Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” в професионално направление 2.3. Философия за нуждите на Секция „Онтология, епистемология, философия на науката“ в ИИОЗ на БАН

Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент”  в професионално направление 2.3. Философия  за нуждите на Секция „Онтология, епистемология, философия на науката“ в ИИОЗ  на БАН, обявен в ДВ, бр. 94 от 25.11.2016 г.

 

Рецензия от проф. дфн Валентин Канавров на научния труд и академичните дейности на гл.ас. д-р Николай Иванов Турлаков, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление 2.3. Философия за нуждите на Секция „Онтология, епистемология, философия на науката“ в ИИОЗ на БАН

Рецензия от проф. дфн Нина Димитрова на научния труд и академичните дейности на гл.ас. д-р Николай Иванов Турлаков, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление 2.3. Философия за нуждите на Секция „Онтология, епистемология, философия на науката“ в ИИОЗ на БАН

Становище от проф.дфн Димитър Цацов на научните трудове и учебната дейност на гл.ас. д-р Николай Иванов Турлаков, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление 2.3. Философия за нуждите на Секция „Онтология, епистемология, философия на науката“ в ИИОЗ на БАН

Становище от проф. дфн Анани Стойнев на научния труд и академичните дейности на гл.ас. д-р Николай Иванов Турлаков, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление 2.3. Философия за нуждите на Секция „Онтология, епистемология, философия на науката“ в ИИОЗ на БАН

Становище от доц. д-р Асен И. Димитров на научния труд и академичните дейности на гл.ас. д-р Николай Иванов Турлаков, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление 2.3. Философия за нуждите на Секция „Онтология, епистемология, философия на науката“ в ИИОЗ на БАН

Становище от доц. д-р Веселин Дафов на научния труд и академичните дейности на гл.ас. д-р Николай Иванов Турлаков, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление 2.3. Философия за нуждите на Секция „Онтология, епистемология, философия на науката“ в ИИОЗ на БАН

Становище от доц. д-р Ивайло Г. Димитров на научния труд и академичните дейности на гл.ас. д-р Николай Иванов Турлаков, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление 2.3. Философия за нуждите на Секция „Онтология, епистемология, философия на науката“ в ИИОЗ на БАН

Отговор от гл. ас. д-р Николай Иванов Турлаков на критичните бележки и въпроси в рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, във връзка с конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление 2.3 Философия за нуждите на ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ., бр. 94 от 25.11.2016 г.

 

ИИОЗ при БАН обявява конкурс за докторанти

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

 

ОБЯВА

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН

СЪОБЩАВА, ЧЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕШЕНИЕ № 328 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ОТ 03.05.2016 Г. Е ОБЯВЕН

КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

1. СОЦИОЛОГИЯ /направление 3.1./  – 1  място  редовно обучение и 1 място задочно

обучение за секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“

2. ФИЛОСОФИЯ /„Философия на културата, политиката, правото и

икономиката”-  1 място редовно обучение за секция „Социални теории, стратегии и

прогнози“

3. ФИЛОСОФИЯ /„Философия на културата, политиката, правото и икономиката”

– антропология –  1 място редовно обучение за секция „Антропологически

изследвания“

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА ИИОЗ, В

КОЕТО СЕ ПОСОЧВА СПЕЦИАЛНОСТТА, ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ И ЧУЖДИЯТ

ЕЗИК, ПО КОЙТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГАТ:

1. АВТОБИОГРАФИЯ;

2. ДИПЛОМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

„МАГИСТЪР”;

3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, АКО ДИПЛОМАТА

Е ИЗДАДЕНА ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ;

4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО;

5. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;

6. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА В ЦО НА БАН /бул. „Цариградско шосе”125, бл.

26/;

7. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА по сметката

на ИИОЗ.

Кандидатите за конкурса заплащат такса за подаване на документите за участие в

конкурса в размер на 30 лева, която се събира в Центъра за обучение при БАН.

За допускане до кандидатски изпит по специалността се заплаща такса в размер на 20

лева по сметката на ИИОЗ /Съгласно Решение на Ръководството на БАН – Прот.

№29/29.07.2003г./

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е ОТ 15.03.2017 Г. ДО 12.05.2017. Г.

СКРЪБНА ВЕСТ

СКРЪБНА ВЕСТ

НАПУСНА НИ ПРОФ. ДФН ЕРИКА ЛАЗАРОВА

Човек със състрадателно и чувствително сърце. Учен с голям заряд, търсещ и провокиращ.

Проф. дфн Ерика Лазарова завършва философия в СУ „Св. Климент Охридски” и културен мениджмънт в Австрия (1993). Започва своя научен път в Института по култура при БАН, където се хабилитира през 1991 г. От 1995 до 2010 г. е ст.н.с. в Центъра по наукознание при БАН. Професор е в Институт за изследване на обществата и знанието при БАН.

Нейните научни интереси са в сферата на историята и философията на културата, история на науката, етика, естетика. Има над 160 научни публикации на български, английски, немски, френски, руски и чешки език, както и над 500 научно-популярни публикации в периодичния печат. Най-често цитирани са “Немският романтизъм между действителността и идеала” (1990), “Езикът на цветята” (1994), “Светликът на Живата етика” (1996), “Непознатият Уайлд” (2000), “Д-р Асен Петров или биографията като огледало на епохата” (2004), “Ученият срещу политика д-р Найден Шейтанов” (2005), “Литературата като историческо самопознание и самосъзнание” (2005), „Богомило-катарската философия като живяна етика“( 2013), “The role of ego-documents in the history of science”(2016), както и статиите, посветени на проблемите на глобализма, културната антропология, естетическото възпитание, историята на древните цивилизации, морала на българското общество и др. Научен ръководител на проекта „Златен фонд на българската наука“, с който представи хуманното лице и творческото кредо на изявени български учени.

