Семинар “Гърция – традиция и съвременни проблеми – ІІ част”

кокоНа 04.05.2016 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на Института за изследване на обществата и знанието на ул. Сердика 4, ще се проведе поредната лекция на семинарът “Гърция – традиция и съвременни проблеми – ІІ част” с лектор д-р Стефан Стоянов, посланик на Република България в Гърция (2002 – 2006). Семинарът е отворен е за всички интересуващи се от темата.

Заповядайте !

“Договаряне на възможностите за преодоляване на несигурността в ранните трудови кариери и изключеността от пазара на труда в Европа” по проект Преговаряй

Negotiate2

Скъпи приятели и колеги, от името на Института за изследване на обществата и знанието при БАН каним всички вас за участие в проучване на тема: “Договаряне на възможностите за преодоляване на несигурността в ранните трудови кариери и изключеността от пазара на труда в Европа” по проект Преговаряй (http://issk-bas.org/negotiate/http://issk-bas.org/negotiate/https://blogg.hioa.no/negotiate/ ).

Прочетете още…

Онлайн достъпна монография на проф. Мая Келиян

Монографията е преработено и допълнено издание на дисертацията за получаване на научната степен „доктор на науките” на Мая Келиян на английски език. Публикувана е онлайн през октомври 2013 г. на интернет портала PECOB – Portal on Central Eastern and Balkan Europe by IECOB and AIS, University of Bologna. В текста потреблението се възприема като ключ за разбиране на съвременните общества. Посредством изследване на моделите на потребление в България и Япония се извеждат общи и специфични характеристики и тенденции в социалното структуриране на двете общества, техните принципни сходства и различия, както и мястото и ролята на средните им слоеве във всяко едно от двете потребителски общества. 

Монографията може да бъде открита следния интернет адрес:

http://www.pecob.eu/Consumption-patterns-middle-strata-Bulgaria-Japan

 

Публична защита на инж. Цветелина Виткова Йоргова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА инж. ЦВЕТЕЛИНА ВИТКОВА ЙОРГОВА

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ  ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

 

ИИОЗ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по НАУКОЗНАНИЕ обявяват:

На 16 май (понеделник) от 14,00 часа в заседателната зала на ИИОЗ-БАН на ул. Сердика № 4, ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисерта­ционен труд на тема:

„ТРАНСФЕР НА НАУЧНО ЗНАНИЕ“ 

на Цветелина Виткона Йоргова – редовен докторант в ИИОЗ-БАН

сек­ция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“

за придобиване на образо­вателната и научна степен „ДОКТОР“ по научна специалност 05.11.03. наукознание

        Научно жури:

Председател на журито:

Доц. д-р Рая Стайкова –рецензент.

Членове на журито:

1/проф. дмн Николай К. Витанов (ИМех – БАН) – рецензент.

2/ доц. д-р инж. Петко Русков ( ФМИ – СУ) – становище.

3/ доц. д-р Георги Ангелов (научен ръководител)- становище.

4/ доц. д-р Любомира Парижкова (УнИБИТ) – становище.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в  канцеларията на ИИОЗ на адрес: София, ул.Сердика №4 / етаж 1/.

Автореферат на Цветелина Виткова Йоргова на дисертационен труд на тема “Трансфер на научно знание” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност 05.11.03 “Наукознание”.

Рецензия от проф. дмн Николай К. Витанов за дисертационен труд на Цветелина Виткова Йоргова на тема “Трансфер на научно знание” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност 05.11.03 “Наукознание”.

Рецензия от доц. д-р Рая Стайкова за дисертационен труд на Цветелина Виткова Йоргова на тема “Трансфер на научно знание” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност 05.11.03 “Наукознание”.

Становище от доц. д-р Георги Ангелов за дисертационен труд на Цветелина Виткова Йоргова на тема “Трансфер на научно знание” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност 05.11.03 “Наукознание”.

Становище от доц. д-р Петко Русков за дисертационен труд на Цветелина Виткова Йоргова на тема “Трансфер на научно знание” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност 05.11.03 “Наукознание”.

Становище от доц. д-р Любомира Петрова Парижкова за дисертационен труд на Цветелина Виткова Йоргова на тема “Трансфер на научно знание” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност 05.11.03 “Наукознание”.

Теоретичен семинар на тема: “Мюсюлманите в България и българската национална идентичност”

На 28.04.2016 г. (четвъртък) от 14.30 ч. в заседателната зала в сградата на ИИОЗ на ул. “Сердика” 4 ще се проведе теоретичен семинар с индивидуална тема “Мюсюлманите в България и българската национална идентичност”. Общата тема на семинара е “Религия – ценности – интеркултурен диалог” и НИ проект “Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI в.”. Докладчик на семинара ще бъде доц. д-р Весеин Босаков, а дискутант проф. дфн Стефан Пенов.

Заповядайте!

1 2 3 60