Публична защита на Ива Петрова Куюмджиева

Защита

 

на дисертационен труд

за придобиване на образователната и научна степен „доктор

 

на Ива Петрова Куюмджиева

Институт за изследване на обществата и знанието – БАН

 

 

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 17 март 2017 г. (петък) от 14.00 часа в заседателната зала на Института за изследване на обществата и знанието при БАН, София, ул. „Сердика” № 4, ет. 1 ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на тема:

 

„Промяна в политическата роля на стратегиите в България”

на Ива Петрова Куюмджиева,

редовен докторант ИИОЗ при БАН по професионално направление 2.3. „Философия”

 

 

 

Научен ръководител: чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов

 

Научно жури

Председател:

проф. д.с.н. Духомир Минев – ИИОЗ – БАН

Членове:

проф. д-р Боян Дуранкев – УНСС

проф. д-р Александър Маринов – СУ „Св. Климент Охридски”

проф. д.ф.н. Лазар Копринаров – ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград

чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов – ИИОЗ – БАН

 

Материалите по защитата са на разположение в сградата на института, София, ул. „Сердика” № 4, ет. 1, както и на институтския сайт (www.issk-bas.org).

Рецензия на проф. Духомир Минев относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Рецензия на проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище проф. Лазар Копринаров относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище на проф. д-р Александър Иванов Маринов относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище на проф. д.ф.н. Васил Проданов относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Автореферат на Ива Петрова Куюмджиева относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ВЯРА ПОПОВА

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ВЯРА ПОПОВА

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

 

Номадно и фотография – светогледни измерения

на едно съвременно изкуство

за получаване на образователната и научна степен „доктор“

по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Научен ръководител: гл. ас. д-р Андрей Лешков

Заседанието ще се проведе на 14 март (вторник) 2017 г., от 11 часа
в заседателната зала на ИИОЗ на ул. „Сердика“ № 4

 

Състав на научното жури:
Председател: Проф. дфн Иванка Стъпова (Председател на НЖ)

Членове:

Проф. дфн Цочо Бояджиев

Проф. дфн Правда Спасова

Доц. д-р Татяна Батулева

Доц. д-р Иван Колев

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се

в канцеларията на ИИОЗ и на интернет-страницата на Института.

Рецензия на проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев относно дисертационния труд на Вяра Александрова Попова „Номадно и фотография – светогледни измерения на едно съвременно изкуство” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Рецензия на проф.д.ф.н. Иванка Стъпова относно дисертационния труд на Вяра Александрова Попова „Номадно и фотография – светогледни измерения на едно съвременно изкуство” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище на проф. д.ф.н. Правда Спасова относно дисертационния труд на Вяра Александрова Попова „Номадно и фотография – светогледни измерения на едно съвременно изкуство” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище на доц. д-р Татяна Петрова Батулева относно дисертационния труд на Вяра Александрова Попова „Номадно и фотография – светогледни измерения на едно съвременно изкуство” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище на доц. д-р Иван Георгиев Колев относно дисертационния труд на Вяра Александрова Попова „Номадно и фотография – светогледни измерения на едно съвременно изкуство” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Автореферат на Вяра Александрова Попова относно дисертационния труд на Вяра Александрова Попова „Номадно и фотография – светогледни измерения на едно съвременно изкуство” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Публична защита на доц. Светла Колева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА СВЕТЛА КОЛЕВА

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

„Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г.

Към рефлексивна история на дисциплината”

за придобиване на научната степен

„доктор на социологическите науки”

по професионално направление 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ

И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

Заседанието ще се проведе на 8 март (сряда) от 16 часа

в заседателната зала на ИИОЗ, ул. „Сердика” № 4

Състав на научното жури:

Председател: проф. д.с.н. Пепка Александрова Бояджиева, ИИОЗ-БАН

Членове:

 • проф. д.ф.н. Георги Фотев Георгиев, НБУ
 • проф. д.с.н. Галин Петров Горнев, ИИОЗ – БАН
 • проф. д.с.н. Кръстина Георгиева Петкова, ИИОЗ – БАН
 • проф. д.ф.н. Петър-Емил Иванов Митев, Институт „Иван Хаджийски”
 • проф. д.с.н. Таня Христова Неделчева, ИИОЗ – БАН
 • проф. д-р Лиляна Димитрова Деянова, СУ „Св. Климент Охридски

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет-страницата на Института.

