Конкурси за доцент и гл. асистент по специалности “Социология” и “Наукознание”

ДВ бр. 96/ 06.12.2011

78. – Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси за: доцент по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Общности и идентичности“; главен асистент по специалност „Наукознание“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института,  София 1000, ул. Московска 13А, тел. 02/980-90-86.

Конкурси за доценти по социология и философия

ДВ бр.89/11.11.2011

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси за доценти по: специалност социология, професи­онално направление 3.1. Социология, антрополо­гия и науки за културата, за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ – един; специалност социология, професонално направление 3.1. Социология, ан­тропология и науки за културата, за нуждите на секция „Публични политики и социални проме­ни“ – един; специалност социология, професио­нално направление 3.1. Социология, антрополо­гия и науки за културата, за нуждите на секция „Общности и идентичности“ – един; специалност философия, професионално направление 2.3. Фи­лософия, за нуждите на секция „Онтологически и еписистемологически изследвания“ – един; специ­алност философия, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Логически системи и модели“ – един; специалност филосо­фия, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ – един; специалност философия, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Култура, ценности и морал“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института за изследване на об­ществата и знанието, София 1000, ул. Московска 13А, тел. 02/980-90-86.

Рамково споразумение между Център “Икуо Хираяма”, ЦХСИ и ИИОЗ

В рамките на официално посещение на японска културна делегация, водена от г-жа Мичико Хираяма, съмишленик, съпруга и продължител на делото на Икуо Хираяма, ще бъде подписано  Рамково споразумение между Музей за Пътя на коприната Икуо Хираяма с фондация, Център “Икуо Хираяма”, Център за хуманитарни и социални изследвания и Институт за изследване на обществата и знанието при БАН  за съвместна дейност и изследвания върху културното наследство от Пътя на коприната

 Споразумението е насочено към развиване на сътрудничество при създаването на знания, опознаването на културното наследство и опазването му от младото поколение. Взаимните дейности на включените в Рамковото споразумение страни ще включват трансфер на идеи, евристични концепции, иновации, технологии и академични практики, а също и на ученици, студенти, докторанти и млади учени, културен и познавателен обмен в съответствие с политиката на ЮНЕСКО и популяризиране на световните паметници на културата сред младото поколение.

 Подписването на Рамковото споразумение ще се състои на 11.11.2011 г. от 16.00 ч. Археологическия музей на БАН.

 Под Патронажа на Н.ПР. посланника на Япония в Р. България г-н Макото Ито, с подкрепата на БАН и с участието на Първото и Второто български училища за изкуство и културен диалог “Икуо Хираяма”, София и Варна и Детския радиохор на БНР под диригентството на акад. Недялков, на 10.11.2011 г. от 18.00 ч. в големия салон на БАН ще се открие изложба с картини на японския художник и общественик Икуо Хираяма.

Проф. Икуо Хираяма е дългогодишен общественик, световноизвестен художник, рисуващ в традиционния стил нихон-га и първият японски Посланик на добра воля на ЮНЕСКО. Участва и инициира големите проекти на ЮНЕСКО по Пътя на коприната за възстановяване и съхраняване на значими културни паметници. Преживял атомната бомбандировка в Хирошима, Икуо Хираяма превръща идеята за мира в мисия на живота си. Създател на движението “Духа на червения кръст за опазване на културното наследство” за възстановяване и съхранение на значими културни паметници по света.

Основава изследователски институт, фондация и два музея „По Пътя на коприната” в Япония и два Центъра „Икуо Хираяма” извън Япония – в Ташкент, Узбекистан и София, България. През 2009 година Проф. Икуо Хираяма става Почетен президент на Център Икуо Хираяма, София.

Повече информация за живота и делото на Проф. Икуо Хираяма и за предстоящите събития на 10-11.11.2011 г. може да бъде намерена на страницата на Център „Икуо Хираяма” http://www.cih.bg/bg/

Конкурс за професор към ИИОЗ

Рецензия  на научната дейност на доц. д.с.н. Духомир Владимиров Минев, кандидат в конкурса за избор на академична длъжност „професор” в ИИОЗ при БАН от доц. д-р Божидар Ивков

Рецензия на научната, научно-приложната и педагогическата дейност на доц.д.с.н. Духомир Минев за неговото участие в конкурс за академичната длъжност ст.н.с.I-ва ст./професор/ по шифър 05.11.01(Социология) от проф.д.ф.н. Кръстьо Илиев Петков

