Публична защита на доц. Светла Колева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА СВЕТЛА КОЛЕВА

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

„Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г.

Към рефлексивна история на дисциплината”

за придобиване на научната степен

„доктор на социологическите науки”

по професионално направление 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ

И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

Заседанието ще се проведе на 8 март (сряда) от 16 часа

в заседателната зала на ИИОЗ, ул. „Сердика” № 4

Състав на научното жури:

Председател: проф. д.с.н. Пепка Александрова Бояджиева, ИИОЗ-БАН

Членове:

 • проф. д.ф.н. Георги Фотев Георгиев, НБУ
 • проф. д.с.н. Галин Петров Горнев, ИИОЗ – БАН
 • проф. д.с.н. Кръстина Георгиева Петкова, ИИОЗ – БАН
 • проф. д.ф.н. Петър-Емил Иванов Митев, Институт „Иван Хаджийски”
 • проф. д.с.н. Таня Христова Неделчева, ИИОЗ – БАН
 • проф. д-р Лиляна Димитрова Деянова, СУ „Св. Климент Охридски

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет-страницата на Института.

Рецензия на проф. Георги Фотев относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Рецензия на проф. Лиляна Деянова относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Рецензия на проф. Петър-Емил Митев относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Становище на проф. Галин Горнев относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Становище на проф. Кръстина Петкова относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Становище на проф. Пепка Бояджиева относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Становище на проф. Таня Неделчева относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Автореферат на Светла Колева относно дисертационния труд на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Публична защита на Деян Пенчев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДЕЯН ПЕНЧЕВ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

ПОЗНАНИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ – ОНТОЛОГИЧЕСКИ ИДЕИ НА ВЛАДИМИР СОЛОВЬОВ  И  РУДОЛФ ЩАЙНЕР И ТЯХНОТО ПРИСЪСТВИЕ В СЪВРЕМЕННАТА НАУКА И КУЛТУРА

за получаване на образователната и научна степен „доктор“

по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

 

Научен ръководител:  доц. д-р Асен Димитров

Заседанието ще се проведе на 20 юни 2016 г., от 11 ч.
в заседателната зала на ИИОЗ на бул. „Патриарх Евтимий“ № 6

Състав на научното жури:
Председател: Проф. дфн Ерика Лазарова (Председател на НЖ)

Членове:

Проф. дфн Валентин Канавров

Доц. дфн Димитър Мирчев

Доц. д-р Владимир Теохаров

Доц. д-р Асен Димитров

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет страницата на Института.

Становище от доц. д-р Асен И. Димитров – научен ръководител на докторанта относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Рецензия от доц. дфн Димитър Вл. Мирчев относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Рецензия от проф. дфн Ерика Лазарова относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Становище от проф. дфн Валентин Канавров относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Становище от доц. д-р Владимир Д. Теохаров относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Автореферат на Деян Пламенов Пенчев относно дисертационен труд на тема Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Публична защита на доц. д-р Алекси Генов Апостолов

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

 „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“

                                             /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/

на Алекси Генов Апостолов,

                                                   доцент д-р от ИИОЗ – БАН

за получаване на научната  степен „доктор на философските науките“

по научна специалност Философия на историята

Заседанието ще се проведе на  6  юни  2016 г., от 16 ч. в заседателната зала на ИИОЗ на бул. „Патриарх Евтимий“ № 6.

Състав на научното жури:

Председател на журито: чл.кор. Ангел Стефанов , ИИОЗ – БАН
Членове на журито:

 • Проф.дфн Желязко Стоянов – СУ „Св.Климент Охридски”
 • Проф.дфн Валентин Канавров – ЮЗУ „Неофит Рилски”
 • Проф. д-р Христо Тодоров – НБУ
 • Проф.д-р Райчо Пожарлиев – СУ „Св.Климент Охридски”
 • Проф.дфн Димитър Тафков – СУ „Св.Климент Охридски”
 • Доц. д-р Златко Стоянов – СУ „Св. Климент Охридски4

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет страницата на Института.

Становище на проф. д-р. Райчо Вангелов Пожарлиев за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Становище от проф. д.ф.н. Димитър Иванов Тафков за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Становище от проф. дфн Валентин Канавров за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Становище от чл.-кор. Ангел С. Стефанов за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Рецензия от доц. дфн Златко Николаев Стоянов за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Рецензия от проф. д-р Христо Петков Тодоров за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Рецензия от проф. дфн Желязко Д. Стоянов за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята.

Автореферат на доц. д-р Алекси Генов Апостолов за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята.

