Публична защита на Деница Василева Узунова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДЕНИЦА УЗУНОВА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема:  „Проблемът за злото и страданието в творчеството на Николай Бердяев и Лев Шестов ” на Деница Василева Узунова за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ, научна специалност 05.01.01. […]

» Read more

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на Радина Богомирова Стефанова

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на Радина Богомирова Стефанова Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщава, че на 10 юни 2015 г. (сряда) от 14,00 часа в заседателната зала на Института за изследване на обществата и знанието, София, ул. „Сердика” № 4, ет. 1 ще се проведе откритото заседание […]

» Read more

Защита на дисертационен труд на Драгомир Колев Драганов

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДРАГОМИР ДРАГАНОВ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема:  „Ролята на пенсионната политика за намаляване на бедността сред възрастните в България” на Драгомир Колев Драганов за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, […]

» Read more

Защита на дисертационен труд на Ваня Колева Ганева

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в Института за изследване на обществата и знанието при БАН на Ваня Колева Ганева  Вторник, 27 Януари 2015 Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 27 януари (вторник) от 13 ч. в […]

» Read more

Публична защита на Соня Борисова Илиева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА СОНЯ БОРИСОВА ИЛИЕВА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Дългосрочно прогнозиране в социалната сфера чрез метод Делфи” от  доц. д-р Соня Борисова Илиева за присъждане на научната степен „Доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 социология , от професионално направление 3.1. „Социология, […]

» Read more

Публична защита на Тошко Ангелов Кръстев

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО БАН ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертационен труд на тема „ПУБЛИЧНИТЕ ПАРТИЙНОПОЛИТИЧЕСКИ РЕФЛЕКСИИ: МЕЖДУ ГРУПОВАТА РАЦИОНАЛНОСТ И СОЦИАЛНИТЕ РЕАЛНОСТИ” на Тошко Ангелов Кръстев за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по специалност Социология /05.11.01/, научно направление Социология, антропология и науки за културата /3.1/ Научно жури: доц. д-р Божидар Ивков, ИИОЗ – БАН (председател) проф. […]

» Read more
1 2 3 4 5 7