ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ВЯРА ПОПОВА

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ВЯРА ПОПОВА

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

 

Номадно и фотография – светогледни измерения

на едно съвременно изкуство

за получаване на образователната и научна степен „доктор“

по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Научен ръководител: гл. ас. д-р Андрей Лешков

Заседанието ще се проведе на 14 март (вторник) 2017 г., от 11 часа
в заседателната зала на ИИОЗ на ул. „Сердика“ № 4

 

Състав на научното жури:
Председател: Проф. дфн Иванка Стъпова (Председател на НЖ)

Членове:

Проф. дфн Цочо Бояджиев

Проф. дфн Правда Спасова

Доц. д-р Татяна Батулева

Доц. д-р Иван Колев

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се

в канцеларията на ИИОЗ и на интернет-страницата на Института.

Рецензия на проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев относно дисертационния труд на Вяра Александрова Попова „Номадно и фотография – светогледни измерения на едно съвременно изкуство” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Рецензия на проф.д.ф.н. Иванка Стъпова относно дисертационния труд на Вяра Александрова Попова „Номадно и фотография – светогледни измерения на едно съвременно изкуство” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище на проф. д.ф.н. Правда Спасова относно дисертационния труд на Вяра Александрова Попова „Номадно и фотография – светогледни измерения на едно съвременно изкуство” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище на доц. д-р Татяна Петрова Батулева относно дисертационния труд на Вяра Александрова Попова „Номадно и фотография – светогледни измерения на едно съвременно изкуство” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище на доц. д-р Иван Георгиев Колев относно дисертационния труд на Вяра Александрова Попова „Номадно и фотография – светогледни измерения на едно съвременно изкуство” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Автореферат на Вяра Александрова Попова относно дисертационния труд на Вяра Александрова Попова „Номадно и фотография – светогледни измерения на едно съвременно изкуство” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

 

ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ”

(ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

 

 

Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар

 

 ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА НА НЕИНФЕРЕНЦИАЛНОТО ОБОСНОВАВАНЕ

 

Лектор: гл. ас. д-р Анна Иванова (ВТУ)

 

Семинарът ще се проведе на 1.03.2017 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4.  Отворен е за всички интересуващи се от темата

Заповядайте !

Изследване на ранната трудова несигурност и последствията върху прехода към възрастен

В доклад, подготвен от българския екип по проект Преговаряй, можете да се запознаете с влиянието на ранната трудова несигурност върху прехода на младежите към възрастен. На базата на информация от 209 дълбочинни интервюта от седем европейски държави (България, Великобритания, Германия, Гърция, Полша, Норвегия и Чехия) са представени модели за активно участие на младежите, аспекти на маргинализация и риск от социално изключване, механизмите за интеграция/изключване на жените от пазара на труда.

С доклада можете да се запознаете тук.

Публична защита на доц. Светла Колева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА СВЕТЛА КОЛЕВА

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

„Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г.

Към рефлексивна история на дисциплината”

за придобиване на научната степен

„доктор на социологическите науки”

по професионално направление 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ

И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

Заседанието ще се проведе на 8 март (сряда) от 16 часа

в заседателната зала на ИИОЗ, ул. „Сердика” № 4

Състав на научното жури:

Председател: проф. д.с.н. Пепка Александрова Бояджиева, ИИОЗ-БАН

Членове:

  • проф. д.ф.н. Георги Фотев Георгиев, НБУ
  • проф. д.с.н. Галин Петров Горнев, ИИОЗ – БАН
  • проф. д.с.н. Кръстина Георгиева Петкова, ИИОЗ – БАН
  • проф. д.ф.н. Петър-Емил Иванов Митев, Институт „Иван Хаджийски”
  • проф. д.с.н. Таня Христова Неделчева, ИИОЗ – БАН
  • проф. д-р Лиляна Димитрова Деянова, СУ „Св. Климент Охридски

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет-страницата на Института.

Рецензия на проф. Георги Фотев относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Рецензия на проф. Лиляна Деянова относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Рецензия на проф. Петър-Емил Митев относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Становище на проф. Галин Горнев относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Становище на проф. Кръстина Петкова относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Становище на проф. Пепка Бояджиева относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Становище на проф. Таня Неделчева относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Автореферат на Светла Колева относно дисертационния труд на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Постоянен семинар на секция “Знание и реалност”

Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар  

 Теория на каузалните множества: структура и размерност на времето и пространството

 

Лектор: доц. д-р Росен Люцканов

Семинарът ще се проведе на 22.02.2017 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4.  Отворен е за всички интересуващи се от темата

Заповядайте !

1 2 3 4 5 73