Взаимосвързаност и взаимодопълнимост на проблемите и подходите на съвременния онтологичен дискурс

“Преодоляване на конфликта между аналитична и континентална философия с помощта на процесуална философия” (2011 – 2013): проект по двустранното сътрудничество по линия на ЕБР между БАН и Университета в Лиеж, Белгия с ръководител от български страна доц. дфн Веселин Петров и участници от наша страна гл. ас. д-р Марина Бакалова, гл. ас. Стефан Димитров (секция “Онтологически и епистемологически изследвания”), гл. ас. Росен Люцканов (секция “Логически системи и модели”), редовен докторант Цена Желязкова (от секция Знание и реалност: модели, методологии и евристики) и редовен докторант Поля Търколева (секция “Антропологически изследвания”) – текущ проект.