Българо-швейцарски изследователски проект

Финален филм от Българо-швейцарския проект “Социални неравенства и регионални различия при прехода от образование към заетост в България”

Резюме на проекта на английски език

Резюме на проекта на български език

Българо-Швейцарски изследователски проект “Социални неравенства и регионални различия при прехода от образование към заетост в България”
Изследователският проект се финансира от правителството на Швейцария (Швейцарската национална научна фондация (SNSF)) и българското правителство.

1.11.2012 – 31.10.2015

Изследователи:

Български изследователски екип (Институт за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките):
Проф. д.с.н. Румяна Стоилова
Проф. д.с.н. Пепка Бояджиева
Доц. д-р Елица Димитрова
Докторант Петя Илиева-Тричкова
Докторант Катерина Бонева
Лъчезар Няголов, докторант по социология

Швейцарски изследователски екип (Институт по социология, Университет Базел):
Проф. д-р Кристиян Имдорф
Д-р Франциска Биери.

Резюме на проекта
Много от младите хора, завършили различна степен на образование в България, имат различен шанс да успеят да се реализират на пазара на труда. Изследователският проект има за цел да разбере механизмите, които стоят зад образователния (не)успех и прехода от училище към работа в съвременна България. Цел на проекта е да се изследва ролята на българската образователна система за социалните, етнически и регионални различия при прехода от училище към заетост. Ще бъдат търсени обяснения в сравнителен българо-швейцарски аспект за относително ниското ниво на полова сегрегация на пазара на труда в България.
Трансформирането на българския пазар на труда от държавен социализъм към пазарен капитализъм оказва силно влияние върху прехода от образование към заетост сред младите хора. Много от завършващите своето образование в България рискуват да не се реализират на пазара на труда и да изпитат негативните последствия от социалното изключване. Голям процент от безработните хора принадлежат към малцинствен етнос, като особено проблематична е ситуацията на ромите, чието ниво на образование и квалификация остават много ниски. Проблеми пред образованието и в хода на последващия преход към заетост изпитват и българските турци, които живеят предимно в селски райони. В България се запазват и значими регионални различия по отношение на възможностите за успешни преходи от образование към първа стабилна работа. Образователното равнище на селското население продължава да изостава значително в сравнение с това на живеещите в градовете. Когато става въпрос за неравенство между половете, България може да служи като модел, на който може да се подражава. Изглежда, че за разлика от много други държави, страната е успяла да постигне сравнително високо равнище на равенство между половете в сферите на образованието и заетостта. Въпреки това, малко се знае за това как регионалните трудови и образователни възможности въздействат върху етническите и полови различия в процеса на преход от училище към първа работа. Концептуално проектът се фокусира върху обяснение на един централен преход за младите хора – от образование към стабилна трудова заетост. В този преход се изследва ролята на българската образователна система и нейния капацитет да създава, възпроизвежда и намалява социалните, етнически и регионални различия.

Очаквани резултати
Подготвя се провеждането на национално представително изследване на напускащите формалното образование млади хора в България. Въз основа на данните от изследването ще бъдат реконструирани траекториите, водещи младите жени и мъже, произхождащи от различни социални, етнически и образователни среди към неравни позиции на пазара на труда. В изследването са включени проучвания с подсилена извадка и с провеждането на качествени дълбочинни интервюта на два региона в България (Северозападен и Югозападен). Въз основа на международни сравнителни анализи на данни за България и на резултати за Швейцария и други европейски страни, ще се покажат както силните страни, така и недостатъците на българската система за преход от образование към заетост.
Проектът цели да подпомогне разработването на българските и швейцарските политики в областта на образованието и заетостта на младите хора. Анализите и изследователските резултати ще разкрият механизмите за изграждане на по-интегративна образователна система в България и за постигане на по-плавен преход от образование към заетост. Ще бъдат формулирани алтернативи за по-ефективно преструктуриране на образователната система, за да отговаря на нуждите на отдалечени райони, с преобладаваща селска структура и силно присъствие на етнически общности. На швейцарските политици ще бъдат предложени работещи аргументи от българската образователна система, която е уникална по отношение на постигнатата по-ниска сегрегация по пол в образованието и в заетостта.

School-to-work transitions in Bulgaria PowerPoint presentation

Публикации 

Ilieva-Trichkova, Petya § Boyadjieva, Pepka (2014). Dynamics of inequalities in access to higher education: Bulgaria in a comparative perspective, European Journal of Higher Education, 4(2): 97-117, DOI: 10.1080/21568235.2013.857946.

Социални неравенства и регионални различия при прехода от образование към заетост в България – брошура