100 години от рождението на професор дфн Живко Ошавков

На 4 юли /четвъртък/ от 14.00 часа в Големия салон на БАН, ИИОЗ ще отбележи 100 години от рождението на професор дфн Живко Ошавков. Професор дфн Живко Ошавков е учен с основополагащо значение за следвоенното развитие на социологията в България и с решаващ принос за еманципирането и институционализирането й като самостоятелна наука в българското научно пространство в края на 50-те години на […]

» Read more

Публична защита на Севделина Николова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Институт за изследване на обществата и знанието обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „АРХЕТИПОВЕ И ДИАЛЕКТИКА В СЪЧИНЕНИЯТА ЗА РЕЛИГИЯТА НА К.Г.ЮНГ“ на Севделина Йорданова Николова за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление философия (2.3), научна специалност философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията) 05.01.13 […]

» Read more

Девета национална конференция по етика на тема “Европейските етични стандарти и българската медицина”

Медицински университет – София, Институт за изследване на обществата и знанието (БАН) и Български лекарски съюз организират девета национална конференция по етика на тема “Европейските етични стандарти и българската медицина”, която ще се проведе на 25 и 26 октомври 2013 г. в зала “Сердика”-”Шератон”, София. Темите и проблемите, които ще бъдат дискутирани на този форум са от приоритетно значение за цялото […]

» Read more

Публична защита на Дарина Пейчева

Публична защита на Дарина Пейчева Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: “МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА КАЧЕСТВОТО НА ЕМПИРИЧНОТО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИМЕРЕН МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ЕМПИРИЧНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ” на Дарина Николаева Пейчева за получаване на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Социология”, шифър 05.11.01 Научен ръководител проф. дсн Атанас Атанасов Състав на научното жури: Проф. […]

» Read more

Награда „Хр. Г. Данов” за хуманитаристика се присъди на „…първа радост е за мене. Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения”

Тазгодишната награда „Хр. Г. Данов” за хуманитаристика се присъжда на Николай Аретов и издателство „Кралица Маб” за „…първа радост е за мене. Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения” Тази книга е резултат от съвместния проект „Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения”, в който участваха колективи от Института за литература, Института […]

» Read more

100 години от рождението на професор дфн Живко Ошавков

На 4 юли /четвъртък/ от 14.00 часа в Големия салон на БАН, ИИОЗ ще отбележи 100 години от рождението на професор дфн Живко Ошавков. Професор дфн Живко Ошавков е учен с основополагащо значение за следвоенното развитие на социологията в България и с решаващ принос за еманципирането и институционализирането й като самостоятелна наука в българското научно пространство в края на 50-те […]

» Read more

Конкурси за професор и доценти

67. – Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси за: професор по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“; доценти по: специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общности идентичности“ – […]

» Read more
1 56 57 58 59 60 69