Публична защита на Радосвета Хубанчева-Цветкова

На 26 април 2018 г. (четвъртък) от 15.00 часа в заседателната зала на ИИОЗ-БАН  на улица Сердика 4 ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема:              “ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО                    В ХРИСТИЯНСКАТА ФИЛОСОФИЯ – СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ” за придобиване на  образователна и  научната степен”ДОКТОР”  по […]

» Read more

Публична защита на Владимир Георгиев Манолов

На 26 април (сряда) от 15.00 часа в заседателната зала на ИИОЗ-БАН на ул. Сердика № 4, ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисерта­ционен труд на тема: „Науковедски модел на интелигентното предприятие ”   на Владимир  Георгиев Манолов – свободен докторант в ИИОЗ-БАН сек­ция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“   за придобиване […]

» Read more

Публична защита на Ива Петрова Куюмджиева

Защита   на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор”   на Ива Петрова Куюмджиева Институт за изследване на обществата и знанието – БАН     Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 17 март 2017 г. (петък) от 14.00 часа […]

» Read more

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ВЯРА ПОПОВА

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ВЯРА ПОПОВА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема:   Номадно и фотография – светогледни измерения на едно съвременно изкуство за получаване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ Научен ръководител: гл. ас. д-р Андрей Лешков Заседанието ще се […]

» Read more

Публична защита на доц. Светла Колева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА СВЕТЛА КОЛЕВА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА […]

» Read more

Публична защита на Деян Пенчев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДЕЯН ПЕНЧЕВ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: ПОЗНАНИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ – ОНТОЛОГИЧЕСКИ ИДЕИ НА ВЛАДИМИР СОЛОВЬОВ  И  РУДОЛФ ЩАЙНЕР И ТЯХНОТО ПРИСЪСТВИЕ В СЪВРЕМЕННАТА НАУКА И КУЛТУРА за получаване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ   […]

» Read more

Публична защита на доц. д-р Алекси Генов Апостолов

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема:  „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“                                              /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов,                                                    доцент д-р от ИИОЗ – БАН за получаване на научната  степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята Заседанието ще се […]

» Read more
1 2 3 4 8