Покана за оферта за възлагане на обществена поръчка

Покана за предоставяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по чл.14. ал.4 т.2 от ЗОП с предмет „Премахване и кастрене на сухи и опасни дървета, намиращи се в дворно място на БАН, София, ул. „Московска” 13 А”.

Техническо задание: Премахване на сухи дървета  и резитба на короните на опасни дървета  в имот, находящ се в гр. София, ул. Московска, № 13А.

Конкурс за доцент – секция “Общности и идентичности”

Конкурс за академична длъжност „доцент” за нуждите на секция “Общности и идентичности” –  ИИОЗ , професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, шифър 05 11 01, обявен в ДВ. бр. 89 от 11.11.2011 г.

РЕЦЕНЗИЯ ПО КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА, ОБЯВЕН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК бр. 89 от 11.11. 2011 г. Рецензент: проф. дсн Таня Неделчева

Рецензия от проф.д.с.н. Валентина Миленкова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” от професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата обявен от ИИОЗ в ДВ. бр.89 от 11.11.2011 за редовен доцент по 05 11 01 Социология

 С Т А Н О В И Щ Е  от проф. дсн Галин Петров Горнев, ИИОЗ – БАН по конкурса за длъжността доцент, обявен от секция “Общности и идентичности” на  ИИОЗ – БАН

СТАНОВИЩЕ за участието на гл. ас. д-р Албена Илиева Накова  по обявен конкурс за академична длъжност „доцент” от Професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата” обявен от ИИОЗ в ДВ. бр. 89 от 11.11.2011 г., шифър 05 11 01 от доц. д-р Мариана Драганова, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Становище от доц. д-р Анна Мантарова по конкурс за  заемане на академичната длъжност „доцент”  към секция „Общности и идентичности”,  обявен в бр. 89 на „Държавен вестник” от 11.11.2011 г.

С т а н о в и щ е за участие в обявения конкурс за придобиване на академична  длъжност „доцент”  по научна специалност „Социология”, шифър 05.01.11, професионално направление „Социология, антропология и науки за културата”, шифър 3.2, за нуждата на секция „Общности и идентичности” на ИИОЗ при БАН, обявен в бр. № 89 на Държавен вестник от 11.11.2011 г., Протокол на ИИОЗ № 1 от 05.01.2012 г., от страна на д-р Албена Накова, подготвено от доц. д.с.н. Максим Мизов

СТАНОВИЩЕ относно участието на гл. ас. д-р Албена Илиева Накова (единствен кандидат) в конкурс за академичната длъжностдоцент, обявен в ДВ, бр. 89 от 11.11.2011 г. от проф. дсн Веска Кожухарова-Живкова

 Резюмета на предложените за рецензиране трудове на гл. ас. д-р Албена Илиева Накова

 Отговор на бележките и въпросите на рецензентите от гл. ас. д-р Албена Илиева Накова

Конференция “Българските национални и ценностите на Европейския съюз: конвергенция и дивергенция”

Научен консорциум

Хармонизацията на българските национални ценности
с ценностите на Европейския съюз”

Съвместно с:

 Институт за изследване на обществата и знанието – БАН

Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН

Тракийски научен институт

Българска социологическа асоциация

 ОРГАНИЗИРАТ

Научна конференция

на тема

 „ Българските национални и ценностите на Европейския съюз:
конвергенция и дивергенция”

 (София, 10 – 11 май 2012 г.)

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Организационен комитет:

Доц- д-р Кирил Кертиков – Главен координатор на Консорциума

            Член.корВасил Проданов – Координатор на Философско направление

            Проф. д-р Борис Колев – Координатор на Географско-екологическо направление

Конкурс за доцент – специалност Философия

Конкурс за доцент (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия) към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози “

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. Иван Кацарски за научните трудове на гл. ас. д-р Ивелина Димитрова Иванова, участник в конкурса за придобиване на научното звание „доцент” по научно направление 2.3 „Философия” за нуждите на секция „Култура ценности и морал” на ИИОЗ – БАН, обявен в ДВ бр. 89 от 11. 11. 2011 г.

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. Христо Тодоров за научните трудове на гл. ас. д-р Ивелина Димитрова Иванова, участник в конкурса за придобиване на научното звание „доцент” по научно направление 2.3 „Философия” за нуждите на секция „Култура ценности и морал” на ИИОЗ – БАН, обявен в ДВ бр. 89 от 11. 11. 2011 г.

С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е   за получаване на академичната длъжност “Доцент“ по научна област 2: Хуманитарни науки Професионално направление 2.3. Философия  За нуждите на ИИОЗ – БАН. Рецензент: проф. Желязко Д. Стоянов, д.ф.н.

СТАНОВИЩЕ по конкурс за доцент (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия) към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози “   от доц. дфн Веселин Петров Петров (ИИОЗ – БАН)

СТАНОВИЩЕ   от доц. д-р Лиляна Деянова, СУ „Св. Климент Охридски”  за трудовете на гл. ас. д-р  Ивелина Иванова, участник в конкурс за академичното звание „доцент” (по професионално направление Философия, шифър 2.3),  обявен от ИИОЗ към БАН за нуждите на секция „Култура, ценности и морал”

СТАНОВИЩЕ от проф. дфн Атанас Стаматов МГУ „Св. Иван Рилски” – София Становището е част от процедурата по обявения в бр. 89/ 11.ХІ.2011 г. на Държавен вестник конкурс за “доцент” по професионалното направление 2.3. Философиякъм секция Култура, ценности и морал при ИИОЗ на БАН. Изложението е съобразено с чл. 27.1 от Закона за развитие на академичния състав и чл. 61.1 от Правилника за неговото приложение. До участие в конкурса е допуснат един кандидат: гл.ас. д-р Ивелина Димитрова Иванова.

СТАНОВИЩЕ  от доц. др. ЕРИКА ЛАЗАРОВА  по конкурса за заемане на академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция “Култура, ценонсти, морал”, обявен в „Държавен вестник” от   11.11.2011г., с единствен кандидат на гл.ас. д-р Ивелина Иванова

ОТГОВОРИ на гл. ас. д-р Ивелина Иванова на въпросите и препоръките на членовете на Научното жури по конкурс за доцент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция “Култура, ценности и морал” към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г.

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ на гл. ас. д-р Ивелина Иванова

Представяне на сборник “Applied and Experimental Philosophy in the Knowledge Based Society East and West”

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН

И КАТЕДРА „ФИЛОСОФИЯ” НА ФФ ПРИ СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”

   организират

Представяне на новоизлезлия сборник

“APPLIED AND EXPERIMENTAL PHILOSOPHY IN THE KNOWLEDGE BASED SOCIETY EAST AND WEST”

(Proceedings of XXVI Varna International Philosophical School

2 – 4 June 2010)

Издателство:

ISSK – BAS

Sofia, 2012

    Представянето ще се състои на 9 април (понеделник) от 16:00 часа

в зала 63 на Философския факултет

Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски”

(трети етаж) 

Ще има и по чаша вино 

Заповядайте!

1 68 69 70 71 72 75