Конкурс за докторанти

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

 

ОБЯВА

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН СЪОБЩАВА, ЧЕ В „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК” БР. 54 ОТ 17.07.2015   Е ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 1. СОЦИОЛОГИЯ /направление 3.1./  – 3  места  редовно обучение и 1 място задочно обучение
 2. ФИЛОСОФИЯ / „История на философията”- шифър 05.01.01/ – 1 място редовно обучение за секция „История на философските и научните идеи”
 3. ФИЛОСОФИЯ / „Философия на културата, политиката, правото и икономиката”- шифър 05.01.13/ – 1 място редовно обучение за секция „Социални теории, стратегии и прогнози”
 4. ФИЛОСОФИЯ / „Логика” – шифър 05.01.05/ – 1 място редовно обучение за секция „Логически системи и модели”
 5. ФИЛОСОФИЯ /”Онтология” – шифър 05.01.16/ 1 място редовно обучение за секция „ Знание и реалност: модели, методологии и евристики”
 6. НАУКОЗНАНИЕ /шифър 05.11.03 – 1 място редовно обучение за секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации”

 

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА ИИОЗ, В КОЕТО СЕ ПОСОЧВА СПЕЦИАЛНОСТТА,  ШИФЪРЪТ, ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ И ЧУЖДИЯТ ЕЗИК, ПО КОЙТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА  ИЗПИТ.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГАТ:

 1. АВТОБИОГРАФИЯ;
 2. ДИПЛОМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”;
 3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, АКО ДИПЛОМАТА Е ИЗДАДЕНА ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ;
 4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО;
 5. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
 6. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА В ЦО НА БАН /бул. „Цариградско шосе”125, бл. 26/;
 7. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА по сметката на ИИОЗ.

Кандидатите за конкурса заплащат такса за подаване на документите за участие в конкурса в размер на 30 лева, която се събира в Центъра за обучение при БАН. За допускане до кандидатски изпит по специалността се заплаща такса в размер на 20 лева по сметката на ИИОЗ /Съгласно Решение на Ръководството на БАН – Прот. №29/29.07.2003г./

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е ОТ 17.08.2015 Г. ДО 16.10.2015. Г.

Нов брой на сп. “Философски алтернативи”

 

 
FAcov3

Списание „Философски алтернативи“ 3/2015

Тема на броя: КУЛТУРА И ЕТИКА

Водещи: Ерика Лазарова и Николай Михайлов

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЛУРАЛИСТИЧНИ ПОДХОДИ КЪМ ТЕОРИЯТА НА МОРАЛА

Николай Михайлов – Св. Августин и проблемът за висшето благо

Tatiana Batuleva – The Ethics of Difference and the Two-Subject Culture in the Works of Luce Irigaray

Силвия Минева – Дихотомията морал/право в контекста на свободата като етическа категория

Веселин Босаков – Традиционно и модерно: ислямът в секуларен контекст

САКРАЛНОТО КАТО ФИЛОСОФСКИ ПРОБЛЕМ

Мирослав Бачев – Кантовата философия и опитите върху сакралното на Рудолф Ото

Красимир Делчев – Хегел и Рудолф Ото за святото 22 503

ЦЕННОСТИ И ХУМАНИЗЪМ

Ерика Лазарова – Дуалистичното християнство в немскоговорещия регион

Тодор Цигов – Архитектура, урбанизъм, привидни закони

Андрей Кончаловски – От „Черния квадрат“ към черната дупка

МАРКСИЗМЪТ – ЗА И ПРОТИВ

Иван Кацарски – Философия и социална теория в Кройцнахския ръкопис на Карл Маркс (част 2)

Джордж Райзман – Класическата икономика срещу теорията за експлоатацията

Георги Найденов – Марксизъм и ленинизъм

ЛОГИКА И ФИЛОСОФИЯ

Николай Обрешков – Подходи към формалната феноменология през формалната онтология: историко-философски и историко-логически анализ (част 2)

ФИЛОСОФСКИ РАЗМИСЛИ ПРЕЗ СМЯХ И СЪЛЗИ

Костадин Пампов – Размисли

Веселин Босаков – Епиграми с поука на килограми

 

ТРАДИЦИОННИ РЕЛИГИОЗНИ СВЕТОГЛЕДИ И ЦЕННОСТИТЕ НА XXI ВЕК

 Програма на академична конференция  с между­народно участие: РКИЦ – София 16 и 17 юли 2015:

10 ­год. руско-български академични конференции

       Религия – Ценности – Ортодоксалност :

ТРАДИЦИОННИ РЕЛИГИОЗНИ СВЕТОГЛЕДИ

            И ЦЕННОСТИТЕ НА XXI ВЕК

ххоо         

 

 

Научно-изследователска група: „РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИ     

        ПАРАДИГМИ И ИНТЕРКУРТУРЕН ДИАЛОГ“  & секция/катедра:

                „РЕЛИГИЯ- ВЯРВАНИЯ-СВЕТОГЛЕД“ – ИИОЗ – БАН;

                                            С участието на:

Россотрудничество и РКИЦ-София,  СУ“Св.Кл.Охридски“;

Национален Съвет на религиозните общности в България.

Под патронажа на Председателя на БАН –

акад. Стефан Воденичаров,

                   Ръководител на проекта – дфн. Стефан Пенов

ВРЕМЕ – четвъртък 10 до 17 часа; петък 10 до 13.30

МЯСТО – РКИЦ, София, ул.Шипка 34; зала 204.

Програмата на конференцията е достъпна тук

“След 700 години лавърът отново ще се раззелени. Богомило-катарската философия като дуалистично християнство.”

На 15 юли от 13.00 часа в заседателната зала на ул. “Сердика” 4 проф. дфн Ерика Лазарова ще  изнесе академичната лекция

“След 700 години лавърът отново ще се раззелени. Богомило-катарската философия като дуалистично християнство.”

Заповядайте!