Общо събрание

Председател

Доц. д-р Марияна Драганова
meriliny@gmail.com

Зам. председател

Проф. дсн Мая Келиян
mayakeliyan@gmail.com

Секретар

гл.ас. д-р Силвия Борисова-Спасова

sylvia.borissova@gmail.com