Нормативни документи

Правилник за вътрешния трудов ред на Института за изследване на обществата и знанието (PDF)

Правилник за устройството и дейността на Института за изследване на обществата и знанието (PDF)

Правила за работа на Научния съвет на Института за изследване на обществата и знанието (PDF)

Допълнение на ИИОЗ към Правилника на БАН за сключване на външни договори (PDF)

Етически кодекс на Института за изследване на обществата и знанието (PDF)

Правилник за устройството и дейността на Етическата комисия към ИИОЗ (PDF)

Правилник на ИИОЗ за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности (PDF)

Правилник за присъждане на награди на млад и утвърден учен в ИИОЗ (PDF)

Устав на Българската академия на науките (PDF)

Закон за Българската академия на науките (PDF)

Закон за развитие на академичния състав (PDF) – стар

Закон за развитие на академичния състав (PDF) – нов

Правилник на МС за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (PDF) – стар

Правилник на МС за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (PDF) – нов

Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН (PDF)

Правилник за обучението на докторанти в ИИОЗ–БАН (PDF) – стар