ИЗЯВЛЕНИЕ

Ние, долуподписаните автори на проектното предложение „Forum for gender balanced model at school: the Bulgarian case“, подадено към Participation Programme, UNESCO 2018-2019 заявяваме: През последните два дни нашето проектно предложение и ние персонално станахме обект на масирана медийна атака, след като документите на проекта бяха разпространени неправомерно. Целите на проекта бяха представени превратно, бе ни вменено намерение да разпростаняваме „джендър […]

» Read more

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОЦ. ТАТЯНА БАТУЛЕВА за придобиване на научната степен  „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

На 28 август 2018 г. (вторник) от 10.00 часа в заседателната зала на ИИОЗ-БАН,  на улица “Сердика” 4 ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: “Особености на съвременните феминистки теории на различието” за придобиване на  научната степен ”доктор на философските науки”  по професионално направление 2.3. Философия,  на доц. Татяна Петрова Батулева, секция “ История на философските […]

» Read more

СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ”

СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ” ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)   Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар   Представяне на монографията Understanding Scientific Understanding (2017) на Henk W. De Regt    Лектор:  Росен Стоянов  СУ „Св. Кл. Охридски“   Семинарът ще се проведе на 27.06.2018 г. (сряда) от 14.00 […]

» Read more

Поздравления за колегите от Института за изследване на обществата и знанието за изпълнението на „Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения”, отбелязан от Фонд “Научни изследвания” като пример за успешно изпълнен проект в областта на обществените и хуманитарни науки

Пример за успешен проект, финансиран от ФНИ: „Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения” Договор № ДФНИ-К02/12 от 12 декември 2014 г. Ръководител: проф. д.с.н. Пепка Бояджиева Институт за изследване на обществата и знанието – БАН Проектът е фундаментално изследване, което има за цел да обоснове ново интердисциплинарно научно поле – дар и дарителството в […]

» Read more

Секция „Етически изследвания“

Секция „Етически изследвания“ Ви кани на седмия интердисциплинарен научен семинар от поредицата „Етиката в различни контексти“. Темата на семинара ще бъде „Деперсонализирането на телата и превръщането им в машини без индивидуалност”. Спортът в тоталитарните режими“, представена от гл. ас. д-р Боряна Ангелова-Игова (НСА). Събитието ще се състои на 13 юни 2018 г., от 12:00 ч., в Залата на ИИОЗ, ул. […]

» Read more

Публична защита на Вихра Иванова Павлова

На 15 юни 2018 г. (петък) от 11.00 часа в заседателната зала на ИИОЗ-БАН  на улица Сердика 4 ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: “ТРАНСФОРМАЦИИ В ГЕОПОЛИТИКАТА И  НОВИ МЕТОДИ И ПРАКТИКИ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ПРОГНОЗИ” за придобиване на  образователната и  научна степен”ДОКТОР”  по професионално направление 2.3. – философия, на редовен докторант  Вихра Иванова Павлова,   Секция “Социални теории, […]

» Read more

Скъпи приятели, колеги, съмишленици, Днес отбелязваме един празник, чието значение едва ли може да бъде преувеличено. Денят на писмеността, просветата и културата е всеобщо достояние на всички българи, но той е и някак в основата на всичко, което правим като учени. Ден, в който, към академизма, може би, или поне бихме искали да се надяваме, се поглежда малко по-ясно, с […]

» Read more
1 2 3 4 5 42