Публична защита на Ана Пепова Попова

На 4 юни 2019 г. (вторник) от 13.30 часа в заседателната зала на Института за държавата и правото при БАН, Ул. Сердика № 4. Първи етаж. ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: “ ДЕФИЦИТИ В СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦА ОТ СЕМЕЙСТВА НА РАБОТЕЩИ В ЧУЖБИНА РОДИТЕЛИ” за придобиване на  образователната и  научна степен”ДОКТОР” ” в професионално направление  […]

» Read more

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА БОЖИДАР САШКОВ ИВКОВ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО   обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: “Социология на инвалидността. Исторически корени, обект, предмет и структура на самостоятелната социологическа дисциплина ” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 Социология Заседанието […]

» Read more

Конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по професионално направление 2.3 Философия, научната специалност Философия на културата, правото, икономиката и политиката, за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ на ИИОЗ при БАН, обявен в Държавен вестник – бр. 5 от 15 януари 2019 г.

Рецензия от проф. дфн Иван Кацарски за научните трудове на доц. дфн Богдана Тодорова, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор” по професионално направление 2.3 Философия, научна специалност Философия на културата, правото, икономиката и политиката, за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ на ИИОЗ при БАН. Рецензия от проф. дфн Нина Димитрова за научните […]

» Read more

Международна интердисциплинарна конференция “Философия, изкуство, литература”

В чест на 130 г. от рождението на акад. проф. Николай Райнов и 100 г. от рождението на член. кор. проф. Богомил Райнов секция “История на философските и научните идеи” към ИИОЗ-БАН организира международна интердисциплинарна конференция на тема “Философия, изкуство, литература”, която ще се състои на 9 и 10 май 2019 г. в Зала 1 на СУ “Св. Климент Охридски”. […]

» Read more

Малки грантове за публикации на основата на данни от SHARE

В рамките на проект SHARE ERIC България организираме програма за малки грантове – като една от стъпките за стимулиране използването на данни от SHARE за научни изследвания. За подробности – прочетете повече на този линк.

» Read more

На 22.04.2019 г. Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН проведе пресконференция

За пръв път в публичното пространство бяха представени основни резултати от реализирания проект “”Икономиката в сянка” като девиантна практика”. Проектът е изпълнен пред периода 2016 -2019 г. от екип учени от ИИОЗ-БАН в състав: проф. д.с.н. Емилия Ченгелова (ръководител), проф. д.с.н. Валентина Златанова, проф. д.с.н. Светлана Съйкова, гл. ас. д-р Люба Спасова. На пресконференцията бяха представени основни акценти в нагласите […]

» Read more

“Икономиката в сянка”: осъзнавано и добре замаскирано нарушаване на законодателството и социалните норми

На 22.04.2019 г. от 11:00 ч. в зала 207 на ЦУ на БАН  за първи път в общественото пространство ще се представят основните резултати от научно изследователски проект, реализиран през периода 2016-2019 г. от екип учени от Института за изследване на обществата и знанието – БАН. Екипът по проекта е Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова (ръководител), Проф. д.с.н. Валентина Златанова, Проф. […]

» Read more
1 2 3 45