Конкурси за професор и главен асистент

ДВ бр. 62/12.08.2011 г.
464. – Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси за: професори по: 05.11.01 социология за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“ – един; 05.01.13 философска антропология за нуждите на секция „Антропологически изследвания“ – един; главен асистент по 05.11.01 социология за нуждите на секция „Общности и идентичности“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института за изследване на обществата и знанието, София 1000, ул. Московска 13А, тел. 02/980 90 86.

Защита на дисертация на Анета Сакалова

Обява за насрочване на открито заседание за защита на дисертационен труд на тема “Мобилност на учените в контекста на европейските изследователски програми” на Анета Боянова Сакалова, редовен докторант в ИИОЗ – БАН 

Материали:
1) Автореферат
2) Рецензия проф. Тодорова
3) Рецензия доц. Иванчева
4) Становище доц. Шикова
5) Становище доц. Тотев
6) Становище доц. Стайкова.

Конкурс за професор по социология

Рецензии на представените трудове на доц. д.с.н. Мая Бедрос Келиян за участие в конкурс за професор, обявен от ИИОЗ при БАН в Държавен вестник, бр. 32 от 27.04.2010 с шифър 05.11.01 “социология”
Резюмета на публикациите на доц. д.с.н. Мая Келиян за участие в конкурс за професор, обявен от ИИОЗ при БАН в Държавен вестник, бр. 32 от 27.04.2010 с шифър 05.11.01 “социология”
Становище за кандидатурата на доц.д.с.н. Мая Келиян за участието ú в конкурс за професор по шифър 05.11.01 (Социология) от професор дсн Цветан Давидков (Софийски университет) (7 юли 2011 г.)
Становище от доц. д-р Анна Мантарова по представените материали по конкурс  за заемане на академичната длъжност «професор»  /шифър 05.11.01 – социология/,  обявен от ИИОЗ при БАН в ДВ бр. 32 от 27. 04. 2010 г.
Становище от доц. д-р Румяна Стоилова по представените материали по конкурс  за заемане на академичната длъжност «професор»  /шифър 05.11.01 – социология/,  обявен от ИИОЗ при БАН в ДВ бр. 32 от 27. 04. 2010 г.
Становище от проф. дсн Таня Неделчева по представените материали по конкурс  за заемане на академичната длъжност «професор»  /шифър 05.11.01 – социология/,  обявен от ИИОЗ при БАН в ДВ бр. 32 от 27. 04. 2010 г.

Отговор на въпросите и препоръките на членовете на Научното жури по обявения конкурс за “Професор” (Шифър 05.11.01 – “Социология”) от доц. д. с. н. Мая Бедрос Келиян


Конкурси за главен асистент

ДВ е бр.44/10.06.2011
356. – Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН, София, обявява конкурси за главни асистенти по: специалност „Социология“, шифър 05.11.01 – един за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“; специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката“, шифър 05.01.13 – двама за нуждите на секции „Социални теории, стратегии и прогнози“ и „Антропологически изследвания“; специалност „Онтология“, шифър 05.01.16 – един за нуждите на секция „Онтологически и епистемологически изследвания“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института за изследване на обществата и знанието, София 1000, ул. Московска 13А, тел. 02/980 90 86.

Обсъждане на дисертационен труд на доц. д-р Веселин Петров

На 22 юни 2011 г. от 14:00 ч. в залата на ул. “Сердика” № 4, София е насрочено със Заповед на Директора на ИИОЗ № РД 18-215/27.05.2011 г. разширено заседание (семинар) на секция “Знание и реалност: модели, методологии и евристики” за обсъждане и вземане на решение за готовността за защита на дисертационен труд “Процесуалната философия: история и съвременност”, разработен от доц. д-р Веселин Петров, за придобиване на научната степен “доктор на науките”, в състав:
1. Проф. дфн Александър Андонов от Философски факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, специалност онтология;
2. Проф. дфн Любен Сивилов от Философски факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, специалности онтология и епистемология;
3. Проф. дфн Стилиян Йотов от Философски факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, специалност съвременни философски учения;
4. Проф. дфн Димитри Гинев от Философски факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, специалност съвременни философски учения;
5. Проф. дфн Пламен Макариев от Философски факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, специалности онтология и съвременни философски учения;
6. Проф. д-р Христо Тодоров от Департамент по философия и социология на НБУ, специалности онтология и съвременни философски учения;
7. Проф. д-р Франсоа Бийтс от Факултет по философия и хуманитаристика на Университета в Лиеж, Белгия, специалист по процесуална философия;
8. Проф. дфн Иван Кацарски (ИИОЗ – БАН), специалност съвременни философски учения;
9. Доц. д-р Златко Стоянов от Философски факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, специалности съвременни философски учения и история на философията;
10. Проф. дфн Димитър Цацов от секция “Знание и реалност: модели, методологии и евристики” към ИИОЗ, специалности онтология и история на философията.

Поканват се желаещите да присъстват.

1 76 77 78