Работна среща на експертна група по двугодишен проект за обучение по екопредприемачество

На 26 и 27 юни 2015 г. във Vivacom ArtHall – София Институтът за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН проведе работна среща на експертна група по двугодишен проект за обучение по екопредприемачество.
В срещата взеха участие експерти от България и Германия от различни области – на екологията, предприемачеството, зелените технологии и социологията, както и представители на бизнеса и академичните среди. Участниците се обединиха около обща работна дефиниция на това ново интердисциплинарно поле, очертаха профила на бъдещия български екопредприемач и разработиха конкретен модел на желаните компетенции, който да залегне в основата на предстоящите обучения.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Германската федерална фондация за екология (DBU) и се осъществява съвместно с Института за енергийни и екологични изследвания (IFEU), Хайделберг, Германия. Той е насочен към студенти от различни специалности в градовете Пловдив, Русе и Свищов.
Основната цел на проекта е придобиване на специфични предприемачески компетенции от младите хора (чрез участие в 10-седмични обучителни модули), популяризиране на съвременните бизнес достижения в областта на екологичните технологии (целогодишна кампания с периодични срещи между бизнеса и студентите) и създаване на консултантски центрове по екопредприемачество като междинно звено между университета, бизнеса и студентите (със стажантска борса и мрежа от ментори от бизнеса и университетите).

17-та сесия на традиционния Попъров семинар на тема “НАУКА И ЦЕННОСТИ”

Секция “Онтология, епистемология, философия на науката” организира 17-та сесия на традиционния Попъров семинар на тема “НАУКА И ЦЕННОСТИ”,
която ще се състои на 29 юни 2015 г. /понеделник/ от 9.45 ч.
в сградата на бившия ИФИ на
бул. „П. Евтимий 6.Прилагаме програмата на конференцията.

Любезно ви каним да се включите в дискусиите.

От името на организаторите:

Ангел Стефанов

Виолета Колева

Пълната програма на семинара е достъпна тук.

 

Публична защита на Деница Василева Узунова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДЕНИЦА УЗУНОВА

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

 „Проблемът за злото и страданието в творчеството

на Николай Бердяев и Лев Шестов ”

на Деница Василева Узунова

за получаване на образователната и научна степен „доктор”

по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ, научна специалност 05.01.01. История на философията

 

Научен ръководител: проф. дфн Нина Димитрова

Заседанието ще се проведе на 07 юли 2015 г., от 14 ч.
в заседателната зала на ИИОЗ на бул. “Патриарх Евтимий” № 6

Състав на научното жури:
Членове:

Проф. дфн Любомир Христов, ПУ
Проф. дфн Димитър Цацов, ВТУ
Доц. д-р Ели Сярова, ВТУ
Доц. д-р Татяна Батулева, ИИОЗ
Проф. дфн Нина Димитрова, ИИОЗ

Председател:

Доц. д-р Татяна Батулева, ИИОЗ

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет страницата на Института.

Рецензия на дисертацията на Деница Василева Узунова
на тема “Проблемът за злото и страданието в творчеството на Николай Бердяев и Лев Шестов” за получаване на научната и образователна степен “доктор по философия” в научна област 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 3. Философия (История на философията) от проф. дфн Любомир Христов

Рецензия на дисертацията на Деница Василева Узунова
на тема “Проблемът за злото и страданието в творчеството на Николай Бердяев и Лев Шестов” за получаване на научната и образователна степен “доктор по философия” в научна област 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 3. Философия (История на философията) от доц. д-р Татяна Батулева

Становище за дисертацията на Деница Василева Узунова
на тема “Проблемът за злото и страданието в творчеството на Николай Бердяев и Лев Шестов” за получаване на научната и образователна степен “доктор по философия” в научна област 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 3. Философия (История на философията) от проф. дфн Нина Димитрова

Становище за дисертацията на Деница Василева Узунова
на тема “Проблемът за злото и страданието в творчеството на Николай Бердяев и Лев Шестов” за получаване на научната и образователна степен “доктор по философия” в научна област 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 3. Философия (История на философията) от проф. дфн Димитър Цацов

Становище за дисертацията на Деница Василева Узунова
на тема “Проблемът за злото и страданието в творчеството на Николай Бердяев и Лев Шестов” за получаване на научната и образователна степен “доктор по философия” в научна област 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 3. Философия (История на философията) от доц. д-р Ели М. Сярова

Автореферат на дисертацията на Деница Василева Узунова
на тема “Проблемът за злото и страданието в творчеството на Николай Бердяев и Лев Шестов” за получаване на научната и образователна степен “доктор по философия” в научна област 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 3. Философия (История на философията)

„Икономиката в сянка“ като девиантна практика

Покана

за публична лекция

на проф. д.с.н. Емилия Ченгелова на тема:
„Икономиката в сянка“ като девиантна практика

Лекцията ще бъде изнесена на 2.07.2015 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в заседателната зала на сградата на ИИОЗ на ул. „Московска“ 13А.

Заповядайте!