ИИОЗ при БАН обявява конкурс за докторанти

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

 

ОБЯВА

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН

СЪОБЩАВА, ЧЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕШЕНИЕ № 328 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ОТ 03.05.2016 Г. Е ОБЯВЕН

КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

1. СОЦИОЛОГИЯ /направление 3.1./  – 1  място  редовно обучение и 1 място задочно

обучение за секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“

2. ФИЛОСОФИЯ /„Философия на културата, политиката, правото и

икономиката”-  1 място редовно обучение за секция „Социални теории, стратегии и

прогнози“

3. ФИЛОСОФИЯ /„Философия на културата, политиката, правото и икономиката”

– антропология –  1 място редовно обучение за секция „Антропологически

изследвания“

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА ИИОЗ, В

КОЕТО СЕ ПОСОЧВА СПЕЦИАЛНОСТТА, ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ И ЧУЖДИЯТ

ЕЗИК, ПО КОЙТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГАТ:

1. АВТОБИОГРАФИЯ;

2. ДИПЛОМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

„МАГИСТЪР”;

3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, АКО ДИПЛОМАТА

Е ИЗДАДЕНА ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ;

4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО;

5. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;

6. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА В ЦО НА БАН /бул. „Цариградско шосе”125, бл.

26/;

7. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА по сметката

на ИИОЗ.

Кандидатите за конкурса заплащат такса за подаване на документите за участие в

конкурса в размер на 30 лева, която се събира в Центъра за обучение при БАН.

За допускане до кандидатски изпит по специалността се заплаща такса в размер на 20

лева по сметката на ИИОЗ /Съгласно Решение на Ръководството на БАН – Прот.

№29/29.07.2003г./

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е ОТ 15.03.2017 Г. ДО 12.05.2017. Г.

ИИОЗ при БАН обявява конкурс за докторанти

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

 

ОБЯВА

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН СЪОБЩАВА, ЧЕ СЪС ЗАПОВЕД № 1-85/01.07.2016 г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАН Е ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 1. СОЦИОЛОГИЯ /направление 3.1./  – 1  място  редовно обучение и 1 място задочно обучение
 2. ФИЛОСОФИЯ /Естетика/ – 1 място  редовно обучение и 1 място задочно обучение за секция „Култура, естетика, ценности”
 3. ФИЛОСОФИЯ / „Логика” – шифър 05.01.05/ – 1 място редовно обучение за секция „Логически системи и модели”
 4. ФИЛОСОФИЯ /”Етика”/ – 1  място  редовно обучение за секция „Етически изследвания”
 5. ФИЛОСОФИЯ / „Философия на науката”/ – 1 място редовно обучение
 6. ФИЛОСОФИЯ / „Философия на културата, политиката, правото и икономиката”- религия/ – 1 място редовно обучение за секция „Религия, вярвания, светоглед”
 7. ФИЛОСОФИЯ /”Онтология” / 1 място редовно обучение
 8. ФИЛОСОФИЯ /”Теория на познанието” / 1 място редовно обучение
 9. НАУКОЗНАНИЕ 1 място редовно обучение за секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА ИИОЗ, В КОЕТО СЕ ПОСОЧВА СПЕЦИАЛНОСТТА,  ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ И ЧУЖДИЯТ ЕЗИК, ПО КОЙТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА  ИЗПИТ.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГАТ:

 1. АВТОБИОГРАФИЯ;
 2. ДИПЛОМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”;
 3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, АКО ДИПЛОМАТА Е ИЗДАДЕНА ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ;
 4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО;
 5. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
 6. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА В ЦО НА БАН /бул. „Цариградско шосе”125, бл. 26/;
 7. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА по сметката на ИИОЗ.

Кандидатите за конкурса заплащат такса за подаване на документите за участие в конкурса в размер на 30 лева, която се събира в Центъра за обучение при БАН. За допускане до кандидатски изпит по специалността се заплаща такса в размер на 20 лева по сметката на ИИОЗ /Съгласно Решение на Ръководството на БАН – Прот. №29/29.07.2003г./

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е ОТ 15.08.2016 Г. ДО 14.10.2016. Г.

