Конкурс за академични длъжности

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси за: професор по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Религия, вярвания, светоглед“; доцент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Знание и реалност: мо дели, методологии и евристики“ – един; глав ни асистенти: по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата […]

» Read more

Конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор” в научна област „Философия на културата, политиката, правото и икономиката”

Конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор” в научна област „Философия на културата, политиката, правото и икономиката”, професионално направление 2.3. „Философия” за нуждите на ИИОЗ – БАН, обявен в Държавен вестник”, бр. 108 от 30.12.2014 г. Рецензия от проф. дфн Димитър Цацов на научните трудове и учебната дейност на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична […]

» Read more

Конкурс за избор на професор по социология за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти”

Конкурс за избор на професор по социология за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” при Института за изследване на обществата и знанието при БАН, обявен в ДВ, бр.108 от 30.12.2014 г. Протокол № 1, т.11. от 26.02.2015 г. на НС на ИИОЗ – БАН и заповед на Директора на ИИОЗ – БАН Рецензия от проф. дсн Валентина Миленкова за […]

» Read more

Конкурс за професор по специалност “Социология”-Център за емпирични социални изследвания

Конкурс за професор по специалност “Социология” за нуждите на Центъра за емпирични социални изследвания към Института за изследване на обществата и знанието на БАН Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по специалност „Социология“ за нуждите на Центъра за емпирични социални изследвания. Държавен вестник бр. 108 от 30.12.2014 г. Рецензия от чл.-кор. проф. […]

» Read more

ИИОЗ при БАН обявява конкурси за заемане на академичните длъжност

ИИОЗ при БАН обявява конкурси за заемане на академичните длъжности: професор по специалност „Социология”, профeсионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на Център за емпирични социални изследвания и на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” – двама; професор по специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката”, профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Етически […]

» Read more

Конкурс за доцент по специалност „Социология“ – секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации”

Конкурс за доцент по специалност „Социология“ – секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации” Институтът за изследване на обществата и знанието обявява конкурс за заемането на академичната длъжност „доцент” по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации” на ИИОЗ при БАН със срок 2 […]

» Read more

Конкурс за доцент по специалност “Философия” – секция „Логически системи и модели”

Конкурс за доцент по специалност “Философия” – секция „Логически системи и модели” Институтът за изследване на обществата и знанието обявява конкурс за заемането на академичната длъжност „доцент” по специалност “Философия”, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Логически системи и модели” на ИИОЗ при БАН със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. „Държавен вестник”, бр. 3 от […]

» Read more
1 2 3 4 5 8