Рецензия на научната, научно-приложната и педагогическата дейност на доц.д.с.н. Духомир Минев за неговото участие в конкурс за академичната длъжност ст.н.с.I-ва ст./професор/ по шифър 05.11.01(Социология) от проф.д.с.н. Георги Найденов

Становище по конкурс за академичната длъжност професор от професионално направление 3.1. социология, антропология и науки за културата от проф. Таня Неделчева

Становище от проф. д.с.н. Пепка Бояджиева,  секция „Общество на знанието: Наука, образование и иновации”,  Институт за изследване на обществата и знанието, БАН,  относно трудовете на доц. д.с.н. Духомир Миневучастник в конкурс за академичната длъжност „професор”, обявен от ИИОЗ за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“, Шифър 05.11.01, Социология, ДВ бр.62/12.08.2011г.

Становище по конкурс за академичната длъжност професор към ИИОЗ БАН, обявен в ДВ бр.62/12.08.2011 за нуждите на секция „Публични политики и социални проблеми”  от проф.д.с.н. Валентина Златанова

Резюмета на някои публикации на доц. дсн Духомир Минев

Становище от доц. д-р Саша Владимирова Тодорова на научните трудове, представени по конкурс за избор на академична длъжност „професор” в Института за изучаване на обществата и знанието при БАН

Отговори на доц. д.с.н. Д. Минев по бележките на рецензентите проф. Кръстьо Петков, проф. Георги Найденов и доц. Божидар Ивков, и становищата, представени по конкурса за професор за нуждите на секция „Публични политики и социални промени”

Седма национална конференция по етика „Етиката в българската наука”

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО, БАН
секция „Култура, ценности и морал”

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

катедра „Политическа икономия”

секция „Философия”

 организират

под патронажа на ректора на УНСС, проф. д-р Б. Борисов

 СЕДМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА

на тема:

ЕТИКАТА В БЪЛГАРСКАТА НАУКА

и най-учтиво Ви канят да вземете участие в нея

дата:        4 и 5 ноември 2011 г.

начало:    9.00 часа

място:     Голяма конферентна зала на УНСС

адрес:       Студентски град „Христо Ботев”, УНСС

Организационен комитет:

Чл. кор. проф. д. ф. н. Васил Проданов, УНСС

Доц. д-р Валентина Драмалиева, УНСС

Доц. д-р Емилия Маринова, ИИОЗ – БАН

ПРОГРАМА

на

СЕДМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА

“ЕТИКАТА В БЪЛГАРСКАТА НАУКА”

(4 – 5 ноември, 2011 г.)

 4 НОЕМВРИ 2011 г. (ПЕТЪК)

Голяма конферентна зала на УНСС

09.00 ч. – ОТКРИВАНЕ

09.30 – 11.00  НАУКАТА – ЕТИЧЕСКИ АСПЕКТ

Водещ дискусията: доц. д-р Емилия Маринова

1.      Валентина Драмалиева, доц. д-р, УНСС, катедра “Политическа икономия”

Етосът на науката

2.      Людмила Иванчева, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Трансформация на социалните функции на науката в “обществото на знанието” и новите предизвикателства пред етиката

3.      Станка Христова, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Науката като признание

4.      Аделина Илиева, гл. ас. д-р, ИИОЗ, БАН

Институционализирани форми за интегриране на етиката в научната политика на eвропейските страни иБългария

5.      Георги Найденов, проф. д. с. н., УНСС, катедра “Публична администрация и регионално развитие”

Един етичен проблем – приносът на Йосиф Висарионович Сталин за формирането на парадигмата на съвременната наука

6.      Иван Миков, гл. ас. д-р, ИИОЗ, БАН

Нуждае ли се науката от етика?

