СКРЪБНА ВЕСТ

 

СКРЪБНА ВЕСТ

 

На 5 септември 2017 г.

 почина уважаваният ни и обичан колега

ДОЦ. Д-Р

 

МАКСИМ  МОЛХОВ

 

        Напусна ни един изключително ерудиран учен, отдаден на социологията и прекрасен човек с голямо любящо сърце.

        Максим Молхов работи в Института по социология (сега ИИОЗ) при БАН от 1969 г. до пенсионирането си през 2010 г. Специализира в Полша, бившия СССР и в Оксфордския университет – Великобритания по въпроси на приложението на математически методи в социологическите изследвания. Преподавател по теория, методология и методика на емпиричното социологическо изследване в различни български университети.

        Поклонението ще бъде на 11.09.2017 г. от 11.00 ч. в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

      Сбогом, Макс! Почивай в мир!

                                             От Директора на Института за изследване на обществата и знанието при БАН

                                            От колегите от  Института за изследване на обществата и знанието при БАН

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CONTEMPORARY PHILOSOPHY – problems, trends, perspectives

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

CONTEMPORARY PHILOSOPHY – problems, trends, perspectives

28 August – 02 September, Varna, Bulgaria

Organized by:

Organized by:

Institute for the Study of Societies and Knowledge – Bulgarian Academy of Sciences

Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences

Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences

Faculty of Philosophy, University of Bucharest, Romania

Institute of Political Science and International Relations “Ion I.C. Brătianu”, Romania

Department of Philosophy, University of Liège, Belgium Institute of Philosophy, Slovak Academy of Sciences

Bulgarian Academy of Sciences

Institute for the Study of Societies and Knowledge

Place: Creative House of BAS in Varna, Bulgaria

Opening: 29 August 2017

The conference will bring together participants from several countries to discuss from philosophical point of view a range of problems of contemporary society, science, and art, starting from alternative logic and paradoxes of thought, going through some problems of the theory of education, art practices, and reaching to religion and politics, with a special focus on value conflicts and radicalism. The program of the conference is organized in the following main panels:

Contemporary Logical Problems – Solutions and Interpretations

Value Conflicts and Radicalism

Religion and Politics

Contemporary problems of analytic philosophy

Contemporary philosophical frameworks of the theory of education

Rationality and non-rationality in philosophy and science

The official language of the Conference is English.

We are glad you are part of this event!

Programme

Best regards,

Organizing committee

ИИОЗ при БАН обявява конкурс за докторанти

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г.
в съответствие с Решение № 236 на Министерски съвет от 27.04.2017 г.
В срок от 15.08.2017 г. до 13.10.2017 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата
организация, посочена в списъка.
За справки – в обучаващите организации (институтите на БАН)
или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.
Дата на обявяване на конкурса – 15 август 2017 година.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.
Изпитите ще се проведат:
по специалността от 04 до 08.12.2017 година,
по чужди езици от 11 до 15.12.2017 година.
Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

 

 

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ПО КОИТО СЕ ОБЯВЯВАТ КОНКУРСИ ЗА ДОКТОРАНТИ В БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, БРОЯ МЕСТА ПО ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ – КОНКУРС 2017-2018 г.

Секция „Религия, вярвания, светоглед“

АКАДЕМИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

по Научно-изследователски проект на секция „Религия, вярвания, светоглед“ – ИИОЗ –БАН & На­уч­но-изследо­вателска група  „Религиозно-философски парадигми и ин­теркултурен диалог“,съвместно с Россотрудничество и РКИЦ –София:

  ТРАДИЦИОННИ РЕЛИГИОЗНИ СВЕТОГЛЕДИ И ЦЕННОСТИТЕ НА XXI век. 

Traditional Religious Worldviews and Values of the XXI century)

ВРЕМЕ – 6 ЮЛИ,ЧЕТВЪРТЪК ОТ 10 ДО 17 ЧАСА  В РУСКИ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЪНТЪР – София и

              7 юли, петък от 11 до 15 часа в заседателната зала на ИИОЗ-БАН на ул.Сердика 4.

С програмата на конференцията можете да се запознаете тук.

                                                                                                                                 Добре дошли!

Ръководител на проекта: проф. дфн Ст.Пенов

1 2 3 48