Втори полиси брийф на проект “Преговаряй”

Имаме удоволствието да представим втория полиси брийф на проект “Преговаряй”, подготвен от колегите от Университета Пантеон, Гърция: “Ранна трудова несигурност в Европа: Картографиране на разнообразието и влиянието на икономическата криза”. Докладът (на английски език) може да видите на сайта на проекта:https://blogg.hioa.no/negotiate/2016/06/07/policy-brief-no-2-early-job-insecurity-europe-mapping-diversity-impact-economic-crises/

Седми работен доклад по проект “Преговаряй”

На Вашето внимание представяме седмия работен доклад по проект “Преговаряй”, подготвен от  Sara Ayllón Gatnau and Natalia N. Ferreira-Batista от Университета в Жирона, Испания: “Ефекти на икономическата криза върху консумацията на наркотици от младите хора в Европа – безработица, наркотици и нагласи сред европейските младежи”. Текстът (на английски език) може да видите на сайта на проекта: https://blogg.hioa.no/negotiate/2016/06/08/unemployment-drugs-attitudes-among-european-youth/

Открита лекция на тема “Томистката религиозно-философска доктрина за Бо­га, света и човека”

Открита  ЛЕКЦИЯ на проф., дфн Стефан Пенов, зав.секция/катедра: „Религия, вярвания, светоглед“ – ИИОЗ – БАН.

Тема: Томистката религиозно-философска доктрина за Бо­га, света и човека. (Метафизиката като онтология, епистемология, логика, антропология. Влияния на юдейската и елинската философска мисъл върху нео/томизма) .

Време: 16 юни, 2016 г. четвъртък от 14,30 часа.

Място: Заседателната зала на ИИОЗ-БАН на Сердика 4, София.

Времетраене: 2 академични часа с 30 минути за въпроси и отговори.

Прочетете още…

 

Публична защита на Деян Пенчев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДЕЯН ПЕНЧЕВ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

ПОЗНАНИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ – ОНТОЛОГИЧЕСКИ ИДЕИ НА ВЛАДИМИР СОЛОВЬОВ  И  РУДОЛФ ЩАЙНЕР И ТЯХНОТО ПРИСЪСТВИЕ В СЪВРЕМЕННАТА НАУКА И КУЛТУРА

за получаване на образователната и научна степен „доктор“

по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

 

Научен ръководител:  доц. д-р Асен Димитров

Заседанието ще се проведе на 20 юни 2016 г., от 11 ч.
в заседателната зала на ИИОЗ на бул. „Патриарх Евтимий“ № 6

Състав на научното жури:
Председател: Проф. дфн Ерика Лазарова (Председател на НЖ)

Членове:

Проф. дфн Валентин Канавров

Доц. дфн Димитър Мирчев

Доц. д-р Владимир Теохаров

Доц. д-р Асен Димитров

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет страницата на Института.

Становище от доц. д-р Асен И. Димитров – научен ръководител на докторанта относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Рецензия от доц. дфн Димитър Вл. Мирчев относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Рецензия от проф. дфн Ерика Лазарова относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Становище от проф. дфн Валентин Канавров относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Становище от доц. д-р Владимир Д. Теохаров относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Автореферат на Деян Пламенов Пенчев относно дисертационен труд на тема Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

1 2 3 63