Конкурс за професор по специалност “Социология” – секция „Публични политики и социални промени”

Конкурс за професор по специалност “Социология” – секция „Публични политики и социални промени” Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН обявява конкурс за академичната длъжност „професор” по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“на ИИОЗ при БАН със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен […]

» Read more

Конкурс за доцент по специалност “Философия” – секция „Онтологически и епистемологически изследвания”

Конкурс за доцент по специалност “Философия” – секция „Онтологически и епистемологически изследвания” Институтът за изследване на обществата и знанието обявява конкурс за заемането на академичната длъжност „доцент” по специалност “Философия”, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Онтологически и епистемологически изследвания” на ИИОЗ при БАН със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. „Държавен вестник”, бр. 3 от […]

» Read more

Конкурс за професор по философия – секция “История на философските и научни идеи”

Конкурс за професор по философия – секция “История на философските и научни идеи” Институтът за изследване на обществата и знанието обявява конкурс за заемането на академичната длъжност „професор” по философия, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „История на философските и научни идеи” на ИИОЗ при БАН със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Държавен вестник, бр. […]

» Read more

Публична защита на доц. д-р Анна Мантарова

  ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертационен труд на тема „ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО”  на доц. д-р Анна Мантарова за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по специалност Социология /05.11.01/, научно направление Социология, антропология и науки за културата /3.1/   Научно жури: Проф. дсн Валентина Златанова – председател Проф. д-р Стефка […]

» Read more

Конкурси за академични длъжности

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София обявява следните конкурси за академични длъжности: За главни асистенти по: специалност „Философия”, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики” – един; специалност „Философия”, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози” – един; специалност „Социология”, професионално […]

» Read more

Конкурс за доцент по философия – секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”

Конкурс за доцент по философия – секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики” Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурс за доцент по специалност „Философия”, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики” със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Държавен вестник, бр. 53/18.06.2013 […]

» Read more

Конкурс за доцент по философия – секция „Логически системи и модели”

Конкурс за доцент по философия – секция „Логически системи и модели” Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурс за доцент по специалност „Философия”, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Логически системи и модели” със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.   Държавен вестник, бр. 53/18.06.2013 г.   Рецензия от проф. дфн […]

» Read more
1 2 3 4 5 7