Социален контрол, отклонения и конфликти

Основни изследователски въпроси

• Изследване на социалните неравенства в условията на социални промени; Рискови групи и социален контрол; Регионално развитие
• Изследване на социалните норми, отклонения и контрол, девиантната мотивация и поведение, процесите на аномия на обществото и маргинализацията на големи социални групи;
• Престъпност, рискове на трансформацията и устойчиво развитие
• Анализ на типовете девиантно поведение и субектите на девиация ; ресоциализация;
• Социални конфликти и социален контрол;
• Разрешаване на конфликти: етика на интервенция, култура, теория и практика; елиминиране на дискриминацията
• Етнически отношения и конфликти; политическа подкрепа за демокрацията

Основни приоритети:

• Мобилност и социална стратификация;социални неравенства
• Демографски промени, устойчиво развитие и конфликти; Регионално развитие
• Изследвания на пола;
• Рискове, адаптация и социална цена на трансформацията в условията на глобализация;. Устойчиво развитие
• Уязвими социални групи: Деца и непълнолетни в риск. Детска бедност и девиантно поведение; Превенция и социален контрол
• Социални отклонения и девиантна мотивация. Насилие. Употреба и трафик на наркотици: последствия и политики на ограничаване; Корупция и организирана престъпност,
• Конфликти и контрол.
• Българският политически живот; Политическа подкрепа за демокрацията;
• Етнически отношения и конфликти в България на Балканите.
• Политическата система на ЕС и мерки срещу дискриминацията;

 

Състав

1. Проф. дсн Валентина Златанова – завеждащ секция
valentina.zlatanova@gmail.com

2. Проф. дсн Анна Мантарова
mantarovaa@abv.bg

3. Гл. ас. д-р Боян Ерменов
b_ermenov@abv.bg

4. Гл. ас. д-р Светлана Стаменова
stamenova@vip.bg

5. Гл. ас. д-р Румяна Буджева
budjeva@abv.bg

6. Гл. ас. д-р Петър Чолаков
p_cholakov@yahoo.com

7. Гл. ас. д-р Люба Спасова
8. Гл. ас. д-р  Шабан Даракчи
9. Севим Тахир – докторант
10. Иванка Къндова – докторант
11. Ана Попова – докторант
12. Мартин Константинов – докторант

Тинка Кушева – секретар
tina.kusheva@gmail.com

 