Публична защита на инж. Цветелина Виткова Йоргова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА инж. ЦВЕТЕЛИНА ВИТКОВА ЙОРГОВА

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ  ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

 

ИИОЗ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по НАУКОЗНАНИЕ обявяват:

На 16 май (понеделник) от 14,00 часа в заседателната зала на ИИОЗ-БАН на ул. Сердика № 4, ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисерта­ционен труд на тема:

„ТРАНСФЕР НА НАУЧНО ЗНАНИЕ“ 

на Цветелина Виткона Йоргова – редовен докторант в ИИОЗ-БАН

сек­ция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“

за придобиване на образо­вателната и научна степен „ДОКТОР“ по научна специалност 05.11.03. наукознание

        Научно жури:

Председател на журито:

Доц. д-р Рая Стайкова –рецензент.

Членове на журито:

1/проф. дмн Николай К. Витанов (ИМех – БАН) – рецензент.

2/ доц. д-р инж. Петко Русков ( ФМИ – СУ) – становище.

3/ доц. д-р Георги Ангелов (научен ръководител)- становище.

4/ доц. д-р Любомира Парижкова (УнИБИТ) – становище.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в  канцеларията на ИИОЗ на адрес: София, ул.Сердика №4 / етаж 1/.

Автореферат на Цветелина Виткова Йоргова на дисертационен труд на тема “Трансфер на научно знание” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност 05.11.03 “Наукознание”.

Рецензия от проф. дмн Николай К. Витанов за дисертационен труд на Цветелина Виткова Йоргова на тема “Трансфер на научно знание” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност 05.11.03 “Наукознание”.

Рецензия от доц. д-р Рая Стайкова за дисертационен труд на Цветелина Виткова Йоргова на тема “Трансфер на научно знание” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност 05.11.03 “Наукознание”.

Становище от доц. д-р Георги Ангелов за дисертационен труд на Цветелина Виткова Йоргова на тема “Трансфер на научно знание” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност 05.11.03 “Наукознание”.

Становище от доц. д-р Петко Русков за дисертационен труд на Цветелина Виткова Йоргова на тема “Трансфер на научно знание” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност 05.11.03 “Наукознание”.

Становище от доц. д-р Любомира Петрова Парижкова за дисертационен труд на Цветелина Виткова Йоргова на тема “Трансфер на научно знание” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност 05.11.03 “Наукознание”.

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА МИРОСЛАВА ХРИСТОСКОВА

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА МИРОСЛАВА ХРИСТОСКОВА

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

за защита на дисертационен труд на тема:

 „Философски измерения на проблема за бездомността“

на Мирослава Николаева Христоскова

за получаване на образователната и научна степен „доктор“

по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ, научна специалност Философия на

културата, политиката, правото, икономиката (Философска антропология)

с шифър 05. 01. 13

Научен ръководител: доц. д-р Валери Личев

Заседанието ще се проведе на 16 май 2016 г., от 11 ч.

в заседателната зала на ИИОЗ на бул. „Патриарх Евтимий“ № 6

Състав на научното жури:

Проф. дфн Нонка Богомилова, ИИОЗ

Доц. д-р Валери Личев, ИИОЗ

Доц. д-р Майя Георгиева, ЮЗУ „Неофит Рилски”

Проф. д-р Валери Динев, СУ „Св. Климент Охридски”

Доц. д-р Митко Момов, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Председател:

Проф. дфн Нонка Богомилова, ИИОЗ

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на

ИИОЗ и на интернет страницата на Института.

РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на Мирослава Николаева Христоскова Философски измерения на проблема за бездомността за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката” (Философска антропология), шифър 05.01.13 от проф., д.ф.н. Нонка Богомилова, секция „Антропологически изследвания” при ИИОЗ – БАН.

Рецензия на дисертация на тема „ФИЛОСОФСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРОБЛЕМА ЗА БЕЗДОМНОСТТА” на Мирослава Христоскова за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката“ (философска антропология) шифър 05.01.13 от доц. д-р Майя Георгиева.

Становище от доц. д-р Валери Златанов Личев, зав. секция „Антропологически изследвания” към ИИОЗ – БАН за дисертацията на Мирослава Николаева Христоскова
Философски измерения на проблема за бездомността” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката” (Философска антропология) с шифър 05.01.13.

Становище от проф. дфн Валери Динев на дисертацията на Мирослава Николаева Христоскова на тема “Философски измерения на проблема за бездомността” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката“ (философска антропология) шифър 05.01.13.

Становище от доц. д-р Митко Василев Момов,преподавател в катедра Философски науки,  Философски факултет към ВТУ  „Св.Св. Кирил и Методий” за дисертацията на Мирослава Николаева Христоскова – “Философски измерения на проблема за бездомността” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката” (Философска антропология) с шифър 05.01.13.

Автореферат на дисертация на тема ФИЛОСОФСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРОБЛЕМА ЗА БЕЗДОМНОСТТА за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката“ (философска антропология) шифър 05.01.13.

1 2 3 9