Презентация на „Някои особености при измерване на социални дистанции със скалата на Богардус в България”

Презентацията от академичната лекция на доц. д-р Алексей Пампоров на тема: „Някои особености при измерване на социални дистанции със скалата на Богардус в България”, която се проведе на 16 юли 2014 г. е достъпна тук.

Семинар на тема: “Макс Вебер- нашият съвременник”

Семинарът “Мисъл и живот” към ИИОЗ – БАН кани колегите на своята сбирка в понеделник (21 юли) от 11.00 часа в залата на бул. “Патриарх Евтимий” 6.
Темата: “Макс Вебер- нашият съвременник”.
Сбирката е по повод 150-годишнина от рождението на големия мислител. Очакваме Вашето участие в разговор за неговото теоретично присъствие в съвремието. Кратки тези ще изложи гл. ас. д-р Андрей Лешков.

Академична лекция на тема “Субектът и ефективност на предприемачеството”

Заповядайте на академична лекция на проф. дсн Карамфил Манолов на тема “Субектът и ефективност на предприемачеството” на 21 юли 2014 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на ул. Московска 13А.

Излезе от печат „Икономика в сянка“. Холистичен подход за емпирично изучаване и актуални измервания

Излезе от печат „Икономика в сянка“. Холистичен подход за емпирично изучаване и актуални измервания от Емилия Ченгелова.

Chengelova-Ikonomika-v-syanka

Издателство „Фабер“, ISBN 978-619-00-0062-4, с. 595.

Монографичното изследване разглежда критично практиката за емпирично изучаване на неформалните икономически дейности и предлага методологически решения за основните идентифицирани проблеми. Съзнателно е избран и се използва терминът „емпирично изучаване“, с което се акцентира върху самия процес на конструиране на методологическите постановки за изследването на „икономиката в сянка“ чрез система от социологически изследвания. В хода на разгръщане на методологическите тези се показва сложния процес на разработване на самото разбиране за това какво точно ще се изучава, как ще се изучава и какви подходи, изследователски процедури и техники са подходящи за случая. Плавно се развива по-абстрактната идея за „емпирично изучаване“ и читателят се въвежда в необходимостта от конструиране на цялостна система от емпирични социологически изследвания, чрез които да бъде изучено предметното поле , означено с конструкта „икономика в сянка“.
На основата на критичен анализ на теоретичните традиции и подходите за изследване на неформалните икономически дейности в европейски и национален мащаб се разработва методология за емпирично изследване на основните проявления, функциите и механизмите за възпроизвеждане на „икономиката в сянка“ в трансформиращото се българско общество. За целите на емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“ се конструира адекватен социологически модел (концептуална обяснителна схема) на неформалната икономика у нас две десетилетия след началото на прехода, разкриват се функционалните особености на различните видове сенчести икономически практики, изведени и обяснени са взаимодействията между формалните и неформалните елементи в системата от социално икономически отношения и са конструирани модели на поведението на стопанските субекти.