Eвропейско социално изследване

Европейското социално изследване (ЕСИ) е академично инициирано, крос-национално проучване, което се провежда на всеки две години от 2001 г. до сега с подкрепата на Европейската комисия и Европейската научна фондация. Днес ЕСИ включва 37 страни, а България участва още от 2005 г. ЕСИ има за цел да картографира устойчивостта и динамиката в социалната структура на Европа, както и да интерпретира начините, по които европейската социална, политическа и морална тъкан се променя. Изследването предлага научно обосновани индикатори за национален прогрес, базирани на разбиранията и преценките на гражданите за ключови аспекти на обществата им. Данните на ЕСИ са свободни за ползване за некомерсиална употреба.

В България ЕСИ се провежда от Консорциум ESS ERIC – Bulgaria (основан 2018), който обединява шест организации: Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Институт за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН, Национален статистически институт (НСИ) , Българска социологическа асоциация (БСА) , Агенция за социални анализи (АСА) и Съюз на икономистите в България (СИБ). Консорциумът е включен в Националната пътна карта на България за научни изследвания от 2018 година.

Изследователският екип от ИИОЗ се ръководи от проф. Румяна Стоилова , в екипа участват – проф. Пепка Бояджиева, гл.ас Петя Илиева Тричкова, гл.ас. Александър Герганов.

За контакт: RStoilova@bas.bg; Rumiana.Stoilova@gmail.com

 

На 14 април в София беше организирана конференция от БСА, ориентирана както към изследователи, работещи в областта на социалните науки, така и към широката общественост. Бяха представени четири теми с основни резултати на сътрудници от ИИОЗ, от проведеното през 2018г. в България изследване в рамките на Европейското социално изследване ESS и на Международната изследователска програма в социалните науки ISSP: проф. д.с.н. Румяна Стоилова, д-р Петя Илиева-Тричкова Свободата да избираш като измерение на неравенството между половете; гл.ас. д-р Камелия Петкова, проф. Румяна Стоилова, гл.ас. Александър Герганов Какво прави българите щастливи? Фактори за щастието в съвременното българско общество; д-р Петя Илиева-Тричкова, проф. д.с.н. Пепка Бояджиева „Чупливата“ социалност: Неравенства в достъпа до образование за възрастни и социално доверие ; доц. д-р Алексей Пампоров Религиозност и сексуална свобода: аспекти на възрастта и пола.

 

Интервю с акцент върху изследването на щастието, благополучието и устойчивото развитие може да бъде проследено на следния линк: Румяна Стоилова , Щастливите българи, 05.07.2019, бр. 25 , вестник “К”, https://kweekly.bg/publication/4246