Докторанти

I.Образователен профил на обучението по философия:

В ИИОЗ се предлага образователна и научна степен „доктор“ в област на висше образование 2 „Хуманитарни науки“, професионално направление 2.3 “Философия“. Тя е акредитирана от НАОА за периода от 14.05.2014 г. до 02.06.2019 г.

Налични докторски програми по:

история на философията; логика; естетика; етика; философия на науката; философия на историята; философия на културата, политиката, правото и икономиката; теория на познанието; съвременни философски учения; онтология; философия на религията и религиознание.

 

Любомир Сирков – редовен докторант, секция “Логически системи и модели”

Петър Евгениев – редовен докторант, секция “Логически системи и модели”

Силвия Пенчева – редовен докторант, “Социални теории, стратегии и прогнози”

Теодора Цветкова – редовен докторант, секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации”

Гергана Тодорова – редовен докторант, секция “История на философските и научните идеи”

Лина Георгиева – редовен докторант, секция “Знание и реалност:модели, методологии и евристики”

Диана Стойкова – редовен докторант, секция “Знание и реалност:модели, методологии и евристики”

Христина Петрова – редовен докторант, секция “Религия, вярвания, светоглед”

Мира Добрева – редовен докторант, “Общество на знанието: наука, образование и иновации”

Борис Николов – редовен докторант, секция “Знание и реалност:модели, методологии и евристики”

Светлана Нанчева – редовен докторант, секция “Логически системи и модели”

Петя Климентова – редовен докторант, секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации”

Багрян Маламин – редовен докторант, секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации”

Мартин Константинов – редовен докторант, секция “Социален контрол, отклонения и конфликти”

Поля Христова – редовен докторант, секция “Социален контрол, отклонения и конфликти”

Лъчезар Няголов – задочен докторант, секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации”

Борислав Антонов – задочен докторант, секция “Социален контрол, отклонения и конфликти”

Христо Аламинов – задочен докторант, секция “Социален контрол, отклонения и конфликти”

Даниела Василева – задочен докторант, секция “Социален контрол, отклонения и конфликти”

Пламена Владимирова – задочен докторант, секция “Социален контрол, отклонения и конфликти”

Мария Велизарова – задочен докторант, секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации”