Академична лекциа на доц. Мария Желязкова

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН

обявява на

17 май 2012 г. (четвъртък) от 15,00 ч.

в Заседателната зала на ул. “Московска” 13а

 АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

на тема:

НЕРАВЕНСТВА И ПОЛИТИКИ

ЛЕКТОР:

доц. д-р Мария Желязкова

секция “Публични политики и социални промени”

Научна конференция „Авторитет, достойнство и маска – съвременният прочит на Иван Хаджийски”

Първо съобщение

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН

секция „Общности и идентичности”

ОРГАНИЗИРАТ

Научна конференция на тема „Авторитет, достойнство и маска – съвременният прочит на Иван Хаджийски” във връзка със 105 годишнина от рождението на Иван Хаджийски. Място на провеждането: гр. Троян. Дати: 12 – 13 октомври 2012 г.

Защита на дисертация на Ахмед Юсуф

Съгласно Решение на Научния съвет на ИИОЗ-БАН и на основание на ЗРАСРБ и Правилниците на МС и БАН за неговото прилагане Научното жури за присъждане на научната и образователна степен „доктор” обявява

 ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

за защита на дисертационен труд на тема:

 “Етически проблеми в арабската философия (ІХ–ХVІ век) “

на Ахмед Юсуф

за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. “Философия”, научен консултант чл.кор. проф.дфн Васил Проданов

Заседанието ще се проведе на 7 май 2012 г. (понеделник) от 14.30 ч. в заседателна зала на ИИОЗ на бул. „П. Евтимий” № 6

Състав на научното жури:

      1. Доц. д-р Емилия Маринова – ИИОЗ – БАН – председател

      2. Чл.кор. проф. дфн Васил Проданов – УНСС

      3. Проф. дфн Желязко Стоянов – СУ „Св. Климент Охридски”

      4. Проф. дин Владимир Чуков –

      5. Доц. д-р Валентина Драмалиева – УНСС

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИИОЗ-БАН на ул. „Московска” 13а и на интернет страницата на ИИОЗ – БАН

РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на Ахмед Юсуф на тема “Етически проблеми в арабската философия (ІХ–ХVІ век) “ за получаване на образователната и научна степен „Доктор” по професионално направление 2.3. “Философия” от проф. дин Владимир Чуков

РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на Ахмед Юсуф на тема “Етически проблеми в арабската философия (ІХ–ХVІ век) “ за получаване на образователната и научна степен „Доктор” по професионално направление 2.3. “Философия” от доц. д-р Валентина Драмалиева

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Ахмед Юсуф на тема “Етически проблеми в арабската философия (ІХ–ХVІ век) “ за получаване на образователната и научна степен „Доктор” по професионално направление 2.3. “Философия” от чл.кор. проф. дфн Васил Проданов

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Ахмед Юсуф на тема “Етически проблеми в арабската философия (ІХ–ХVІ век) “ за получаване на образователната и научна степен „Доктор” по професионално направление 2.3. “Философия” от  проф. дфн Желязко Стоянов

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Ахмед Юсуф на тема “Етически проблеми в арабската философия (ІХ–ХVІ век) “ за получаване на образователната и научна степен „Доктор” по професионално направление 2.3. “Философия” от доц. д-р Емилия Маринова

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т на дисертационен труд на тема “Етически проблеми в арабската философия (ІХ–ХVІ век) “  за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. “Философия”  на Ахмед Юсуф

Покана за оферта за възлагане на обществена поръчка

Покана за предоставяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по чл.14. ал.4 т.2 от ЗОП с предмет „Премахване и кастрене на сухи и опасни дървета, намиращи се в дворно място на БАН, София, ул. „Московска” 13 А”.

Техническо задание: Премахване на сухи дървета  и резитба на короните на опасни дървета  в имот, находящ се в гр. София, ул. Московска, № 13А.

1 68 69 70 71 72 76