Конкурс за доцент – секция “Знание и реалност”

Конкурса за академичната длъжност доцент към ИИОЗ – БАН, специалност философия, обявен за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ (ДВ бр.89 от 11.11.2011 г.)

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за доцент, специалност философия, професионално направление 2.3. Философия,за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“,/ДВ бр.89/11.11.2011 г./ от проф. дфн МАР­ТИН ТА­БА­КОВ

РЕЦЕНЗИЯ На трудовете на Енгелсина Тасева за конкурса за доцент по Философия, шифър 2.3. Секция „Знание и реалност: Модели, методологии и евристики” на НИОЗ от Проф. Сергей Герджиков, д. ф. н.

СТАНОВИЩЕ по конкурс за доцент (специалност философия, професионално направление 2.3.  Философия) към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ от доц. дфн Веселин Петров Петров (ИИОЗ – БАН)

СТАНОВИЩЕ по конкурс за доцент (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия) към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“, от доц. д-р Лилия Гурова (НБУ)

Становище за научните трудове на Енгелсина Тасева-Самодивкина, представени за участие в конкурс за академичната длъжност „доцент” за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики” към Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките от Доц. дфн Анета Карагеоргиева

 СТАНОВИЩЕ ПО КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.3.ФИЛОСОФИЯ от Проф. дфн Димитър Цацов – ИИОЗ

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Георги Ангелов – ИИОЗ, БАН относно трудовете на гл. ас. д-р Енгелсина Илиева Тасева-Самодивкина, представени за участие в конкурса за академичната длъжност доцент към ИИОЗ – БАН, специалност философия, обявен за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ (ДВ бр.89 от 11.11.2011 г.)

 Отговор от гл. ас. д-р Енгелсина Илиева Тасева на рецензиите и становищата, депозирани от членовете на научното жури, назначено по процедурата на конкурса за академичната длъжност „доцент” (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия), обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ към ИИОЗ-БАН

Резюмета на основни трудове на д-р Енгелсина Тасева за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент”, обявен от ИИОЗ за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ (ДВ бр.89 от 11.11.2011 г.)

Конкурс за доцент – секция “Логически системи и модели”

Конкурс за академичната длъжност доцент към ИИОЗ-БАН (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия) , обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Логически системи и модели“

РЕЦЕНЗИЯ за научните трудове и научната дейност на гл. ас. д-р Доротея Веселинова Ангелова относно предложение за даване на академичната длъжност „доцент”изготвена от проф. д.ф.н. Ангел С. Стефанов

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за доцент (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия) към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Логически системи и модели“ от проф. дфн МАР­ТИН ТАБАКОВ

СТАНОВИЩЕ oт проф. дмн  Димитър Иванов Вакарелов относно кандитатурата на  д-р Доротея Веселинова Ангелова,  секция „Логически системи и модели”, ИИОЗ, БАН,  по  конкурс за доцент – специалност философия, професионално направление 2.3. Философия,  обявен в Държавен вестник бр.89/11.11.2011

СТАНОВИЩЕ по конкурс за академичната  длъжност доцент (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия) към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Логически системи и модели“  от доц. дфн Веселин Петров Петров (ИИОЗ – БАН)

Становище на доц. д-р Венцеслав Кулов за материалите на д-р Доротея Ангелова, участник в конкурс за придобиване на научно звание „доцент”

СТАНОВИЩЕ по конкурс за доцент (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия) към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Логически системи и модели“,  от доц. д-р Лилия Гурова (НБУ)

СТАНОВИЩЕ по конкурс за академичната длъжност доцент (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия) към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Логически системи и модели“  от доц. д-р Николай Николаев Обрешков (ИИОЗ – БАН)

Отговор  на гл. ас. д-р Доротея Ангелова, ИИОЗ-БАН  на бележките и препоръките на членовете на научното жури  по конкурса за академичната длъжност „доцент”  (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия), обявен в  ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Логически системи и модели” към ИИОЗ-БАН

Резюмета на публикации гл. ас. д-р Доротея Ангелова, ИИОЗ-БАН, различни от дисертацията,  представени за участие в конкурса за академичната длъжност „доцент”  (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия), обявен в  ДВ бр.89/11.11.2011г. за нуждите на секция „Логически системи и модели”, ИИОЗ-БАН

Защита на дисертация на Весела Банова

Научното жури за присъждане на научната и образователна степен „доктор” обявява, съгласно Решение на Научния съвет на ИИОЗ-БАН и наоснование на ЗРАСРБ и Правилниците на МС и БАН за неговото прилагане