Избрани публикации

Книги:
Златанова, В.Стаменова, Св.,Ерменов,Б. 2013. Междуетническите отношения в България – между етническата и гражданската национална идентичност, Ред. В.Златанова. ИИОЗ.С БАН;
Златанова, В., Чолаков, П., Стаменова, С., Ерменов, Б., Буджева, Р.,Тахир, С., Даракчи, Ш. 2013. Етнически измерения на социалната интеграция, Съст. В.Златанова С. ИИОЗ, БАН.
Златанова, В., Мантарова, А., Спасова, Л., Буджева, Р. Даракчи, Ш. и др. 2013. Образование и девиации, Съст. В.Златанова и В.Миленкова. С. ИИОЗ.БАН
Cholakov, P. 2013. Punishment of Tyrants: the Protestant and the Liberal Doctrines of Resistance, 364 p., The Bulgarian Academy of Science “Marin Drinov” Publishing House, in print, (in Bulgarian).
Fotev,G., Zlatanova, V., Ermenov,B., Galabov, A., Stoilova, R.,Mantarova, A., Budjeva, R., Kanushev, M., Muljachki, K. 2005. Sociology of Deviant Behavior, Sofia, Prosveta, 542 pp. (in Bulg.)
Zlatanova, V. 2010.Juveniles and Violence.Sofia, Institute of Sociology.130. www.omda.bg/biblioteka/biblio_knigi_2.htm
Zlatanova, V. 2004. Inlegitimate Violence, Sofia, Kvazar, 355 p. (in Bulg.)
Zlatanova, V. 2001. Domestic Vilolence, , Sofia, Unipress, 112 p. (in Bulg.)
Студии и статии
Златанова, В. 2013 .Домашното насилие като социален проблем, В: В:Пространствата между социологията и социалната психология. Съставител: Т.Неделчева, стр. 256-271. ISBN 978 954 383 068 8
Златанова, В. 2012. Заетост, образование, доходи и неравенства в селските региони. В:Образователни въпросителни пред българското село.Ред. В. Кожухарова. BULGARIA RUSTIKANA ISBN 978–954–8465– 79 –7
Златанова, В. 2012. Превенция на противообществените прояви на непълнолетните. В: Превантивната политика и съвременната престъпност, Ред. Ю.Бояджиева, С., стр. 118-129. ISBN 978-954-348-070-8
Златанова, В. 2012.Ценности и девиантно поведение, В: Българските национални ценности (Статика и динамика в евроинтеграционния процес ISBN 978-954-8765-13-8
Златанова, В. 2011. Бедност и качество на живот: Неравенства в Европейския контекст, В: „Неравенства и бедност. Тенденции в съвременна България и Европейския контекст”, ред. В.Проданов, ИИОЗ, БАН, стр. 71-81.
Златанова, В. 2010, Престъпност, несигурност и качество на живот. В : Социологията – от емпирията към теорията; Акад. Издателство „Проф.Марин Дринов” Ред. Ст. Михайлов; стр.171 – 181.
Златанова, В. 2010.Условия на живот и благосъстояние. В: „Благополучие и доверие: България в Европа? (сравнителни анализи по Европейското сравнително изследване 2006/2009) кол. монография под ред. на Н. Тилкиджиев Изд. Изток-Запад. Стр. 63- 84.
Златанова, В. 2010. Насилие при непълнолетните и социален контрол, В: Социология, бр.2, ISSN – 1313-9762, Изд. „Проф.Марин Дринов” стр.97-111
Zlatanova, V. 2008. Risk factors for violence of juveniles. In : Criminology in Bulgaria in the period of transition. Sofia, Academy of Ministry of internal affairs , pp..196-207
Zlatanova, V. 2006, Current trends in Migratory Movements in Bulgaria. In: Les mutations de la decennie 1990 et l’avenir demographique des Balkans, Ed. Alain Parant, Jean-Paul Sardon Demobalk , pp. 225-232
Zlatanova, V. 2006, Crime, Control and Quality of Existence. In: Sociological Problems – Special Issue, pp.245-260
Zlatanova, V. 2006, Virility and crime, In: Worlds in sociology, pp. 243-254
Zlatanova, V. 2006, Sexual abuse as a social problem. In: Sociological problems 1-2, pp..325-338
Zlatanova, V. 2005, Violence, In: Sociology of deviant behaviour, Ed. G.Fotev, Prosveta publ. house, Sofia, pp. 57-107;
Zlatanova, V. 2005. Alkoholism. , In: Sociology of deviant behaviour, Ed. G.Fotev, Prosveta publ. house, Sofia, pp. 327-350;
Zlatanova, V. 2005. Bulgarian emigration during the period of tranzition and social consequences, In:European future of Bulgaria and development of population. Centre for population studies, Bulgarian Academy of Sciences, pp. 277-288
