Ново изследване осветлява важни специфики от все по-сложния трудов свят

Новите технологии, сегментацията на пазара на труда и сливането на трудов и личен живот правят трудовия свят все по-сложен. Това е фонът, на който е основан Обобщаващия доклад от пан-европейското шесто изследване на условията на труд – European Working Conditions Survey.

 • Тук можете да намерите повече информация за шестото Европейско Изследване за Условията на Труд – European Working Conditions Survey, включително достъп до инструмента за визуализация на данните
 • Тук можете да изтеглите Обобщаващия доклад за шестото European Working Conditions Survey
 • Тук може да намерите обобщаващ доклад на български език
 • Присъединете се към дискусията в Twitter #6EWCS

Сборник “Човекът за продан/for sale: философско-антропологични и аксиологични измерения”

for-sale-cover-2

 

Нов сборник “Човекът за продан/for sale: философско-антропологични и аксиологични измерения”, съставител Нонка Богомилова; автори: Антоанета Николова, Иванка Стъпова, Йордан Георгиев, Лилия Сазонова, Нонка Богомилова, Татяна Батулева.

Конкурси за заемане на академични длъжности в ИИОЗ, БАН

Конкурси за заемане на академични длъжности в Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, обявен в Държавен вестник”, бр. 94 от 25.11.2016 г.

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, София, обявява конкурси за:

 • Професор по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации” – един;
 • Доцент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция “Социални теории, стратегии и прогнози” – един;
 • Доцент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция “Онтология, епистемология, философия на науката” – един;
 • Доцент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция “Етически изследвания” – един;
 • Главен асистент по специалност “Социология”, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция “Център за емпирични социални изследвания” – двама;
 • Главен асистент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция “Антропологически изследвания” – един;
 • Главен асистент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция “Религия, вярвания, светоглед” – един;
 • Главен асистент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция “Социални теории, стратегии и прогнози” – един;
 • Главен асистент по професионално направление 3.1. Социлогия, антропология и науки за културата за нуждите на секция “Знание и реалност: модели, методология и евристики” – един,

всички със срок от два месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Справки и документи – в Институт за изследване на обществата и знанието, София 1000, ул. “Сердика” 4, ет. 1, тел. 02/981 79 46.

Интервю за радио София с първи резултати по проект на тема “Балансът между работа и личен живот в сектора на ИКТ в България: ролята на виртуалния труд”

Интервюто за радио София с първи резултати по проект на тема “Балансът между работа и личен живот в сектора на ИКТ в България: ролята на виртуалния труд”, разработен благодарение на “Програма за подпомагане на младите учени в БАН” (договор № ДФНП-155/12.05.2016) от гл.ас.д-р Габриела Йорданова и доц.д-р Васил Киров, ИИОЗ-БАН, може да видите тук.

1 2 3 4 5 71