Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения

Научноизследователски проект, финансиран от ФНИ,

Договор № ДФНИ-К02/12 от 12 декември 2014 г.

Ръководител:

Проф. д.с.н. Пепка Бояджиева

Анотация:

Проектът е фундаментално изследване, което има за цел да обоснове ново интердисциплинарно научно поле – дар и дарителството в образованието – и да разработи многоизмерна теоретична рамка за неговото осмисляне. За постигането на целта проектът ще:

 • Анализира културата на дарителство в образованието като синтетичен израз на характеристики на социалната среда на национално и институционално ниво.
 • Изследва практиките на дарителство в образованието в различни исторически периоди у нас и открои факторите, които влияят върху формирането на културата на дарителство.
 • Проучи готовността за дарителство в образованието на различни социални групи, като използва теорията на планираното действие.
 • Разкрие мобилизационните ресурси на културно-историческото наследство и съдейства за формиране на култура на дара в българското общество.

Теоретичната рамка и методологията на проекта са иновативни и интердисциплинарни. Методологията включва два компонента, които са оригинални не само за българската, но и за чуждестранните изследователски практики: 1) използване на специално създаден софтуер за контент-анализ на исторически документи; 2) изследване на дарителската активност чрез теорията за планираното действие.

Основните научни резултати, които ще бъдат публикувани в реферирани списания и сборник, са:

а) относително цялостна интердисциплинарна теоретична рамка за анализ на културата на дара в образованието;

б) разкриване на зависимости между дарителската активност и същностни характеристики на обществото и личността;

в) разкриване на евристичните възможности на теорията за планираното поведение при анализ на дарителската активност в образованието;

г) разработен комбиниран софтуер за анализ на съдържанието на исторически документи и извличането на понятия от тях;

д) създаване на информационен корпус със свободен достъп от материали от културно-историческото ни наследство.

Проектът ще бъде реализиран от колектив от учени от различни научноизследователски организации и специалности и в сътрудничество с други научни групи (включително чуждестранни).

 

Разпространение на резултатите от проекта:

 

Електронен корпус от документи за дарителството в образованието и система за техния анализ: http://dar.webclark.org/

 

Публикации излезли от печат:

Стойкова, П. 2016. “Култура на дарителството в сферата на образованието – предизвикателство пред съвременният учител”, International Journal, Institute of Knowledge Management, Scientific papers, Vol 13.1., ISSN: 1857-92, pp. 65-69.

 

Ilieva-Trichkova, P. 2016. “Lifelong Learning: Capabilities and Aspirations”, In

Nikolay Popov, Charl Wolhuter, Jana Kalin, Gillian Hilton, James Ogunleye, Ewelina Niemczyk (Eds.), Education Provision to Every One: Comparing Perspectives from Around the World, Vol. 14.1. ISSN 1314-4693, ISBN 978-954-92908-9-9, pp. 207-212. http://bces-conference.org/onewebmedia/BCES%20Conference%20Book%202016%20Vol%2014%20No%201%20text.pdf

 

Milenkova, V. 2015. “University Education and Students’ Integration to Research Activities”. In: The Future of Education: Conference Proceedings. Florence, Pixel, ISBN: 978-88-6292-620-1, ISSN, 2384-95-09, pp. 411-418.

https://books.google.bg/books?id=5-fVCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Conference+proceedings+future+of+education&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiCoq2YkNLNAhVK7BQKHRaMBWsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=Conference%20proceedings%20future%20of%20education&f=false

 

Публикации приети за печат:

 

Boyadjieva, P., К. Petkova, V. Todorov. The Social Construction of the Individual’s Culture of Giving for Education. Sociological Problems, Special issue in English.

 

Boyadjieva, P., P. Ilieva-Trichkova. Towards understanding of lifelong learning as a meaningful and amancipating process: Heuristic potential of the capability approach. In: Holford, J., P. Jarvis, M. Milana, R. Waller and S. Webb (Eds.) Handbook of Adult and Lifelong Education and Learning. London: Palgrave McMillan.

 

Boyadjieva, P., P. Ilieva-Trichkova. Rethinking missions and values of higher education: Insights from the Capability Approach and the Institutional Perspective. In: Pritchard, R. and J. Williams (Eds.) EAIR book. Rotterdam: Sense Publishers.

 Представени доклади на конференции:

 

 • Бояджиева, П. & Илиева-Тричкова, П.: XIV Годишна международна конференция на Българското общество за сравнително образование (14-17 юни, 2016 г., София, България): http://bces-conference.org/onewebmedia/XIV.BCES.Conference.Program.pdf, Доклад: Challenging the Value and Missions of Higher Education: New Forms of Philanthropy and Giving.
 • Илиева-Тричкова, П.: XIV Годишна международна конференция на Българското общество за сравнително образование (14-17 юни, 2016 г., София, България): http://bces-conference.org/onewebmedia/XIV.BCES.Conference.Program.pdf, Доклад: Lifelong Learning: Capabilities and Aspirations.
 • Бояджиева, П., Петкова, К., & Тодоров, В.: Годишна международна конференция на Института за изследване на обществата и знанието при БАН и Фондация „Конрад Аденауер” на тема „Средна класа, образование, заетост: приносът на социалните науки” (5 ноември 2015 г., София, България): http://bas.bg/images/NEWS2015/11/Conf%20112015%20programa%20Bg%20A4FINAL%201.pdf, Доклад: Социалната конструираност на индивидуалната култура на дарителство за образование.
 • Илиева-Тричкова, П.: Международна годишна конференция на Асоциацията за човешко развитие и способностите и възможностите за реализация (HDCA) на тема “Capabilities on the Move: Mobility and Aspirations” (10-13 септември 2015 г., Вашингтон, САЩ), https://hd-ca.org/wp-content/uploads/2014/11/HDCA-2015-Program.pdf, (стр. 43), Доклад: Lifelong Learning as an Aspiration and Aspirations Shaping Agency Process: A Capability Approach.
 • Бояджиева, П. & Илиева-Тричкова, П.: XXXVII Годишен форум на Европейско общество за висше образование, известно още и като Европейска асоциация за институционални изследвания (EAIR), (30 август – 2 септември 2015 г., Кремс, Австрия): http://www.eairweb.org/forum2015/, Доклад: Missions and Values of Higher Education: Heuristic Potential of the Capability Approach: http://eairaww.websites.xs4all.nl/forum/krems/PDF/1582.pdf
 • Бояджиева, П. & Илиева-Тричкова, П.: XIII Годишна международна конференция на Българското общество за сравнително образование (12 юни 2015 г., София, България): http://bces-conference.org/index.html, Доклад: Higher Education and Social Inclusion in Bulgaria: The Reproduction of Social Inequality Based on Residence.
 • Миленкова, В.: Конференция “Future of Education”, организирана от международната научна мрежа на Европейския съюз Pixel (9-12 юни 2015 г., Флоренция, Италия): http://conference.pixel-online.net/FOE/acceptedabstracts_scheda.php?id_abs=1018, Доклад: University Education Students’ Integration to Research Activity.
 • Бояджиева, П. & Илиева-Тричкова, П.: Двудневна конференция за глобалните социални тенденции и въздействието им върху България, организирана от Българската Академия на науките по повод делегацията на копрорацията РАНД-Европа (26-27 март 2015 г., София):

http://www.bas.bg/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/9079-%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0, Доклад: Inequalities as indicators for human capital and development.

 

Проведени семинари

Работен семинар по проекта 20 ноември 2015 г., на който участваха всички членове на колектива  и външните експерти по проекта – проф. д.с.н. Галин Горнев, проф. д.ист.н. Надя Данова, проф. д.с.н. Елена Михайловска, проф. д.ф.н. Атанас Стаматов. На тази среща се конкретизираха част от бъдещите материали, които експертите ще разработят за планираната съвместна публикация по проекта.

Този семинар беше последван от лекцията на д-р Барбара Рийвс-Елингтън, на която присъстваха освен колеги-социолози, така и изследователи от други академични институти и университетски преподаватели, работещи в полето на историята, литературознанието, джендър-изследванията: http://issk-bas.org/category/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/page/4/