Zlatanova, V. 2005.Return migration as a factor for increasing rural region’s potential. In: Long third age in Bulgarian village Ed. V. Givkova. Alja publ.house, Trojan, pp. 107-111
Zlatanova, V. 2004.Subculture of violence. In: Journal of Bulgarian Academy of sciences, 6.,BAS publ.house, pp..47-51
Zlatanova, V., R. Stoilova,. 2003. Gender Specific Models of Power: a Regional Aspect, In:Genero, December (in English) 2, 155-160, Centar za Zenske studije, Beograd.
Zlatanova, V. 2002. Minors and deviance,. In: Sociological Perspectives, Tilkidjiev,N., S.Donchev,eds (in Bulgarian) Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sofia, 249-261
Zlatanova, V. 2000. Gender Inequalities and Social Policy, In: The Women:Justice Today, ed. by G. Fotev, Institute of Sociology, S., pp.74-99 (In English);
Mantarova A. 2012. Pl. Yovchevska. Ecology in CAP and Bulgarian Agriculture – Skopje /co-author/ в сборник доклади от конференция IDENTITY IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND EUROPEANIZATION, UDC338.43.02(497.2):502/504(4-672EU) , рр. 235-244.
Mantarova A. 2012 Pl. Yovchevska Social Significance of the small acreage Agriculture in Bulgaria. In: The Social Aspects of Functioning of the Small agricultural holdings in Poland and Bulgaria. pp. 36-50. Warsaw. No 32.1 Program Wieloletni 2011-2014; ISBN 978-83-7658-209-2 /co-author/
Мантарова А. 2012. Проекции на екологичната култура в ежедневието. В: Мантарова А., Измерения на екологичната култура, София, 2012, Изд. Аля, с. 128-149. ISBN 978-954-8465-81-6
Мантарова, А 2012 Екологично чистите храни: между интереса и потреблението. В: Сборник с научни доклади, изнесени на 8-ми конгрес по медицинска география с международно участие. София, 2011, с. 127-130.
Мантарова, А. 2012.Традиционно и модерно в екологичната култура на българина. В: К.Кертиков, съст. Българските национални ценности. Статика и динамика в евроинтеграционния процес, /съавт./, ISBN 978-954-8765-13-8
Mantarova A. 2008. Bulgaria in EU: a Balance of Bulgarians. In: Mantarova А., М. Zakharieva (Eds.) Bulgaria in EU: Expectations and Realities. F. Ebert Foundation, Institute of sociology, Sofia, pp.7-20 (in Bulgarian).
Mantarova A. 2008. Domestic order and Personal Security – Bulgarian Expectations and Realities in European Context. In: Mantarova А. (Ed.) Euro-integration of Bulgaria. Sociological Aspects. Sofia, Alya, pp. 85-104 (in Bulgarian).
Mantarova A. 2008. External Labour Migration and the Development of Bulgarian Village. In: Kozhuharoava V. (Ed.) Mobility, Vulnerability, Sustainability. Bulgaria Rusticana, Sofia, pp. 273-283(in Bulgarian).
Mantarova A. 2008. Sociological Aspects of the Crime Under the Conditions of Social Macro-transformation. In: The Criminology in Bulgaria During the Period of Transition, Sofia, pp.182-196 (in Bulgarian).
Mantarova A. 2007. Work abroad – the Experience of the Bulgarians. In: Sociological Annual . Faculty of Philosophy, University of Nish, Year 3, Nish, 79-90.
Mantarova A. 2007. Ethnic Relations: Tolerance and Distances. In: Mantarova A, M. Zakharieva (Eds.) Euro-integration and Sustainable Development. F. Ebert Foundation, Institute of sociology, Sofia, pp.123-140 (co-author), (in Bulgarian).
Mantarova A. 2007. Ethnic Tolerance in Bulgarian Society: Situation and prospects. In: Mitrovic, L., Dr. Zaharijevski, D. Gavrilovic (Eds.) Identities and Culture of Peace in the Processes of Globalization and Regionalization of the Balkans. Nis, p.265-276 (co-autor).
Mantarova A. 2007. Social values and Processes in the Contemporary Balkans. In: Dimitrova N. (Ed.) Balkan Culture Matrix and European Project. Sofia, с. 51-63, (co-author), (in Bulgarian).
