НАЦИОНАЛНИ

 

Национална пътна карта

 

Европейско социално изследване (ЕСИ) В България ЕСИ се провежда от Консорциум ESS ERIC – Bulgaria (основан 2018), който обединява шест организации: Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Институт за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН, Национален статистически институт (НСИ) , Българска социологическа асоциация (БСА) , Агенция за социални анализи (АСА) и Съюз на икономистите в България (СИБ). Консорциумът е включен в Националната пътна карта на България за научни изследвания от 2018 година.

 

Национална научна инфраструктура „SHARE ERIC България” ИИОЗ е координатор на национален консорциум „SHARE ERIC България” на научната инфраструктура „Проучване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа (SurveyofHealth, AgeingandRetirementinEurope – SHARE) в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски”. Националната инфраструктура SHARE ERIC България е финансирана от Министерството на образованието и науката (МОН), в качеството на финансов координатор на Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г. (НПКНИ).

 

 

Фонд “Научни изследвания”

 

Бежанците в представите на българите – страхове, разбиране, съпричастност, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, договор № НД 15/3 от 11.12.2017 г.

НЕКЛАСИЧЕСКА НАУКА И НЕКЛАСИЧЕСКИ ЛОГИКИ. ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ Финансиран от ФНИ (ДН 15/14 от 18.12.2017 г.)

Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния (социални девиации в контекста на съвременните миграционни процеси) Финансира се от ФНИ по Договор 05-12/15.12.2016г. – Конкурс за фундаментални научни изследвания.

Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот  на градските общности е интердисциплинарен проект на ИИОЗ, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор ДН 05/18 от 17.12.2016 г. и със срок за изпълнение декември 2016 – май 2020 г.