Конкурс за докторанти към ИИОЗ

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН съобщава, че е обявен конкурс за докторанти по следните специалности: СОЦИОЛОГИЯ  /шифър 05.11.01/ – 1  място  редовно обучение и 1 място задочно обучение ФИЛОСОФИЯ  /Философия на културата, политиката, правото, икономиката – шифър 05.01.13/ – за нуждите на секция „ Религия, вярвания и всекидневен живот” – 1 място редовно обучение Кандидатите следва […]

» Read more

Публична защита на Благовеста Николова

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО, БАН ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертационен труд на тема „ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРОГНОЗИРАНЕТО В ОБЩЕСТВАТА, ОСНОВАНИ НА ЗНАНИЕТО“ на Благовеста Илиева Николова за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката” ( Философия на политиката), шифър 05. 01. 13 Научно жури: доц. д-р Борислав Градинаров (председател) чл. […]

» Read more

Деветата национална конференция по етика – “Европейските етични стандарти и българската медицина”

На 25 и 26 октомври, 2013, зала „Сердика” на хотел „Шератон” – София Институт за изследване на обществата и знанието (секция “Култура, ценности и морал”) Факултет по обществено здраве при Медицински университет – София Български лекарски съюз  О Р Г А Н И З И Р А Т ДЕВЕТА НАЦИОНАЛНА  КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА  С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ МЕЖДУНАРОДНИТЕ  ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ И […]

» Read more

Защита на дисертационен труд на доц. д-р Иванка Райнова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Институт за изследване на обществата и знанието  Съгласно Решение на Научния съвет на ИИОЗ-БАН и на основание на ЗРАСРБ и Правилниците на МС и БАН за неговото прилагане, Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на философските науки” обявява  ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „МЕЖДУ СВЕЩЕНОТО И СВЕТСКОТО:Към проблема за континуитета […]

» Read more

Конкурс за гл. асистент по Наукознание

ДВ бр.10/05.02.2013 35. – Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по специалност 05.11.03 Наукознание, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, София […]

» Read more

Публична защита на Мариана Тодорова

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО БАН ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертационен трудна тема „Контрафактичен анализ и прогнозиране: Възможности за съчетаване на контрафактичния анализ със сценарния метод на прогнозиране“  на Мариана Георгиева Тодорова за придобиване на научна и образователна степен “доктор” по специалност „философия на историята“ („футурология“), шифър 05. 01 12.  Научно жури: Проф. д.ф.н. Иван Кацарски (председател) Проф. д.ф.н. […]

» Read more

Успешно завършил проект – “Разширяване на уменията и квалификацията на младия учен – предпоставка за професионална реализация в гранични области между науката и практиката”

През декември 2011 г. екип от ИИОЗ завърши успешно проект: „Разширяване на уменията и квалификациите на младия учен – предпоставка за професионална реализация в гранични области между науката и практиката”, финансиран по ОР РЧР.  Резултати от съвместната работа на младите учени и специалистите от иновативни фирми:       Създадени са 5 нови наукоемки продукта;       Усъвършенствани са 3 технологични процеса;       […]

» Read more
1 59 60 61 62 63 69