Mantarova A. 2007. Citizens and the Practice of Separated Waste Collection. Sofia, Ministry of Environment and Water (co-author), (in Bulgarian).
Mantarova A. 2006. Crime in Bulgaria under the conditions of macro transformation and Euro-integration. In: Sociological Annual. Faculty of Philosophy, University of Nish, Year 2, 45-56.
Mantarova A. 2006. The Crime in Bulgaria: Problems and Risks. In: : Mantarova A, M. Zakharieva (Eds.), Bulgarian Society before Joining the EU. F. Ebert Foundation, Institute of sociology, Sofia, 115-130.
Mantarova A. 2006. Crime and Personal Security: State and Prospects. In: Mantarova A. (Ed.), Challenges of the European Perspective. Sofia, 170-197.
Mantarova A. 2006. Cultural Dynamics in Bulgarian Society in the Process of Eurointegration. In: Mitrovich L., Dr. Borbevich, Dr. Todorovich (Eds.) The Geoculture of Development and the Culture of Peace in the Balkans. University of Nish, 19-33.(co-author)
Mantarova A. 2005. Legality and Security in Bulgarian Villages. In: Kozhuharova V., St. Dobreva, (Eds.) The Countryside and Euro-integration-The Bulgarian Case, Sofia, p. 180-191.
Mantarova A. 2005. The European Prospect of Bulgaria and the Crime. In: Mantarova A. (Ed.), The Euro-integration of Bulgaria: Problems and Prospects. Sofia, p. 94-125.
Mantarova A. 2005. The Violent Crime. In: Fotev G. (Ed.) Sociology of Deviant Behavior. Sofia, p. 212-248.
Mantarova A. 2004. The Euro-integration of Bulgaria and the Challenges of Crime. In: Review of BAS, #6, p.51-51.
Mantarova A. 2004. Domestic Violence in Bulgaria and Macedonia. In: Kertikov K. (Ed.) Bulgaria and Macedonia-Globalization and Euro-integration. Sofia, p.43-
Ерменов. Б. 2012.Социална криза и образование: измерения, проблеми, конфликти. В „Образователно въпросителни пред българското село”. Ред. проф. В. Кожухарова. Изд. Аля. София.
Ерменов.Б. 2012. България и ЕС – конфликти в условията на криза. В Българските национални ценности. Статика и динамика в интеграционния процес. Съставител и отговорен редактор К. Кертиков. ИИОЗ – БАН. ﴾SBV978-9548765-13-8﴿
Ermenov, B. 2008. The Crisis of Legitimacy. In: Mantarova А., М. Zakharieva (Eds.) Bulgaria in EU: Expectations and Realities. F. Ebert Foundation, Institute of sociology. Sofia. 2008. pp.187-203 . (in Bulgarian).
Ermenov, B. 2008. The Bulgarian Start in the European Union Integration: The Anomy Discourse. In: Mantarova А. (Ed.) Euro-integration of Bulgaria. Sociological Aspects. Sofia. “Alja” Press. 2008, pp. 56-84 (in Bulgarian).
Ermenov, B. 2008. Sustainable Development Problems of Potentially High Risks Societies at the European Union In: Kozhuharoava V. (Ed.) Mobility ,Vulnerability, Sustainability. Bulgaria Rusticana, Sofia. “Alja” Press. 2008, pp. 3-12(in Bulgarian).
Ermenov, B. 2007. Risks and Sustainable development: The Bulgarian Case. In: Mantarova А., М. Zakharieva (Eds.) Euro-integration and Sustainable Development. F. Ebert Foundation, Institute of sociology, Sofia. “East-West”. 2007, pp.205-219 (in Bulgarian).
Ermenov, B. 2006. Bulgaria and EU: Risks and conflicts. In: Mantarova А., М. Zakharieva (Eds.) The Bulgarian Society before joining the European Union. “East-West” Sofia,. pp. 99-114. (in Bulgarian).
Ermenov, B. 2006. Bulgarian Society: Socio-Structural Preconditions for Sustainable Development. In: Mantarova A. (Ed.), Challenges of the European Perspective. Sofia. “Alja” Press. 2006. pp.39-63(in Bulgarian).
Ermenov, B. 2005. Integration with EU and the Bulgarian Village: Socio-Structural Issues and Contradictions.] В: The Countryside and Eurointegration – the Bulgarian Case. Compiled by Stanka Dobreva. Edited by Veska Kozhuharova. Reviewed by Dr. Sasha Todorova, Dr. Zdravka Toneva. Sofia. “Alja” Press. pp. 60-69. (in Bulgarian).
