Защита на дисертационен труд на Ваня Колева Ганева

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в Института за изследване на обществата и знанието при БАН на Ваня Колева Ганева  Вторник, 27 Януари 2015 Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 27 януари (вторник) от 13 ч. в […]

» Read more

Публична защита на Соня Борисова Илиева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА СОНЯ БОРИСОВА ИЛИЕВА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Дългосрочно прогнозиране в социалната сфера чрез метод Делфи” от  доц. д-р Соня Борисова Илиева за присъждане на научната степен „Доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 социология , от професионално направление 3.1. „Социология, […]

» Read more

Публична защита на Тошко Ангелов Кръстев

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО БАН ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертационен труд на тема „ПУБЛИЧНИТЕ ПАРТИЙНОПОЛИТИЧЕСКИ РЕФЛЕКСИИ: МЕЖДУ ГРУПОВАТА РАЦИОНАЛНОСТ И СОЦИАЛНИТЕ РЕАЛНОСТИ” на Тошко Ангелов Кръстев за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по специалност Социология /05.11.01/, научно направление Социология, антропология и науки за културата /3.1/ Научно жури: доц. д-р Божидар Ивков, ИИОЗ – БАН (председател) проф. […]

» Read more

Публична защита на Васил Костадинов Миков

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: ПРОСТИТУЦИЯ И ТРАФИК НА ХОРА С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИЧИНИ, ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ на Васил Костадинов Миков за присъждането на образователната и научна степен “доктор” по специалност “социология” (шифър 05.11.01.) Състав на научното жури: Проф. дсн Валентина […]

» Read more

Публична защита на Шабан Шабан Даракчи

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: “ДИНАМИКА В ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ДЖЕНДЪР, СЕКСУАЛНОСТ И БРАК СРЕД БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ: СЛУЧАЯТ БРЕЗНИЦА” на Шабан Шабан Даракчи за присъждането на образователната и научна степен “доктор” по специалност “социология” (шифър 05.11.01.) Състав на научното жури: Проф. дсн Валентина Златанова (ИИОЗ) – Председател […]

» Read more

Публична защита на Андрей Костадинов Лешков

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Институт за изследване на обществата и знанието Секция: „Култура, ценности и морал” Съгласно Решение на Научния съвет на ИИОЗ-БАН и на основание на ЗРАСРБ и Правилниците на МС и БАН за неговото прилагане Научното жури за присъждане на научната и образователна степен „доктор” обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: “Светът като творба […]

» Read more
1 2 3 4 5 7