Златен фонд на българската наука

Задачата на екипа на проекта „Златен фонд на българската наука. Личностни и социални детерминанти в творческия процес на видни учени” с ръководител доц. дфн Ерика Лазарова, реализиран благодарение на Фонда за научни изследвания към Министерството на образованието, младежта и науката, си постави нелеката задача да представи реалистично-достоверно духовния портрет на съвременния български учен в социологическа извадка от 100-120 национално и световно изявени специалисти. Като същевременно разкрие неговите условия на живот и труд, професионалните му търсения и проблемите на кариерното му израстване. Портретирайки паралелно и самата епоха, откърмила и създала го като личност, която той оценява в разговорите-равносметка за изминалия си житейски и професионален път.
В документалната поредица от видеоинтервюта (всяко с продължителност между 120 и 240 минути) с изтъкнати учени от Българската академия на науките и водещите висши учебни заведения в страната, се представя реалното богатство на научната мисъл у нас, както и пътят на някои от най-изтъкнатите изследователи и преподаватели, наложили се в чужбина. Целта е създаване на най-модерен видеоархив, който ще бъде достъпен за учени, студенти и всички, които се интересуват от историята на българската наука и култура. Като съответно в кря на всеки етар ще бъде реализиран и сборник с откъси от интервютата, какъвто бе огпечатан през 2011 г.
Проектът „Златен фонд на българската наука. Личностни и социални детерминанти в творческия процес на видни учени” е уникален не само заради използването на авангардни технически средства, но и защото представя учените като уникални индивидуалности, разчитайки на традицията на т.нар. устна история. Предпочитам да я наричам живяна история, понеже е свързана със съхраняване живата памет на науката чрез лично споделени спомени, себеоценки и оценки на епохата. До момента са реализирани 56 записа с характер на документален филм. Акцентът при всеки един от интервюираните водещи професионалисти с крупни научни приноси е поставен върху личностния му профил, социалния статус на учения, неговия мисловен свят, научните му постижения, граждански позиции и човешки равносметки. Отделните интервюта са интересни и като пример на нарочно търсено многогласие на професионални интереси, темпераменти, политически пристрастия. Както читателят ще забележи има и много „сини”, и много „червени”, „жълти” и т.н. интервюирани, представящи цялата реална пъстрота на политическия спектър у нас. И това е един от силните моменти на документалността, понеже запечатва достоверно идеали и принципи, умонастроения и предубеждения. За да се получи панорамна и полифонична картина на българския научен живот и на обществените настроения в тяхната контрастност, но и диалогичност.
Поради присъствието на учени от различни специалности, спокойно може да се твърди, че заради мултидисциплинния си характер този модерен аудиовизуален фонд ще може да бъде успешно използван от всички, които се интересуват от историческото развитие на българската наука. Отчитайки същевременно евристичното значение на личните свидетелства за историята на науката и за историята на културата.