7.      Енгелсина Тасева, гл. ас. д-р, ИИОЗ, БАН

Науката в България – интересни времена

11.00 – 11.30 КАФЕ ПАУЗА

11.30 – 13.00  НАУЧНАТА ОБЩНОСТ В ЕТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ

Водещ дискусията: доц. д-р Валентина Драмалиева

1.      Васил Проданов, чл. кор. проф. д. ф. н., УНСС, катедра “Политическа икономия”

Етиката в българската философска общност

2.      Теменуга Ракаджийска, проф. д. с. н., УНСС, катедра “Икономическа социология”

Виртуални комуникации и етика на общуване в българската научна общност

3.      Кирил Кертиков, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Етиката в българското обществознание в периода на т. нар. „преход”

4.      Даниела Сотирова, доц. д-р, ТУ – София, катедра „Правни и хуманитарни науки”

Професионалната и персоналната етика на учения – нови проблеми и стари изкушения

5.      Максим Мизов, доц. д-р, ЦИПИ

Разривът между поколенията в обществените науки

6.      Стойка Калчева, д-р, ИИНЧ, БАН, департамент „Психология”

Колегиалните отношения в научните организации

7.      Пламен Димитров, д-р, Председател на УС на ДПБ;

Надя Матеева, гл. ас. д-р, ИИНЧ, БАН, департамент „Психология”

Компетентност, автентичност и конфиденциалност в ядрото на новите етични и професионални стандарти на психолозите в Европа: Europsy Certificate of Psychology

8.      Христина Дончева, доц. д-р, УНСС, катедра “Политология”

Mорални проблеми на лидерството в науката и образованието

13.00 -14.00  ОБЯД

14.00 – 15.30   НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ В ЕТИЧЕСКИ РАМКИ

Водещ дискусията: доц. д-р Станка Христова

1.      Борислав Градинаров, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Етичните съображения в научните изследвания – предимство или заплаха

2.      Таня Неделчева, проф. д. с. н., ИИОЗ, БАН

Колониалният рефлекс в научните изследвания

3.      Емилия Маринова, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Обективните изследвания на морала – етически рамки

4.      Валери Личев, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Възможна ли е политическа отговорност за развитието на хуманитарните и социални изследвания

5.      Емилия Ченгелова, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Електоралните изследвания – предизвикателство пред българската социология

6.      Александър Стойчев, доц. д-р, МУ – Варна

За интерпретативния характер на медицинската етика

7.      Росица Георгиева, гл. ас. д-р, ИИНЧ, БАН;

Николай Бавро, гл. ас. д-р, ИИНЧ, БАН

Хуманистичната психология и психологията за поведението – етични алтернативи

15.30 – 16.00  КАФЕ ПАУЗА

16.00 -17.30    УПРАВЛЕНИЕТО НА НАУКАТА – ЕТИЧЕСКИ САМОРЕФЛЕКСИИ

Водещ дискусията: чл. кор. проф. д. ф. н. Васил Проданов

1.      Кирил Шопов, доц. д-р, СУ “Св. Кл. Охридски”

Здравословният консерватизъм в научното управление

2.      Ивайло Стайков, доц. д-р, НБУ, департамент “Право”;

Симеон Асенов, гл. ас. д-р, УНСС, катедра “Политология”

Етични измерения и проблеми на нормативната уредба на научните степени и академичните длъжности в Република България

3.      Иван Загорчев, чл. кор. проф. д. г. м.  н., ГИ, БАН

Етически проблеми, свързани с прилагането на Закона за развитие на научния състав в някои природни науки

4.      Карамфил Манолов, доц. д. с. н., ИИОЗ, БАН

Реформата в БАН – етически проблеми и предизвикателства пред учените

5.      Евгений Кандиларов, д-р, СУ “Св. Кл. Охридски”

За отношението на българските управляващи и обществото към науката като двигaтел на социално-икономическия прогрес в индустриалната и постиндустриалната епоха

18.00 ч.          НЕФОРМАЛНА СРЕЩА

5 НОЕМВРИ 2011 г. (СЪБОТА)

Голяма конферентна зала на УНСС

 09.00 – 10.30              ОТКЛОНЕНИЯ ОТ СТАНДАРТИТЕ В НАУКАТА

Водещ дискусията: д-р Иван Миков

1.      Виолета Цакова, доц. д-р, УНСС, катедра “Интелектуална собственост”

Посегателства срещу собствеността върху произведения на науката

2.      Ангел Стефанов, проф. д. ф. н., ИИОЗ, БАН

Как е възможно плагиатството у нас?