Ermenov, B. 2005. Ermenov, B. Suicide. In. Sociology of deviant behaviour. “Prosveta”. Sofia. pp. 107-148. (in Bulgarian).
Ermenov, B. 2005. Issues of Bulgarian Intelligentsia in Process of the European Integration. In: Mantarova A. (Ed.), The Euro-integration of Bulgaria: Problems and Prospects. Sofia, Sofia. “Alja” Press. 2005, pp. 51-74(in Bulgarian).
Ermenov, B. 2004. The Bulgarian Educational System in the Conditions of Social Crisis. In Education and Social Change.”Unipress. Sofia. pp. 64-77. (in Bulgarian).
Стаменова. Св. 2012. Oбразованието на селското население на България, Полша и Румъния. Сравнителен анализ на 1997 и 2006 година.» В «Образователни въпросителни пред българското село» под ред на Вескя Кожухарова- Живкова, Издателство Али, Троян
Стаменова, Св. 2012. „Сравнителен анализ на политическата подкрепа в България” в „Българските национални ценности. Статика и динамика в евроинтеграционния процес ”, под ред. на Кирил Кертиков, София, ИИОЗ – БАН
Stamenova, Sv. 2008. Traditional and Modernizational Models of Tolerance to Ethnic Minorities and the Peculiarities of the Bulgarian Village”, In: “Bulgaria Rusticana- Mobility, Fragility, and Sustainability.” Edited by Veska Kozuharova, Alja, Sofia, 2008, pp. 186-202 (In Bulgarian)
Stamenova, Sv. 2003. Peculiarities of Political Culture in post-Communist South East European Countries (The examples of Macedonia, Serbia and Montenegro, and Bulgaria) In: New Europe College Yearbook 2001-2002, Bucharest: Humanitas, pp. 211-250; http://library.nec.ro/papers/regional2001-2002/yearbook.htm
Stamenova, Sv. 2002. Conceptions of Post-Communist Social Change: 1990-1999 In: Sociological Perspectives, ed. by Nikolai Tilkidjiev and Stefan Dontchev, Sofia: Professor Marin Drinov Academic Publishing House, pp. 294- 304;
Stamenova, Sv. 2002. Impact of Zero-Sum Social Reasoning upon Democratic Support and Interethnic Relations in Macedonia, Serbia and Montenegro, and Bulgaria, In: Political and Economic Orientations in South East Europe in 2001(Analyses of Survey Results and Macroeconomic data), ed. by Georgi Ganev, Centre for Liberal Strategies, Sofia, pp.1- 47 (in Bulgarian language).
Stamenova, Sv. 2000. Work Values Shift Tendencies during Post-communist Transformation Period: Possibilities and Differences toward the Building of Post-Modern Value Orientations (The Polish and The Bulgarian Examples) In: Mosaics of Change: The First Decade of Life in the New Eastern Europe, ed. by Susan C. Pearce and Eugenia Sojka, Gdansk: University of Gdansk Printing House, pp.251-278.
Stamenova, Sv. 2000. Determinants of Political Support in Bulgaria, In: Political and Economic Orientations of the Bulgarians Ten Years After the Beginning of the Systemic Change (Analyses of Survey Results), ed. by Georgi Ganev, Sofia: Center for Liberal Strategies.
Stamenova, Sv. 2000. Work Values Shift Tendencies during Post-communist Transformation Period (The Polish and The Bulgarian examples), In: European Value Systems, ed. by J. Koralewich, ISP, PAN;
Budjeva, R. 2007. “The Drug Subcultures – The Reality Of The Street.” In collection articles from the VIIth reading for young sociologists in the name of Jivko Oshavkov, pp.59-76, Alja press, Sofia
Budjeva, R. 2007. “Policies and Practices of Family Models Review”. In “Family Models and Migration (A National Representative Survey)”, United Nations Population Fund, Sofia
Budjeva, R. 2005. “The Drug Habits”. Study in the collection “Sociology of Deviant Behavior”, “Prosveta” Publisher
Budjeva, R. 2004. “The Use Of Marijuana – Stages, Factors, Limits And Social Consequences”. Social Medicine Review, 1
Budjeva, R. 2004. “Marijuana And Use Of Addictive Drugs”. General Medicine Review, 1
