Нормативни документи

Правилник за вътрешния трудов ред на Института за изследване на обществата и знанието (PDF)

Правилник за устройството и дейността на Института за изследване на обществата и знанието (PDF)

Правила за работа на Научния съвет на Института за изследване на обществата и знанието (PDF)

Допълнение на ИИОЗ към Правилника на БАН за сключване на външни договори (PDF)

Етически кодекс на Института за изследване на обществата и знанието (PDF)

Правилник за устройството и дейността на Етическата комисия към ИИОЗ (PDF)

Устав на Българската академия на науките (PDF)

Закон за Българската академия на науките (PDF)

Закон за развитие на академичния състав (PDF)

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (PDF)

Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН (PDF)

Правилник за обучението на докторанти в ИИОЗ–БАН (PDF)