Била е член на Общото събрание на БАН, секретар на Научния съвет на ИИОЗ и заместник-председател на Общото му събрание. Член е на Съюза на учените, Съюза на преводачите в България, Съюза на българските журналисти, на Академия „Българска книга”, на Международна организация за полиестетическо възпитание, на Международна организация „Мир чрез култура” (Австрия) и др. Участва в работата на редколегията на сп. „Философски алтернативи” и е един от най-изявените му автори. Статиите й, написани на великолепен български език, често предизвикват емоции и лесно спечелват приятели… и опоненти… Главен редактор и съучредител на първото българско електронно списание по етика: „Етически изследвания“(2016-2017).Има участия в над 100 международни конгреси и конференции у нас и в чужбина – в Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Египет, Естония, Испания, Казахстан, Латвия, Мексико, Норвегия, Русия, Хърватия. Има специализации в Австрия, Германия, Люксембург, Холандия, Полша, Унгария. През 2001 г. получава Наградата за култура на Министерството на Р. България, а през 2008 г. – наградата на СПБ за превода на книгата на Фр. Ницше „Човешко, твърде човешко”.

В центъра на научните си търсения поставя историческото развитие на българската хуманитаристика и развитието на нравствените и художествено-естетическите идеи в световната история. Изследовател с изразена социална позиция, за който хуманизмът е творческо кредо. Учен с морална чувствителност, който до последния си земен час работи за единството на българската етическа общност и с убеденост в креативната сила на моралните послания.

Неочаквана и огромна загуба за колегията ни и за националната етическа, науковедска и философска общност!

Лек път към светлината, в която искрено вярваше и към която се стремеше още тук, на земята! Почивай в мир!

                                               От колегите от ИИОЗ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

ОБЯВА

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН СЪОБЩАВА, ЧЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕШЕНИЕ № 328 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 03.05.2016 Г. Е ОБЯВЕН

КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

  1. СОЦИОЛОГИЯ /направление 3.1./  – 1  място  редовно обучение и 1 място задочно обучение за секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“
  2. ФИЛОСОФИЯ /„Философия на културата, политиката, правото и икономиката”- 1 място редовно обучение  за секция „Социални теории, стратегии и прогнози“
  3. ФИЛОСОФИЯ /„Философия на културата, политиката, правото и икономиката” – антропология – 1 място редовно обучение за секция „Антропологически изследвания“

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА ИИОЗ, В КОЕТО СЕ ПОСОЧВА СПЕЦИАЛНОСТТА, ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ И ЧУЖДИЯТ ЕЗИК, ПО КОЙТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГАТ:

  1. АВТОБИОГРАФИЯ;
  2. ДИПЛОМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”;
  3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, АКО ДИПЛОМАТА Е ИЗДАДЕНА ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ;
  4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО;
  5. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
  6. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА В ЦО НА БАН /бул. „Цариградско шосе”125, бл. 26/;
  7. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА по сметката на ИИОЗ.

Кандидатите за конкурса заплащат такса за подаване на документите за участие в конкурса в размер на 30 лева, която се събира в Центъра за обучение при БАН.

За допускане до кандидатски изпит по специалността се заплаща такса в размер на 20 лева по сметката на ИИОЗ /Съгласно Решение на Ръководството на БАН – Прот. №29/29.07.2003г./

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е ОТ 15.03.2017 Г. ДО 12.05.2017. Г.

Публична защита на Ива Петрова Куюмджиева

Защита

 

на дисертационен труд

за придобиване на образователната и научна степен „доктор

 

на Ива Петрова Куюмджиева

Институт за изследване на обществата и знанието – БАН

 

 

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 17 март 2017 г. (петък) от 14.00 часа в заседателната зала на Института за изследване на обществата и знанието при БАН, София, ул. „Сердика” № 4, ет. 1 ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на тема:

 

„Промяна в политическата роля на стратегиите в България”

на Ива Петрова Куюмджиева,

редовен докторант ИИОЗ при БАН по професионално направление 2.3. „Философия”

 

 

 

Научен ръководител: чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов

 

Научно жури

Председател:

проф. д.с.н. Духомир Минев – ИИОЗ – БАН

Членове:

проф. д-р Боян Дуранкев – УНСС

проф. д-р Александър Маринов – СУ „Св. Климент Охридски”

проф. д.ф.н. Лазар Копринаров – ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград

чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов – ИИОЗ – БАН

 

Материалите по защитата са на разположение в сградата на института, София, ул. „Сердика” № 4, ет. 1, както и на институтския сайт (www.issk-bas.org).

Рецензия на проф. Духомир Минев относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Рецензия на проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище проф. Лазар Копринаров относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище на проф. д-р Александър Иванов Маринов относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище на проф. д.ф.н. Васил Проданов относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Автореферат на Ива Петрова Куюмджиева относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

1 2 3 4 73