Конкурс за докторанти

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

ОБЯВА

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН СЪОБЩАВА, ЧЕ Е ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 1. СОЦИОЛОГИЯ /направление 3.1./  – 1  място  редовно обучение за секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации” и 1 място задочно обучение за секция „Социален контрол, отклонения и конфликти”
 2. ФИЛОСОФИЯ /направление 2.3., „Естетика”1 място редовно обучение за секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики и 1 място редовно обучение за секция „Култура, естетика, ценности”
 3. ФИЛОСОФИЯ /направление 2.3., „Етика”1 място редовно обучение за секция „Етически изследвания”

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА ИИОЗ, В КОЕТО СЕ ПОСОЧВА СПЕЦИАЛНОСТТА,  ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ И ЧУЖДИЯТ ЕЗИК, ПО КОЙТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА  ИЗПИТ.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГАТ:

 1. АВТОБИОГРАФИЯ;
 2. ДИПЛОМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”;
 3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, АКО ДИПЛОМАТА Е ИЗДАДЕНА ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ;
 4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО;
 5. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
 6. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА В ЦО НА БАН /ул. „Сердика”4/;
 7. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА по сметката на ИИОЗ.

Кандидатите за конкурса заплащат такса за подаване на документите за участие в конкурса в размер на 30 лева, която се събира в Центъра за обучение при БАН. За допускане до кандидатски изпит по специалността се заплаща такса в размер на 20 лева по сметката на ИИОЗ /Съгласно Решение на Ръководството на БАН – Прот. №29/29.07.2003г./

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е ОТ 15.03.2016 г. ДО 16.05.2016 г.

Конкурс за докторанти

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

 

ОБЯВА

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН СЪОБЩАВА, ЧЕ В „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК” БР. 54 ОТ 17.07.2015   Е ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 1. СОЦИОЛОГИЯ /направление 3.1./  – 3  места  редовно обучение и 1 място задочно обучение
 2. ФИЛОСОФИЯ / „История на философията”- шифър 05.01.01/ – 1 място редовно обучение за секция „История на философските и научните идеи”
 3. ФИЛОСОФИЯ / „Философия на културата, политиката, правото и икономиката”- шифър 05.01.13/ – 1 място редовно обучение за секция „Социални теории, стратегии и прогнози”
 4. ФИЛОСОФИЯ / „Логика” – шифър 05.01.05/ – 1 място редовно обучение за секция „Логически системи и модели”
 5. ФИЛОСОФИЯ /”Онтология” – шифър 05.01.16/ 1 място редовно обучение за секция „ Знание и реалност: модели, методологии и евристики”
 6. НАУКОЗНАНИЕ /шифър 05.11.03 – 1 място редовно обучение за секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации”

 

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА ИИОЗ, В КОЕТО СЕ ПОСОЧВА СПЕЦИАЛНОСТТА,  ШИФЪРЪТ, ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ И ЧУЖДИЯТ ЕЗИК, ПО КОЙТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА  ИЗПИТ.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГАТ:

 1. АВТОБИОГРАФИЯ;
 2. ДИПЛОМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”;
 3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, АКО ДИПЛОМАТА Е ИЗДАДЕНА ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ;
 4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО;
 5. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
 6. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА В ЦО НА БАН /бул. „Цариградско шосе”125, бл. 26/;
 7. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА по сметката на ИИОЗ.

Кандидатите за конкурса заплащат такса за подаване на документите за участие в конкурса в размер на 30 лева, която се събира в Центъра за обучение при БАН. За допускане до кандидатски изпит по специалността се заплаща такса в размер на 20 лева по сметката на ИИОЗ /Съгласно Решение на Ръководството на БАН – Прот. №29/29.07.2003г./

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е ОТ 17.08.2015 Г. ДО 16.10.2015. Г.

КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН

СЪОБЩАВА, ЧЕ Е ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

1. СОЦИОЛОГИЯ /направление 3.1./ – 1 място редовно обучение
2. ФИЛОСОФИЯ /направление 2.3., „Теория на познанието”- шифър 05.01.14/ – 1 място редовно обучение
3. ФИЛОСОФИЯ /направление 2.3., „Съвременни философски учения”- шифър 05.01.15/ – 1 място редовно обучение

» Read more

1 2