За библиотеката

Библиотека “Социология”

Адрес: ул. Московска 13а, ет. 1
тел: 0888 432 712
Работно време: понеделник – петък 9.00 – 17.00

Библиотекар: Юлияна Крайчева
julikraycheva@gmail.com

Библиотека “Философия”

Библиотеката притежава богата колекция от книги и периодични издания от областта на обществените и хуманитарните науки, която включва редки и изключително ценни стари уникални издания, някои от които от 1566г., поредица Husserliana, поредица Boston Studies, поредица Synthese Language Library и др. Библиотеката е основана през 1948г. като самостоятелно звено към Института по философия при БАН. Нейният фонд е структуриран съобразно основните раздели на философското знание – онтология, гносеология, логика, философия и методология на науката, етика, естетика, социална философия, философия на религията, политиката и правото, но заедно с това съдържа много издания от областта на науката, икономиката, религията и културата. Фондът на библиотеката възлиза на 32 952 библиотечни единици, от които 24 929 книги и 8 023 периодични издания. От тях 7 956 книги и периодични издания са на български език, 10 443 – на руски, а останалите на други славянски и на английски, немски, френски, италиански и испански език. Текущо поддържаните периодични издания включват общо 78 заглавия, от които 55 списания и 23 поредици на български, руски, други езици.

Библиотекар: Стефка Василева

stefka.s@dir.bg

Адрес: бул. Патриарх Евтимий 6, ет. 2
тел: 0877 43 90 50

Библиотека “Наукознание”

Адрес: ул. Московска 13а, ет. 1
тел: 0888 820 360
Работно време: понеделник – петък 9.00 – 17.00

Библиотекар: Юлияна Крайчева
julikraycheva@gmail.com