Публична защита на Владимир Георгиев Манолов

На 26 април (сряда) от 15.00 часа в заседателната зала на ИИОЗ-БАН на ул. Сердика № 4, ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисерта­ционен труд на тема:

Науковедски модел на интелигентното предприятие

 

на Владимир  Георгиев Манолов – свободен докторант в ИИОЗ-БАН

сек­ция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“

 

за придобиване на образо­вателната и научна степен „ДОКТОР“ по научна специалност  наукознание

        Научно жури:

Председател на научното жури:

 • Доц. д-р Рая Стайкова – рецензент.

Членове на научното жури:

 • Чл.кор. проф. дтн Стефан Хаджитодоров (Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН) – становище.
 • проф. д-р Костадин Костадинов (Институт механика – БАН) – рецензент.
 • доц. д-р Магдалена Иванова (Варненски свободен университет “Черноризец Храбър“),  становище.
 • доц. д-р Георги Ангелов – научен ръководител на докторанта (ИИОЗ – БАН)- становище.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при проф. А.Мантарова в ИИОЗ и са публикувани на сайта на ИИОЗ – http://issk-bas.org

 

Рецензия от доц. д-р Рая Стайкова относно дисертационния труд на Владимир Георгиев Манолов „Науковедски модел на интелигентното предприятие ” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1 “Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност “Наукознание”

Рецензия от проф. д-р Костадин Костадинов относно дисертационния труд на Владимир Георгиев Манолов „Науковедски модел на интелигентното предприятие ” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1 “Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност “Наукознание”

Становище от чл. – кор. проф. Стефан Хаджитодоров относно дисертационния труд на Владимир Георгиев Манолов „Науковедски модел на интелигентното предприятие ” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1 “Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност “Наукознание”

Становище от доц. д-р Георги Ангелов относно дисертационния труд на Владимир Георгиев Манолов „Науковедски модел на интелигентното предприятие ” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1 “Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност “Наукознание”

Становище от доц. д-р Магдалена Иванова относно дисертационния труд на Владимир Георгиев Манолов „Науковедски модел на интелигентното предприятие ” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1 “Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност “Наукознание”

Автореферат на Владимир Георгиев Манолов относно дисертационния му труд „Науковедски модел на интелигентното предприятие ” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1 “Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност “Наукознание”

Публична защита на Ива Петрова Куюмджиева

Защита

 

на дисертационен труд

за придобиване на образователната и научна степен „доктор

 

на Ива Петрова Куюмджиева

Институт за изследване на обществата и знанието – БАН

 

 

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 17 март 2017 г. (петък) от 14.00 часа в заседателната зала на Института за изследване на обществата и знанието при БАН, София, ул. „Сердика” № 4, ет. 1 ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на тема:

 

„Промяна в политическата роля на стратегиите в България”

на Ива Петрова Куюмджиева,

редовен докторант ИИОЗ при БАН по професионално направление 2.3. „Философия”

 

 

 

Научен ръководител: чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов

 

Научно жури

Председател:

проф. д.с.н. Духомир Минев – ИИОЗ – БАН

Членове:

проф. д-р Боян Дуранкев – УНСС

проф. д-р Александър Маринов – СУ „Св. Климент Охридски”

проф. д.ф.н. Лазар Копринаров – ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград

чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов – ИИОЗ – БАН

 

Материалите по защитата са на разположение в сградата на института, София, ул. „Сердика” № 4, ет. 1, както и на институтския сайт (www.issk-bas.org).

Рецензия на проф. Духомир Минев относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Рецензия на проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище проф. Лазар Копринаров относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище на проф. д-р Александър Иванов Маринов относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище на проф. д.ф.н. Васил Проданов относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Автореферат на Ива Петрова Куюмджиева относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ВЯРА ПОПОВА

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ВЯРА ПОПОВА

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

 

Номадно и фотография – светогледни измерения

на едно съвременно изкуство

за получаване на образователната и научна степен „доктор“

по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Научен ръководител: гл. ас. д-р Андрей Лешков

Заседанието ще се проведе на 14 март (вторник) 2017 г., от 11 часа
в заседателната зала на ИИОЗ на ул. „Сердика“ № 4

 

Състав на научното жури:
Председател: Проф. дфн Иванка Стъпова (Председател на НЖ)

Членове:

Проф. дфн Цочо Бояджиев

Проф. дфн Правда Спасова

Доц. д-р Татяна Батулева

Доц. д-р Иван Колев

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се

в канцеларията на ИИОЗ и на интернет-страницата на Института.

