Международна конференция, посветена на проблемите на демокрацията и популизма 12-15 септември 2013 г

Институт за изследване обществата и знанието, съвместно с Цюрихския университет, подготвят международна конференция, посветена на проблемите на демокрацията и популизма, която ще се проведе на 12-15 септември 2013 год. в София. Нашето разбиране е, че днес европейската демокрация е изправена пред проблемното наследство на един „разделен континент” – разделен от опита и спомена за (тоталитарното) минало, както и от сегашната […]

» Read more

Публична защита на Люба Динкова Спасова

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО БАН ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертационен труд на тема „ДЕВИАНТНИ МОДЕЛИ НА УЧАСТИЕ В МЕСТНАТА ВЛАСТ” на Люба Динкова Спасова за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по специалност Социология /05.11.01/, научно направление Социология, антропология и науки за културата /3.1/ Научно жури: доц. д-р Анна Мантарова, ИИОЗ – БАН (председател) проф. дсн Валентина […]

» Read more

Публична защита на Диян Динев Димитров

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертационен труд на тема:  „Институции и институционална промяна на трудовия пазар в България след 1990г.” на Диян Динев Димитров за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност 05.11.01 социология Научен консултант: проф. дсн Духомир […]

» Read more

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН ОБЯВА ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН СЪОБЩАВА, ЧЕ Е ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ: 1. СОЦИОЛОГИЯ – 05.11.01 2 места редовно обучение / 1 неравенства и 1 социология на пола/ 2. ФИЛОСОФИЯ – Теория на познанието – 05.01.14 – 1 място редовно обучение 3. ФИЛОСОФИЯ […]

» Read more

Излезе трети брой за 2013 г. на списание “Философски алтернативи”

Излезе трети брой за 2013 г. на списание “Философски алтернативи”. Тема на броя: ФИЛОСОФИЯ И КУЛТУРА Водещи: Ерика Лазарова и Силвия Серафимова Всички статии от този брой, както и от почти всички броеве на “Философски алтернативи” от 1992г. насам могат да се изтеглят от http://www.ceeol.com/

» Read more

Обява за конкурси за главни асистенти

ДВ бр. 68/02.08.2013 г 23. – Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси за главни асистенти по: специалност „Естетика“, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Култура, ценности и морал“ – един; специалност „Философия“, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ – един, със срок 2 месеца […]

» Read more

Покана за конференция на тема “Градът и селото – предизвикателствата на 21 век”

През 2013 година се навършиха 100 години от рождението на проф. Живко Ошавков, с чието име се свързва легитимацията на съвременната социология в семейството на българската наука. Той е първият директор на Института по социология при БАН и първият председател на БСА. Под негово ръководство се провеждат първите съвременни големи представителни емпирични социологически изследвания у нас. Тази годишнина ни дава възможност […]

» Read more
1 54 55 56 57 58 69