Бежанците в представите на българите – страхове, разбиране и съпричастност

Проектът „Бежанците в представите на българите – страхове, разбиране, съпричастност“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, договор № НД 15/3 от 11.12.2017 г.  е насочен към извеждане на споделения образ за бежанците в съвременното българско общество, като  един синтезиран образ, който обобщава в себе си представите на българските граждани както за хората със статут на бежанец, така и за хората с хуманитарен статут, така и за нелегалните имигранти, преминаващи нашата граница. В съзнанието на обикновения български гражданин „бежанец“ е обобщаващото понятие за всички имигранти, идващи в страната ни от “не-сигурни” райони (райони с военни конфликти, в които човешките права не са защитени). Поради това, когато става дума за очертаване на образа на бежанеца, употребата на термина „бежанец“ в проектното предложение е в съответствие не с юридическата терминология, използвана в българското и европейското законодателство, а с формиралата се и придобила гражданственост обществена представа.

Целта на проекта е извеждане на основните характеристики в представата на съвременния българин за бежанците и на тази основа конструиране на споделения образ на бежанеца, битуващ в съзнанието на различни социално-групови актьори и очертаване на нагласите на тези актьори към бежанците, степента на тяхното приемане или неприемане.

Практико-приложната цел е да се формулират препоръки към държавни органи и различни заинтересовани страни, които да послужат при разработване на адекватни политики по отношение на интеграцията на бежанците.

Основни методи: 1. Кабинетно проучване (Desk research) на  литература и на проведени емпирични социологически изследвания; 2. Дълбочинни интервюта; 3. Фокус групи; 4. Национално представително емпирично социологическо изследване.

Очаквани резултати: разработване на цялостна теоретична концепция за основните структурни компоненти на образа на бежанеца; факторите, които влияят за неговото формиране; начините, по които в публичното пространство се конструират, налагат и мобилизират различни образи на бежанците от страна на различни социални актьори; социално-груповата, вкл. етническа, принадлежност и статус на различните социални субекти, демонстриращи приемане, разбиране, съпричастност или неприемане и страх към бежанците; насоката на поведенските стратегии на социалните субекти в зависимост от актуалния образ на бежанеца, който споделят и ценностите, към които се придържат; “чувствителните места” в културната идентичност на българите, които резонират на съответните репрезентации за бежанците.  На основата на тази концепция се предвижда да се формулират препоръки към държавни органи и различни заинтересовани страни, които да послужат при разработване на адекватни политики по отношение на интеграцията на бежанците.