Budjeva, R. 2004. “The Theory Of Subcultures – A Possible Sociological Approach Toward Drug Use Phenomena ”. Sociological Problems Review, 1-2 /
Budjeva, R. 2002. “The Young People In Bulgaria – the real today, desirable tomorrow”. Social Development Unit of UN Bulgaria, Sofia
Budjeva, R. 1998.“Analysis Of The Results Of Sociological Research Among Juveniles From Reformatory – Boychinovtzi And Their Parents”. Institute of Sociology of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
Cholakov, P. 2013. ‘The Bulgarian Ethnic Model and the End of the ‘End of History’, in Kertikov, K. (2013), ed. Bulgarian National Values, Statics and Dynamics in the Process of European Integration, (Sofia: Institute for the Study of Societies and Knowledge, BAS), pp. 253-64, (in Bulgarian).
Cholakov, P. 2013. ‘The Institutional Approach to Ethnic Conflicts and its Significance for Bulgaria’, in Ethnic Dimensions of Social Integration, V. Zlatanova, ed., available from http://www.omda.bg/ (in Bulgarian).
Cholakov, P. 2013. ‘Thoreau – the Poet and the Preacher’, Political Studies (accepted for publication), (in Bulgarian).
Cholakov, P. 2013. ‘The English Constitutionalism and the Puritanism’, Philosophical Alternatives (submitted for publication), (in Bulgarian).
Cholakov, P. 2013. ‘The Role of Rationality in the Formulation and the Compliance with the Principles of Justice’, Balkan Journal of Philosophy, accepted for publication, (in English).
Cholakov, P. 2012. ‘Zygmunt Bauman Received an Award from the Institute of Societies and Knowledge’, Sociological Problems, No 3-4, p. 361, (in Bulgarian).
Cholakov, P. 2012. ‘George Buchanan and the Resistance to the Crown in Scotland’, Philosophical Alternatives, No 5, (in Bulgarian).
Cholakov, P. 2010. ‘Locke on Dissolution of Government’, Philosophy, No 1, pp. 48-57, (in Bulgarian).
Cholakov, P. 2008. ‘The Rational Foundation of Resistance: St. Thomas and Cicero’, Reason, No. 1-2, pp. 63-76, (in Bulgarian).
Cholakov, P. 2008. ‘The Roman Law as Political Weapon’, Political Studies, No. 1, pp. 99-113, (in Bulgarian).
Cholakov, P. 2006. ‘The Political Project of Marsilius of Padua’, Philosophy, No. 6, pp. 19-28, (in Bulgarian).
Cholakov, P. 2005. ‘Beyond Indifferent Things: John Locke on Separation of Church and State and Toleration’, Reason, No. 2, pp. 12-27, (in Bulgarian).
Cholakov, P. 2003. ‘Protestant and Liberal Doctrines of Resistance against Power’, Reason, No. 2, pp. 104-124, (in Bulgarian).
Cholakov, P. 2001. ‘Shifting the Nuclear Scene’, paper presented at the International Student Conference “Future in the Making: Opportunities…Choices…Consequences”, April 24-29, 2001, Central European University, Budapest, Hungary, (In English).
Cholakov, P. 2000. ‘Philosophic and Technical Life of the Human Being: Four Reflections’ (on Marx, Weber, Malaparte and the Frankfurt School), Philosophy, No. 4, pp. 21-29. (in Bulgarian).
Cholakov, P. 2000. ‘Political Lobbies in Bulgaria’, Capital, a weekly newspaper, issue 22, p. 23. (in Bulgarian).
Cholakov, P. 1999. ‘Max Weber: Rationalism and Removing of the World’, Philosophy, No. 4, pp. 3-10. (in Bulgarian).

 

Ръководител: Валентина Златанова, професор, доктор на социологическите науки
Teл: 0898 326 350
e-mail: valentina.zlatanova@gmail.com
1950         Родена на 11 септември, София
1973         Диплома, ВИИ ”К.Маркс”, София (сега УНСС)
1975         Докторант
1980         Д-р по социология
1980-1991 Научен сътрудник
1991         Старши научен сътрудник
1991         Ръководител на секция „Социална стратификация и неравенства”
1999–2004 Зам.директор
2004         Доктор на социологическите науки
2005         Професор
2008-2010 Зам.директор, ръководител на секция „Социология на отклоняващото   се поведение”
2011+       Ръководител на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти”