МЕЖДУНАРОДНИ

BEYOND 4.0 Industrie 4.0 and Digital Disruption/Приобщаващо бъдеще за Европа. Отвъд въздействието на Индустрията 4.0 и цифровата промяна, финансиран от Програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, съгласно договор 8222296. Изпълнява се в срока 2019-2022 г.

LIAISON: Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks, финансиран от Програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, съгласно договор 773418. Изпълнява се в срока 2018-2021 г.

Изследване за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (Survey of health, ageing and retirement in Europe – SHARE “50+ in Europe”), координиран от Института Макс Планк за социално право и соцална политика към центъра за икономика на застаряването в Мюнхен, Германия (Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging).

INVOTUNES „National Trade Union involvement in the European Semester” – „Национално участие на синдикатите в Европейския Семестър” се финансира от Европейската комисия и се координира от Европейската социална обсерватория. Период: 2018 г.- 2020 г.

DIRESOC – „Цифровизация и преструктуриране: какъв социален диалог? (Digitalisation and Restructuring: which Social Dialogue?)разработен по покана за проектно предложение VP2017/004 „Подобряване опита в областта на индустриалните отношения” и е финансиран от Европейската комисия. Период на изпълнение: 2018 г.– 2020 г.

Professionalization and Social Impact of European Political Science Funded by COST, EU Period:2016-2020

ENLIVEN Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe (Стимулиране на ученето през целия живот за изграждане на включваща и социално чувствителна Европа) Период:1 октомври 2016 г. – 30 септември 2019 г. Финансиране:  Програма „Хоризонт’2020” на Европейския съюз

SCIENCE FILM FESTIVAL Funded by University of Luzern, Period: 2018-2019