Нова книга Hard Work in New Jobs The Quality of Work and Life in European Growth Sectors

kirov

Hard Work in New Jobs

The Quality of Work and Life in European Growth Sectors

Editors: Holtgrewe, U., Ramioul, M., Kirov, V. (Eds.)

About this book
This book investigates hard work and new and expanding jobs in Europe. The interrelationship between the labour market and welfare regimes, and quality of work and life is played out at many levels: the institutional; the organizational level of the company and its customers or clients; and the level of everyday life at the workplace and beyond it.

The Table of Contents is available here.

 

Второ, преработено издание на „Икономика в сянка“

Виртуалната платформа omda.bg публикува второ, преработено издание на монографията на проф. дсн Емилия Ченгелова „Икономика в сянка“. Холистичен подход за емпирично изучаване и актуални измервания“. В него наред с разработените методологически подходи и технологии за емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“ се представят и анализират най-новите данни от емпиричните социологически изследвания на неформалната икономика и в частност, „икономиката в сянка“. Книгата Ченгелова, Е. 2016. „Икономика в сянка“. Холистичен подход за емпирично изучаване и актуални измервания, Издателство „Omda“, ISBN 978-954-9719-88-8, 600 стр. е достъпна на адрес тук.

Нова книга

На 22 януари 2016 г. на страниците на виртуалната платформа Omda беше публикувана нова електронна книга “Интервюто в социалните науки“, автор проф. дсн Емилия Ченгелова.
Книгата е строго методологическо четиво, в което се разглеждат основните видове интервю и се представя т.н. интерактивен модел на интервюто. Книгата може да бъде интересна за всеки, който извършва изследователска дейност.

Защита на Теодора Велкова

         ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

НА

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА

   БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

        ИНСТИТУТ  ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

 

ИИОЗ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по философия ОБЯВЯВАТ:

        На 15 февруари (понеделник) от 14,30 часа в заседателната зала на ИИОЗ-БАН на бул. «Пат­­риарх Евти­мий» 6, сградата на бившият И-т за философски изследвания, ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисерта­ционен труд на тема:

„ФИЛОСОФСКИ  ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕОРИЯТА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИЯ ДИ­ЗАЙН“

на Теодора Димитрова Велкова – редовен докторант в ИИОЗ-БАН

сек­ция „Онтология, еписте­мология и философия на науката“

за придобиване на образо­вателната и научна степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3 -философия.

Научно жури:

Председател на журито:

  • Доц. дфн.Стефан Пенов –рецензент.

Членове на журито:

  • 1/проф. дфн.Сергей Герджиков/СУ/ – рецензент.
  • 2/ проф. д-р Христо Гагов – становище.
  • 3/ чл.кор.,проф.дфн.Ангел Стефанов (научен ръководител)- становище.
  • 4/ проф. д-р Пламен Митов – становище.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в  канцеларията на ИИОЗ на адрес: София, ул.Сердика №4 / етаж 1/.

Резенция за дисертационния труд на Теодора Димитрова Велкова „Философски  импликации на теорията за интелигентния ди­зайн“ зза придобиване на образо­вателната и научна степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3 -философия от доц. дфн.Стефан Пенов.

Рецензия за дисертационния труд на Теодора Димитрова Велкова „Философски  импликации на теорията за интелигентния ди­зайн“ зза придобиване на образо­вателната и научна степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3 -философия от проф. дфн.Сергей Герджиков.

Становище за дисертационния труд на Теодора Димитрова Велкова „Философски  импликации на теорията за интелигентния ди­зайн“ зза придобиване на образо­вателната и научна степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3 -философия от проф. д-р Пламен Митов.

Становище за дисертационния труд на Теодора Димитрова Велкова „Философски  импликации на теорията за интелигентния ди­зайн“ зза придобиване на образо­вателната и научна степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3 -философия от проф. д-р Христо Гагов.

Становище за дисертационния труд на Теодора Димитрова Велкова „Философски  импликации на теорията за интелигентния ди­зайн“ зза придобиване на образо­вателната и научна степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3 -философия от чл.кор.,проф.дфн.Ангел Стефанов.

Автореферат на дисертационния труд на Теодора Димитрова Велкова „Философски  импликации на теорията за интелигентния ди­зайн“ зза придобиване на образо­вателната и научна степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3 -философия.

 

Нова публикация

Petya Ilieva-Trichkova , Rumiana Stoilova , Pepka Boyadjieva* (2015), Regional Gender Differences in Vocational Education in Bulgaria , in Christian Imdorf , Kristinn Hegna , Liza Reisel (ed.) Gender Segregation in Vocational Education (Comparative Social Research, Volume 31) Emerald Group Publishing Limited, pp.151 – 180

front

*The authors have made equal contributions.

1 2 3 54