DIRESOC – „Цифровизация и преструктуриране: какъв социален диалог? (Digitalisation and Restructuring: which Social Dialogue?)

 

 

 

Проектът „Цифровизация и преструктуриране: какъв социален диалог? – DIRESOC (Digitalisation and Restructuring: which Social Dialogue?) е разработен по покана за проектно предложение VP2017/004 „Подобряване опита в областта на индустриалните отношения” и е финансиран от Европейската комисия.

DIRESOC има за цел да допринесе за по-добро разбиране на въздействието на дигитализацията в трудовия свят на Европа, ролята й за преструктуриране на компаниите (фирми, предприятия), както и за дефиниране на задачите на социалния диалог в този процес.

Оценявайки възможностите на социалния диалог да предвижда и управлява социалното въздействие от преструктурирането, DIRESOC ще идентифицира пречките за ползотворно участие на социалните партньори в него и ще търси работещи решения за тяхното преодоляване.

Като се фокусира върху дигитализацията, проектът обхваща тези видове промени, свързани с използването на цифрови технологии, които засягат работещите при упражняване на професията им – влияят върху техните трудови задачи и условия на труд, поставят нови изисквания към компетентността им. Предмет на изследване са изменения в начина на извършване на трудовата дейност, евентуални промени във видовете човешки труд, премахване на някои работни места или създаване на нови.

В проекта участват 8 европейски държави: Белгия, България, Германия, Испания, Италия, Португалия, Франция и Швеция. Ще бъдат проведени интервюта със заинтересованите страни от синдикални и работодателски организации в общо 4 икономически сектора: Пощенски услуги и логистика, Банки и застраховане, Туризъм и Машиностроене. Сравнителните доклади по проекта ще бъдат обществено достъпни на адрес: http://diresoc.eu/

 

Период на изпълнение: 2018 г.– 2020 г.

 

Екип:

 

Доц. д-р Васил Киров,  ръководител на проекта за България

Електронна поща: vassil.kirov@gmail.com

 

 

 

 

 

Гл. ас. д-р Габриела Йорданова, изследовател

 

 

 

 

 

Гл. ас. д-р Екатерина Маркова, изследовател

 

 

 

 

 

Диана Ненкова, секретар-координатор