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

за защита на дисертационен труд на тема:

„Социални политики за закрила на децата в риск”

 на Весела Банова

за получаване на научната и образователна степен

„ДОКТОР”

 Заседанието ще се проведе на 27 февруари 2012 г. (понеделник) от 15.30 ч. в заседателна зала на ИИОЗ на ул. „Сердика” 4

Състав на научното жури:

 1. Доц. д-р Анна Мантарова – ИИОЗ – БАН – председател
 2. Проф. д.с.н. Валентина Златанова – ИИОЗ-БАН;
 3. Проф. дсн Елка Тодорова – УНСС
 4. Проф. дсн Веска Кожухарова – Живкова – рецензент
 5. Доц. д-р Асен Йосифов – ЮЗУ – рецензент

 Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИИОЗ-БАН на ул. „Московска” 13а и на интернет страницата на ИИОЗ – БАН.

 Рецензия от доц. д-р Асен Йосифов на представен дисертационен труд за присъждане на  образователна и научна степен „доктор” по специалност „социология” на Весела Йорданова Банова  на тема „Социални политики за закрила на децата в риск”

 РЕЦЕНЗИЯ на дисертационния труд „Социални политики за закрила на децата в риск” за присъждане на образователната и научна степен „доктор”  по специалност „социология” Автор:Весела Йорданова Банова Рецензент: Проф. дсн Веска Кожухарова – Живкова

СТАНОВИЩЕ  от доц. д-р Анна Мантарова за дисертационен труд на тема  „Социални политики за закрила на децата в риск” на Весела Йорданова Банова за присъждане на образователна и научна степен „доктор”

 Становище  относно дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност социология на докторант Весела Йорданова Банова на тема „Социални политики за закрила на децата в риск”. Член на научно жури, представящ становището : проф. д.с.н. Е. Тодорова

С Т А Н О В И Щ Е за дисертационния труд на Весела Йорданова Банова „Социални политики за закрила на децата в социален риск” за присъждане на образователната и научна степен „доктор по социология” в научно направление 3.1.Социология, антропология и науки за културата от проф.д.с.н. Валентина Златанова ИИОЗ, БАН

Конкурс за професор – секция “Антропологически изследвания”

Конкурс за професор за нуждите на секция “Антропологически изследвания” Обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12.08. 2011 г. по шифър 05.01.13 /философия на културата, политиката, правото и икономиката/

 Резюмета на представените трудове от доц. д.ф.н. Нонка Богомилова Тодорова, секция “Антропологически изследвания” на ИИОЗ за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност “професор”, обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12.08. 2011 г. по шифър 05.01.13 /философия на културата, политиката, правото и икономиката/ философска антропология, за нуждите на секция “Антропологически изследвания”.

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дфн Пламен Макариев по конкурса за заемане на академичната длъжност “професор”, обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12.08.2011 г. по шифър 05.01.13 Философска антропология, с единствен кандидат доц. д.ф.н. Нонка Богомилова Тодорова

Рецензия от Владимир Градев за заемане на академичната длъжност „професор”, обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12.08.2011 г. по шифър 05.01.13 Философска антропология, за нуждите на секция „Антропологически изследвания“ на ИИОЗ, БАН

 Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д.ф.н. Иван Кацарски за трудовете на доц. д.ф.н. Нонка Богомилова Тодорова за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” по философска антропология за нуждите на секция „Антропологически изследвания” на Института за изследване на обществата и знанието към БАН, обявен в Държавен вестник, бр. 62 от 12 август 2011 г.

 Становище от проф., д.ф.н. Иванка Стъпова, ИИОЗ за научната дейност на доц. д.ф.н. НОНКА БОГОМИЛОВА ТОДОРОВА, участник в конкурса за академичната длъжност „професор”, по шифър 05.01.13 – Философска антропология за нуждите на секция „Антропологически изследвания” на ИИОЗ.

 СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Антоанета Николова, член на научното жури относно научните трудове на доц. д.ф.н. Нонка Богомилова Тодорова,участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “професор”, обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12.08.2011 г. по шифър 05.01.13 философска антропология, за нуждите на секция “Антропологически изследвания”

 С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лазар Копринаров, преподавател във Философски факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград по конкурса за заемане на академичната длъжност “професор”, обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12.08.2011 г. по шифър 05.01.13 „философска антропология”, за нуждите на секция “Антропологически изследвания” в ИИОЗ-БАН

 СТАНОВИЩЕ от доц. д-р В. Личев, зав. секция „Антропологически изследвания” в ИИОЗ – БАН,по конкурса за академичната длъжност “професор”, шифър 05.01.13, публикуван в бр. 62/ 2011 г. на Държавен вестник

 Отговор на Доц. д.ф.н. Нонка Богомилова на бележките на рецензентите проф. д.ф.н. Владимир Градев, проф. д.ф.н. Иван Кацарски, проф. д.ф.н. Пламен Макариев и на становищата, представени по конкурса за академична длъжност “професор” за нуждите на секция “Антропологически изследвания”

Защита на дисертация на доц. д-р Румяна Стоилова

Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на социологическите науки” обявява, съгласно Решение на Научния съвет на ИИОЗ-БАН от 2 ноември 2011 г. и на основание на ЗРАСРБ и Правилниците на МС и БАН за неговото прилагане

 ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

за защита на дисертационен труд на тема:

Пол и стратификация. Социално-структурни измерения на неравенствата между половете в българското общество след 1989 г. 

на доц. д-р Румяна Иванова Стоилова

за получаване на научната степен

„ДОКТОР НА СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ НАУКИ”

 Заседанието ще се проведе на 23 януари 2012 г. (понеделник) от 15:00 ч. в заседателна зала 207 в сградата на Централно управление на БАН.

 Състав на научното жури:

 1. Проф. д.с.н. Пепка Бояджиева, председател на журито – становище ИИОЗ-БАН
 2. Проф. д.с.н. Валентина Златанова – рецензент, ИИОЗ-БАН
 3. Проф. д.с.н. Николай Тилкиджиев – рецензент, СУ ”Св. Климент Охридски”
 4. Доц. д-р Петя Кабакчиева – рецензент, СУ ”Св. Климент Охридски”
 5. Проф. д.с.н. Галин Горнев – становище, ИИОЗ-БАН
 6. Проф. д.с.н. Кольо Коев, – становище, НБУ
 7. Доц. д-р Андрей Нончев – становище, УНСС

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИИОЗ-БАН на ул. „Московска” 13а и на интернет страницата на ИИОЗ-БАН.

Р Е Ц Е Н З И Я за дисертационния труд  „Пол и стратификация: Социално-структурни измерения на неравенствата между половете в българското общество след 1989 г.”  на доц. д-р Румяна Стоилова за получаване на научната степен  „Доктор на социологическите науки”, шифър 05.11.01.  от доцент д-р Петя Кабакчиева, катедра Социология,  ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски”

Р Е Ц Е Н З И Я за дисертационния труд   „Пол и стратификация: Социално-структурни измерения на неравенствата между половете в българското общество след 1989 г.”  на доц. д-р Румяна Стоилова за получаване на научната степен  „Доктор на социологическите науки”,шифър 05.11.01.  от проф.д.с.н. Николай Тилкиджиев

Рецензия на докторската дисертация на Р.Стоилова „Пол и стратификация: Социално-структурни измерения на неравенствата между половете в българското общество след 1989 г. за присъждане на научната степен «доктор на социологическите науки» от  проф.д.с.н. Валентина Златанова

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д.с.н. Пепка Бояджиева, секция „Общество на знанието: Наука, образование и иновации” Институт за изследване на обществата и знанието, БАН относно дисертационния труд на доц. д-р Румяна Стоилова „Пол и стратификация. Социално-структурни измерения на неравенствата между половете в българското общество след 1989 г.”, представен за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки”

СТАНОВИЩЕ от проф. дсн Кольо Коев, НБУ  по дисертацията на доц. Румяна Иванова Стоилова „Пол и стратификация. Социално-структурни измерения на неравенствата между половете в българското общество след 1989 г.” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки”

СТАНОВИЩЕ от доц.д-р Андрей Иванов Нончев  по дисертацията на доц. Румяна Иванова Стоилова „Пол и стратификация. Социално-структурни измерения на неравенствата между половете в българското общество след 1989 г.” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки”

С Т А Н О В И Щ Е    от проф. дсн Галин Петров Горнев, ИИОЗ – БАН   за дисертацията за придобиване на научната степен  „доктор на социологическите науки“   на доц. д-р Румяна Иванова Стоилова, ИИОЗ – БАН

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т  на   дисертация  „Пол и стратификация. Социално-структурни измерения на неравенствата между половете в българското общество след 1989 г.”  за придобиване на  научната степен  „доктор на социологическите науки ”

1 68 69 70 71 72 73