Поздравления за колегите от Института за изследване на обществата и знанието за изпълнението на „Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения”, отбелязан от Фонд “Научни изследвания” като пример за успешно изпълнен проект в областта на обществените и хуманитарни науки

Пример за успешен проект, финансиран от ФНИ: „Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения” Договор № ДФНИ-К02/12 от 12 декември 2014 г. Ръководител: проф. д.с.н. Пепка Бояджиева Институт за изследване на обществата и знанието – БАН Проектът е фундаментално изследване, което има за цел да обоснове ново интердисциплинарно научно поле – дар и дарителството в […]

» Read more

Секция „Етически изследвания“

Секция „Етически изследвания“ Ви кани на седмия интердисциплинарен научен семинар от поредицата „Етиката в различни контексти“. Темата на семинара ще бъде „Деперсонализирането на телата и превръщането им в машини без индивидуалност”. Спортът в тоталитарните режими“, представена от гл. ас. д-р Боряна Ангелова-Игова (НСА). Събитието ще се състои на 13 юни 2018 г., от 12:00 ч., в Залата на ИИОЗ, ул. […]

» Read more

Публична защита на Вихра Иванова Павлова

На 15 юни 2018 г. (петък) от 11.00 часа в заседателната зала на ИИОЗ-БАН  на улица Сердика 4 ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: “ТРАНСФОРМАЦИИ В ГЕОПОЛИТИКАТА И  НОВИ МЕТОДИ И ПРАКТИКИ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ПРОГНОЗИ” за придобиване на  образователната и  научна степен”ДОКТОР”  по професионално направление 2.3. – философия, на редовен докторант  Вихра Иванова Павлова,   Секция “Социални теории, […]

» Read more

Скъпи приятели, колеги, съмишленици, Днес отбелязваме един празник, чието значение едва ли може да бъде преувеличено. Денят на писмеността, просветата и културата е всеобщо достояние на всички българи, но той е и някак в основата на всичко, което правим като учени. Ден, в който, към академизма, може би, или поне бихме искали да се надяваме, се поглежда малко по-ясно, с […]

» Read more

Конкурс за заемане на академичната длъжност “Професор” по професионално направление 3.1.Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации” към ИИОЗ-БАН, обявен в “Държавен вестник” бр. 3 от 05.01.2018 г.

Конкурс за заемане на академичната длъжност “Професор” по професионално направление 3.1.Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации” към ИИОЗ-БАН, обявен в “Държавен вестник” бр. 3 от 05.01.2018 г. Рецензия от проф. Георги Фотев Георгиев за научните трудове на доц. дсн Светла Йончева Колева, представени за участие в конкурс за заемане […]

» Read more

На 16 май 2018 г. учени от Института за изследване на обществата при БАН участват в два международни форума: д-р Александър Герганов в “Демокрация, която дава резултати: десет години по-късно. Реализиране на пълния потенциал на Западните Балкани”, организиран от Центъра за изследване на демокрацията, Европейската фондация за Балканите (EFB), Фондация „Конрад Аденауер” и Европейската комисия и доц. Борис Грозданов и […]

» Read more

Проект BG05M2OP001-1.002-0008-C01 „Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии“ (ИНКРЕА)

          Проект BG05M2OP001-1.002-0008-C01 „Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии“ (ИНКРЕА)   Проект BG05M2OP001-1.002-0008-C01 „Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии“ (ИНКРЕА) е съвместна инициатива на 8 научноизследователски организации, насочена към изграждането на съвременен научен комплекс за подкрепа развитието на една от най-перспективните за увеличаване конкурентоспособността на българската икономика области – креативните и рекреативните […]

» Read more
1 2 3 4 5 41