Стимулиране на ученето през целия живот за изграждане на включваща и социално чувствителна Европа

 

 

 

 

 

 

ENLIVEN Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe

  

 

Период:                    1 октомври 2016 г. – 30 септември 2019 г.

Финансиране:         Програма „Хоризонт’2020” на Европейския съюз

 

Участници:             

Нотингамски университет, Англия (координатор)

Проф. Джон Холфорд (ръководител)

Консултантска агенция „3С”, Австрия

Льовенски университет, Белгия

Институт за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките

Талински университет, Естония

Веронски университет, Италия

Единбургски университет, Шотландия

Институт за прогностика при Словашката академия на науките

Университет Деусто, Испания

Мелбърнски университет, Австралия

 

Цел:

Да се разработи и представи иновативен модел и механизъм, за да се подкрепи дискусията, формирането и оценката на политиките по отношение на ученето през целия живот. Като обединява теоретични и емпирични изследователски перспективи от социалните и компютърните науки, проектът се фокусира върху потребностите на младите възрастни. Чрез анализ, базиран на конкретни факти от успешно реализирани практики по отношение на ученето през целия живот, проектът разработва специализирана компютърна програма за подобряване на качеството на разработваните политики.

 

Работни пакети (РП):

  • РП 1-3: изследват програми за обучение на възрастни, политики и управление в различни страни от Европа и разкриват различните измерения на социалното изключване и на неравностойното положение.
  • РП 4: чрез системни характеристики се изследва участието в ученето през целия живот в отделните страни и региони, като акцентът е върху рисковите групи и групите в неравностойно положение.
  • РП 5-7: изследват се начинът на провеждане и ефективността на обучението на младите възрастни на работното място чрез анализ на конкретни случаи и в сравнителен аспект както между различните страни, така и между различни институции.
  • РП 8-9: разработват и апробират компютърна програма (Intelligent Decision-making Support System IDSS), която да подкрепя осъществяването на политиките и дискусиите в областта на ученето през целия живот.

 

Очаквани резултати:

  • Цел на ENLIVEN е да стимулира политиците – както на равнището на Европейския съюз, така и в отделните страни и организации – да подобрят предлагането и подкрепата на образователни инициативи за възрастни, особено за младите възрастни, и по този начин да се ограничи социалното изключване и да се изградят модерни работни места.
  • В сътрудничество с политиците и ключови изследователски мрежи ENLIVEN ще се присъедини, и то с конкретни идеи в научния и политическия дебат и ще представи авангардна компютърна програма (IDSS), чрез която да се подобри обучението на младите възрастни в цяла Европа.

 

Български екип:

Проф. д.с.н. Пепка Бояджиева (ръководител)

Проф. д.с.н. Румяна Стоилова

Доц. д-р Васил Киров

Гл. ас. д-р Петя Илиева-Тричкова

Диана Ненкова

 

 

Project website

https://h2020enliven.org

ENLIVEN leaflet

Policy brief_Adult education for vulnerable people_BG

Follow us on Twitter

@H2020enliven