3.      Николай Михайлов, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Знание, идеологии, псевдонаука

4.      Елена Петрова, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Неморални практики в българската наука

5.      Ивелина Иванова, гл. ас., ИИОЗ, БАН

Науките и техните променливи граници

6.      Николай Поппетров, ИИИ, БАН

Етика в науката: обичайните отклонения

7.      Силвия Серафимова, д-р, ИИОЗ, БАН

Има ли бъдеще (псевдо)егалитарното технократство

10.30 – 11.00  КАФЕ ПАУЗА

11.00 -12.30   АКАДЕМИЗЪМ И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

Водещ дискусията: доц. д-р Даниела Сотирова

1.      Силвия Минева, доц. д-р, СУ “Св. Кл. Охридски”

Академизмът като призвание

2.      Вяра Стоилова, доц. д-р, УНСС, катедра „Икономическа социология”

Някои разсъждения върху етиката на университетския преподавател

3.      Блага Благоева, доц. д-р, УНСС, катедра „Политология”

Етика и етикет в академичното общуване

4.      Елена Симеонова, гл. ас. д-р, УНСС, катедра „ Политология”

Етичен кодекс на УНСС, ограничения и възможности за приложението му

5.      Мария Парашкевова, доц. д-р, Бургаски университет

Проблемни въпроси за хуманизацията на образователния процес във ВУЗ

6.      Ивка Цакова, доц. д-р, УНСС, катедра “Политология”

Общото благо и преподаването на политически науки

7.      Алла Кирова, доц. д-р, ИИИ, БАН

Теоретични проблеми на процеса на реализирането и специфичен човешки капитал във висшето образование и науката

12.30 – 13.30  ОБЯД

13.30 – 15.00 НАУКАТА – СОЦИОКУЛТУРЕН КОНТЕКСТ

Водещ дискусията: доц. д-р Валентина Драмалиева

1.      Минчо Драганов, проф. д.с.н.

Културно-психични източници на етичността в научните общности и посоки на социалното им влияние

2.      Боян Дуранкев, проф. д-р, УНСС, катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”

Интеграцията на икономическата и социалната наука като културен проблем

3.      Богдана Тодорова, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Етиката в българската наука като социокултурен феномен

4.      Иван Колев, д-р, СУ “Св. Кл. Охридски”

Дилигенцията като добродетел

5.      Пеню Михайлов, проф. д. ик. н., Икономически университет – Варна

Моралност на пазарната икономика

6.      Цветанка Горанова, гл. ас. д-р, ИИОЗ, БАН

Етиката на науката в концепцията на народоучната школа

7.      Искра Баева, проф. д-р, СУ “Св. Кл. Охридски”, Исторически факултет

История и политика – морални аспекти от взаимодействието им през XX в.

8.      Стоянка Георгиева, гл. ас. д-р, Икономически университет – Варна

Смисълът на историята и съдбата на човека

9.      Веселина Атанасова, гл. ас. д-р, УНСС, катедра “Политическа икономия”

Социалноетицистки и социалнореформистки аспекти в развитието на американския икономикс до 20-те години на ХХ в.

15.00 – 15.30  КАФЕ ПАУЗА

15.30 – 17.00 ЕТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЪВРЕМЕННАТА НАУКА

Водещ дискусията: доц. д-р Емилия Маринова

1.      Максим Лазаров, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Социалните иновации в науката – ценностни параметри

2.      Димитър Георгиев, доц. д-р

Научната истина и нейните трансформации днес

3.      Зоя Димитрова, докторант, ИИОЗ, БАН

Виртуални научни дискусии – правила и контрол

4.      Ерика Лазарова, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Веселата наука” на Ницше и моралът на философа в епохата на глобализма

5.      Десислава Дамянова, докторант сек. “Социални теории, стратегии и прогнози”, ИИОЗ, БАН

Актуални проблеми и неолиберални предизвикателства пред етиката в българската наука

6.      Илияна Ермолина, докторант по етика в СУ “Св. Кл. Охридски”

Етичната наука през погледа на Живата етика

7.      Ася Асенова, гл. ас., СУ „Св. Кл. Охридски”

Жените в науката

8.      Екатерина Маркова, гл. ас. д-р, ИИОЗ, БАН

Многообразието на комуникации в социалните мрежи – етически предизвикателства

9.      Ива Шишкова, гл. ас., ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Аспекти на медийната етика

10.  Маргарита Пешева, доц. д-р, ИИОЗ, БАН, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Мрежата – новите етически предизвикателства

17.00 – 17.30  ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

1 68 69 70 71 72