СИЛВИЯ БОРИСОВА „ГРАНИЦИ НА ЕСТЕТИЧЕСКОТО СЪЗНАНИЕ“, монография Издателство „Парадигма“, София, юни 2017 г.

 

Книгата изследва тенденцията за негативизиране на базисните естетически ценности и философската естетика като цяло в рамките на периода ХІХ – ХХІ век и с това включва всички по-важни проблеми, понятия и категории на съвременната естетика.

Проследени са последователно механизмите на достигане на позитивните граници и по-нататъшната принципно негативна реализация на индивидуалното и общностното естетическо съзнание, след което на естетизираното съзнание в рамките на съвременната културна ситуация. Обекти на тези три модуса на естетическото съзнание са съответно естетическите идеи и идеите на разума; художествените произведения; утопиите и антиутопиите. Именно през тях е проследен излазът на негативните естетически ценности (иронично, саркастично, възвишено, абсурдно, трагично и пр.) на художествено и в крайна сметка и на всекидневно равнище.

Затова изследването е ориентирано не само към специалистите в областта на естетиката, философия на изкуството, философия на възприятието и сродните хуманитарни науки, но и към студенти от философските, художествените и филологическите специалности – като учебно помагало по съвременна естетика, в което е проследено нейното обособяване и отграничаване от класическата модерна естетика, както и нейния заряд да улавя далеч по-широк кръг от културни, философски, естетически, изкуствоведски, но и социално-политически проблеми.

***

Силвия Борисова е главен асистент по естетика в секция „Култура, естетика, ценности“ към Института за изследване на обществата и знанието, БАН. Изследователските ѝ интереси са в областта на историята на философско-естетическата мисъл, негативната естетика, аксиологията и екзистенциалната семиотика.

Нов тематичен сборник на секция “Религия, вярвания, светоглед”

РЕЛИГИОЗНИ СВЕТОГЛЕДИ И ЦЕННОСТИТЕ XXI  ВЕК

Тематичен сборник на научно-изсле­дова­телска група“Религи­озно-фи­ло­софски па­радиг­ми и интеркуртурен диалог“от ИИОЗ – БАН&СУ с участи­ето на учени от И-та по между­рели­ги­о­зен и етнокултурен диалог( НСРОБ)

по НИ проект на секция”Религия, вярвания,светоглед”.

Редколегия: проф.,дфн Стефан Пенов; гл.ас.,д-р Людмил Петров и гл.ас.,д-р Севделина Николова.

Авторски колектив – НИ проект на секция”Религия,вярвания,светоглед”.

София 2016

Съдържание

Информация

Нов брой на списание “Философски алтернативи”

Filosofski_3_2016_cover

Списание „Философски алтернативи“ 3/2016/

Тема на броя: HOMO LUDENS

Водеща: Иванка Стъпова

ЕСТЕТИКА НА ИГРАТА: ФИЛОСОФСКИ ПОДХОДИ

Искра Цонева – Играта като свобода от принуда – условие за естетическа наслада

Лазар Копринаров – Хосе Ортега-и-Гасет: Играта като себенадмогване и разтоварване от действителността

Огнян Касабов – Труд и игра: бележки към една политическа икономия на естетическото

Силвия Борисова – Да поиграем на хетеротопии. Коментар към концепцията на Жак Рансиер за естетическата хетеротопия

HOMO LUDENS: ЛИЦА И МАСКИ

Галин Пенев – Карнавалната игра (Лосев versus Бахтин)

Иванка Стъпова – Играта (или драмата) на екстремния самотник

Кристиян Енчев – Игрови аспекти на трансценденталните схематизации

Иван Колев – Homo ludens като homo futuristicus

Вяра Попова – Употреби на игровото и метаморфози на Homo ludens

ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА В ИЗКУСТВОТО

Иван Попов – Легитимността на правилата в изкуството

Правда Спасова – Изкуството като игра за възрастни – от дадаизма до Ан Уейуей

ЛИТЕРАТУРНАТА ИГРА: СЪЛЗИ И СМЯХ

Пламен Антов – ЛИТЕРАТУРНАТА ИГРА, или как играе юношеско-приключенската литература

Николай Турлаков – Песента на чановете – „най-красноречивият език на миналото“

Нина Димитрова – Едипова трагика и аутизъм в българската литература (из историята на един дебат)

Нонка Богомилова – Игра за двама (по „Шахматна новела“ от Стефан Цвайг)

ЕСТЕТИКАТА ВЪВ ФОРУМИ И КНИГИ

Андрей ЛешковРомантиката и романтизмът. Научна конференция „Естетика на романтизма“

Силвия Борисова – Учредяване на Българско философско общество

Невена Крумова – Кино и философия – едно фантастично предизвикателство

Иванка Стъпова– Фантастичните игри на светлината

Кристиян Енчев – Котката на Шрьодингер: главно действащо лице в субатомната фикция на Милена Николова

Този брой на списанието се издава с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. 

_-_tif

Нова книга Hard Work in New Jobs The Quality of Work and Life in European Growth Sectors

kirov

Hard Work in New Jobs

The Quality of Work and Life in European Growth Sectors

Editors: Holtgrewe, U., Ramioul, M., Kirov, V. (Eds.)

About this book
This book investigates hard work and new and expanding jobs in Europe. The interrelationship between the labour market and welfare regimes, and quality of work and life is played out at many levels: the institutional; the organizational level of the company and its customers or clients; and the level of everyday life at the workplace and beyond it.

The Table of Contents is available here.

 

Нов брой на сп. “Философски алтернативи”

fa6_15COV

Списание „Философски алтернативи“ 6/2015

Тема на броя: ФЕНОМЕНОЛОГИЧНО МИСЛЕНЕ

Водещи: Валентин Канавров и Кристиян Енчев

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНЦЕПТЪТ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

Даниел фон Вахтер – Как да се върнем от езика към нещата сами по себе си

Ангел С. Стефанов – За парадоксите на динамичното време

Иван Колев – Българският фронтон. Етюд от феноменология на архитектурата

Ивайло Димитров – Феноменология и мислене без способности

Кристиян Енчев – Двойната (не)възможност на метафизическата форма като виртуалистки концепт

Невена Крумова – Еротичната валидност на истината като междуиндивиден феномен

ИСТОРИЯ НА ФЕНОМЕНОЛОГИЧНОТО МИСЛЕНЕ

Иван Камбуров – Трансцендентализмът на съзерцанието в ранния будизъм

Стефан Попов – Възприятие и крайност: феноменологически измерения на доказателството на Декарт за съществуването на „материални неща“

Силвия Кръстева – Феноменологичният дискурс на категорията

Валентин Канавров – Как е възможна една трансцендентална феноменология от Кантов тип?

Майя Георгиева – Генетичната феноменология и проблемът за интенционалността

Стефан Димитров – Феноменологичното мислене: смисълът на „при“. Хайдегеровата феноменология на битието

Владимир Раденков – Неаприорният човек между Аз (Кант) и Себе-си (Хайдегер)

КНИГИ

Кристиян Енчев – Пътища на критическата метафизика: една възможна систематична тетралогия

Стефан Пенов – Срещи на исляма с модерността

Димитър Цацов – За онтологичната философия на религията, или за изначалния смисъл на философстването

Кирил Попов – През очите на душата

Игнат Ст. Минков – Философски поглед към българската история

1 2 3 7