Защита на дисертационен труд на доц. д-р Веселин Петров

Обява за насрочване на открито заседание за защита на дисертационен труд на тема „Процесуалната философия: история и съвременност” на доц. д-р Веселин Петров Петров за получаване на научната степен „ДОКТОР НА ФИЛОСОФСКИТЕ НАУКИ”.

Материали:

Автореферат

Рецензия на проф.дфн Александър Андонов

Рецензия на проф. дфн Любен Сивилов

Рецензия на проф.дфн Иван Кацарски

Становище на проф.дфн Димитри Гинев

Становище на проф.дфн Стилиян Йотов

Становище на проф.д-р Христо Тодоров

Становище на проф.дфн Нина Димитрова

Международна интердисциплинарна конференция “Места на паметта. Емоции и страсти”

Институт за литература

Институт за изследване на обществата и знанието

Институт за балканистика с Център по тракология 

В рамките на интердисциплинарен проект
Емоционалното съдържание на българската национална идентичност:

Исторически корени и съвременни измерения
balkansbg.eu

на 3-4 ноември 2011 г.

се организира

Международна интердисциплинарна конференция 

“Места на паметта. Емоции и страсти”

Конференцията ще се проведе в Института за балканистика с център по тракология

ул. Московска 45.

Програма на конференцията:

Четвъртък, 3 ноември 2011

9.30 Откриване

Рая Кунчева (директор на Института за литература)

Александър Костов (директор на Института за балканистика с център по тракология)

Водещ Рая Заимова

10.00 – 11.00

Николай Аретов. Емоции, идентичност, литература и национална митология: многопосочност на връзките

Кръстина Петкова, Пепка Бояджиева, Галин Горнев. “Емоционалната енергия” на съвременната българска идентичност

Дискусия

Кафе пауза

11.30 – 12.30

Гражина ШватГълъбова (Варшава). Изобретени емоции и практическия разум. Казусът – България

Рая Заимова, Гергана Дончева. Образование по история и емоции

Дискусия

Водещ Пепка Бояджиева

14.00 – 15.00

Надя Данова. Отново за пропускливостта на стената между идентичностите

Мария Литина (Атина). Емоционални реакции на Българския въпрос: Случаят с гръцката Йерусалимска патриаршия

Дискусия

Кафе пауза

15.30 – 16.30

Теодора Карамелска. Религия и национална идентичност – изчезваща връзка?

Евелина Джевиецка (Варшавa). Предателството на Юда като фигура на паметта. Към мястото на християнската традиция в българската национална култура

Дискусия

Коктейл

Петък, 4 ноември 2011

 Водещ Надя Данова

9.30 – 12:00

Радослава Илчева. Драмат(ург)ичните страсти на Българското средновековие

Румяна ДамяноваГняв-тъга и гняв-радост в емоционалната картина на Българското възраждане

Анна Алексиева. Емоционални употреби на миналото: Възраждането като Златен век

Дискусия

Водещ Николай Аретов

13:00 – 16:00

Евгения Иванова. Места на памет: България и Сърбия

Димитър Атанасов. Травма и юначество. Разказът за идентичността на Република Косово

Раймонд Детрез (Гент) Многострадалната библиотека на Католическия университет в Льовен като място на многопластови спомени

Заключителна дискусия

16.30 Закриване

Конкурси за професор и главен асистент

ДВ бр. 62/12.08.2011 г.
464. – Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси за: професори по: 05.11.01 социология за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“ – един; 05.01.13 философска антропология за нуждите на секция „Антропологически изследвания“ – един; главен асистент по 05.11.01 социология за нуждите на секция „Общности и идентичности“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института за изследване на обществата и знанието, София 1000, ул. Московска 13А, тел. 02/980 90 86.

Защита на дисертация на Анета Сакалова

Обява за насрочване на открито заседание за защита на дисертационен труд на тема “Мобилност на учените в контекста на европейските изследователски програми” на Анета Боянова Сакалова, редовен докторант в ИИОЗ – БАН 

Материали:
1) Автореферат
2) Рецензия проф. Тодорова
3) Рецензия доц. Иванчева
4) Становище доц. Шикова
5) Становище доц. Тотев
6) Становище доц. Стайкова.

Конкурс за професор по социология

Рецензии на представените трудове на доц. д.с.н. Мая Бедрос Келиян за участие в конкурс за професор, обявен от ИИОЗ при БАН в Държавен вестник, бр. 32 от 27.04.2010 с шифър 05.11.01 “социология”
Резюмета на публикациите на доц. д.с.н. Мая Келиян за участие в конкурс за професор, обявен от ИИОЗ при БАН в Държавен вестник, бр. 32 от 27.04.2010 с шифър 05.11.01 “социология”
Становище за кандидатурата на доц.д.с.н. Мая Келиян за участието ú в конкурс за професор по шифър 05.11.01 (Социология) от професор дсн Цветан Давидков (Софийски университет) (7 юли 2011 г.)
Становище от доц. д-р Анна Мантарова по представените материали по конкурс  за заемане на академичната длъжност «професор»  /шифър 05.11.01 – социология/,  обявен от ИИОЗ при БАН в ДВ бр. 32 от 27. 04. 2010 г.
Становище от доц. д-р Румяна Стоилова по представените материали по конкурс  за заемане на академичната длъжност «професор»  /шифър 05.11.01 – социология/,  обявен от ИИОЗ при БАН в ДВ бр. 32 от 27. 04. 2010 г.
Становище от проф. дсн Таня Неделчева по представените материали по конкурс  за заемане на академичната длъжност «професор»  /шифър 05.11.01 – социология/,  обявен от ИИОЗ при БАН в ДВ бр. 32 от 27. 04. 2010 г.

Отговор на въпросите и препоръките на членовете на Научното жури по обявения конкурс за “Професор” (Шифър 05.11.01 – “Социология”) от доц. д. с. н. Мая Бедрос Келиян


1 74 75 76 77