Конкурс за избор на професор по социология за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти”

Конкурс за избор на професор по социология за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” при Института за изследване на обществата и знанието при БАН, обявен в ДВ, бр.108 от 30.12.2014 г. Протокол № 1, т.11. от 26.02.2015 г. на НС на ИИОЗ – БАН и заповед на Директора на ИИОЗ – БАН Рецензия от проф. дсн Валентина Миленкова за […]

» Read more

Конкурс за професор по специалност “Социология”-Център за емпирични социални изследвания

Конкурс за професор по специалност “Социология” за нуждите на Центъра за емпирични социални изследвания към Института за изследване на обществата и знанието на БАН Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по специалност „Социология“ за нуждите на Центъра за емпирични социални изследвания. Държавен вестник бр. 108 от 30.12.2014 г. Рецензия от чл.-кор. проф. […]

» Read more

ИИОЗ при БАН обявява конкурси за заемане на академичните длъжност

ИИОЗ при БАН обявява конкурси за заемане на академичните длъжности: професор по специалност „Социология”, профeсионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на Център за емпирични социални изследвания и на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” – двама; професор по специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката”, профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Етически […]

» Read more

Конкурс за доцент по специалност „Социология“ – секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации”

Конкурс за доцент по специалност „Социология“ – секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации” Институтът за изследване на обществата и знанието обявява конкурс за заемането на академичната длъжност „доцент” по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации” на ИИОЗ при БАН със срок 2 […]

» Read more

Конкурс за доцент по специалност “Философия” – секция „Логически системи и модели”

Конкурс за доцент по специалност “Философия” – секция „Логически системи и модели” Институтът за изследване на обществата и знанието обявява конкурс за заемането на академичната длъжност „доцент” по специалност “Философия”, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Логически системи и модели” на ИИОЗ при БАН със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. „Държавен вестник”, бр. 3 от […]

» Read more

Конкурс за професор по специалност “Социология” – секция „Публични политики и социални промени”

Конкурс за професор по специалност “Социология” – секция „Публични политики и социални промени” Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН обявява конкурс за академичната длъжност „професор” по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“на ИИОЗ при БАН със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен […]

» Read more

Конкурс за доцент по специалност “Философия” – секция „Онтологически и епистемологически изследвания”

Конкурс за доцент по специалност “Философия” – секция „Онтологически и епистемологически изследвания” Институтът за изследване на обществата и знанието обявява конкурс за заемането на академичната длъжност „доцент” по специалност “Философия”, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Онтологически и епистемологически изследвания” на ИИОЗ при БАН със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. „Държавен вестник”, бр. 3 от […]

» Read more
1 2 3 4 5 8