Рецензия на проф. Георги Фотев относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Рецензия на проф. Лиляна Деянова относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Рецензия на проф. Петър-Емил Митев относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Становище на проф. Галин Горнев относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Становище на проф. Кръстина Петкова относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Становище на проф. Пепка Бояджиева относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Становище на проф. Таня Неделчева относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Автореферат на Светла Колева относно дисертационния труд на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Публична защита на Деян Пенчев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДЕЯН ПЕНЧЕВ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

ПОЗНАНИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ – ОНТОЛОГИЧЕСКИ ИДЕИ НА ВЛАДИМИР СОЛОВЬОВ  И  РУДОЛФ ЩАЙНЕР И ТЯХНОТО ПРИСЪСТВИЕ В СЪВРЕМЕННАТА НАУКА И КУЛТУРА

за получаване на образователната и научна степен „доктор“

по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

 

Научен ръководител:  доц. д-р Асен Димитров

Заседанието ще се проведе на 20 юни 2016 г., от 11 ч.
в заседателната зала на ИИОЗ на бул. „Патриарх Евтимий“ № 6

Състав на научното жури:
Председател: Проф. дфн Ерика Лазарова (Председател на НЖ)

Членове:

Проф. дфн Валентин Канавров

Доц. дфн Димитър Мирчев

Доц. д-р Владимир Теохаров

Доц. д-р Асен Димитров

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет страницата на Института.

Становище от доц. д-р Асен И. Димитров – научен ръководител на докторанта относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Рецензия от доц. дфн Димитър Вл. Мирчев относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Рецензия от проф. дфн Ерика Лазарова относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Становище от проф. дфн Валентин Канавров относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Становище от доц. д-р Владимир Д. Теохаров относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Автореферат на Деян Пламенов Пенчев относно дисертационен труд на тема Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Публична защита на доц. д-р Алекси Генов Апостолов

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

 „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“

                                             /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/

на Алекси Генов Апостолов,

                                                   доцент д-р от ИИОЗ – БАН

за получаване на научната  степен „доктор на философските науките“

по научна специалност Философия на историята

Заседанието ще се проведе на  6  юни  2016 г., от 16 ч. в заседателната зала на ИИОЗ на бул. „Патриарх Евтимий“ № 6.

Състав на научното жури:

Председател на журито: чл.кор. Ангел Стефанов , ИИОЗ – БАН
Членове на журито:

 • Проф.дфн Желязко Стоянов – СУ „Св.Климент Охридски”
 • Проф.дфн Валентин Канавров – ЮЗУ „Неофит Рилски”
 • Проф. д-р Христо Тодоров – НБУ
 • Проф.д-р Райчо Пожарлиев – СУ „Св.Климент Охридски”
 • Проф.дфн Димитър Тафков – СУ „Св.Климент Охридски”
 • Доц. д-р Златко Стоянов – СУ „Св. Климент Охридски4

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет страницата на Института.

Становище на проф. д-р. Райчо Вангелов Пожарлиев за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Становище от проф. д.ф.н. Димитър Иванов Тафков за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Становище от проф. дфн Валентин Канавров за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Становище от чл.-кор. Ангел С. Стефанов за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Рецензия от доц. дфн Златко Николаев Стоянов за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Рецензия от проф. д-р Христо Петков Тодоров за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Рецензия от проф. дфн Желязко Д. Стоянов за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята.

Автореферат на доц. д-р Алекси Генов Апостолов за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята.

1 2 3 9