Рецензия на проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев относно дисертационния труд на Вяра Александрова Попова „Номадно и фотография – светогледни измерения на едно съвременно изкуство” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Рецензия на проф.д.ф.н. Иванка Стъпова относно дисертационния труд на Вяра Александрова Попова „Номадно и фотография – светогледни измерения на едно съвременно изкуство” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище на проф. д.ф.н. Правда Спасова относно дисертационния труд на Вяра Александрова Попова „Номадно и фотография – светогледни измерения на едно съвременно изкуство” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище на доц. д-р Татяна Петрова Батулева относно дисертационния труд на Вяра Александрова Попова „Номадно и фотография – светогледни измерения на едно съвременно изкуство” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище на доц. д-р Иван Георгиев Колев относно дисертационния труд на Вяра Александрова Попова „Номадно и фотография – светогледни измерения на едно съвременно изкуство” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Автореферат на Вяра Александрова Попова относно дисертационния труд на Вяра Александрова Попова „Номадно и фотография – светогледни измерения на едно съвременно изкуство” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Публична защита на доц. Светла Колева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА СВЕТЛА КОЛЕВА

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

„Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г.

Към рефлексивна история на дисциплината”

за придобиване на научната степен

„доктор на социологическите науки”

по професионално направление 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ

И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

Заседанието ще се проведе на 8 март (сряда) от 16 часа

в заседателната зала на ИИОЗ, ул. „Сердика” № 4

Състав на научното жури:

Председател: проф. д.с.н. Пепка Александрова Бояджиева, ИИОЗ-БАН

Членове:

 • проф. д.ф.н. Георги Фотев Георгиев, НБУ
 • проф. д.с.н. Галин Петров Горнев, ИИОЗ – БАН
 • проф. д.с.н. Кръстина Георгиева Петкова, ИИОЗ – БАН
 • проф. д.ф.н. Петър-Емил Иванов Митев, Институт „Иван Хаджийски”
 • проф. д.с.н. Таня Христова Неделчева, ИИОЗ – БАН
 • проф. д-р Лиляна Димитрова Деянова, СУ „Св. Климент Охридски

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет-страницата на Института.

Рецензия на проф. Георги Фотев относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Рецензия на проф. Лиляна Деянова относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Рецензия на проф. Петър-Емил Митев относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Становище на проф. Галин Горнев относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Становище на проф. Кръстина Петкова относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Становище на проф. Пепка Бояджиева относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Становище на проф. Таня Неделчева относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Автореферат на Светла Колева относно дисертационния труд на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Публична защита на Деян Пенчев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДЕЯН ПЕНЧЕВ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

ПОЗНАНИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ – ОНТОЛОГИЧЕСКИ ИДЕИ НА ВЛАДИМИР СОЛОВЬОВ  И  РУДОЛФ ЩАЙНЕР И ТЯХНОТО ПРИСЪСТВИЕ В СЪВРЕМЕННАТА НАУКА И КУЛТУРА

за получаване на образователната и научна степен „доктор“

по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

 

Научен ръководител:  доц. д-р Асен Димитров

Заседанието ще се проведе на 20 юни 2016 г., от 11 ч.
в заседателната зала на ИИОЗ на бул. „Патриарх Евтимий“ № 6

Състав на научното жури:
Председател: Проф. дфн Ерика Лазарова (Председател на НЖ)

Членове:

Проф. дфн Валентин Канавров

Доц. дфн Димитър Мирчев

Доц. д-р Владимир Теохаров

Доц. д-р Асен Димитров

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет страницата на Института.

Становище от доц. д-р Асен И. Димитров – научен ръководител на докторанта относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Рецензия от доц. дфн Димитър Вл. Мирчев относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Рецензия от проф. дфн Ерика Лазарова относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Становище от проф. дфн Валентин Канавров относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Становище от доц. д-р Владимир Д. Теохаров относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Автореферат на Деян Пламенов Пенчев относно дисертационен труд на тема Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

1 2 3 9