Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения

Научноизследователски проект, финансиран от ФНИ,

Договор № ДФНИ-К02/12 от 12 декември 2014 г.

Ръководител:

Проф. д.с.н. Пепка Бояджиева

Анотация:

Проектът е фундаментално изследване, което има за цел да обоснове ново интердисциплинарно научно поле – дар и дарителството в образованието – и да разработи многоизмерна теоретична рамка за неговото осмисляне. За постигането на целта проектът ще:

 • Анализира културата на дарителство в образованието като синтетичен израз на характеристики на социалната среда на национално и институционално ниво.
 • Изследва практиките на дарителство в образованието в различни исторически периоди у нас и открои факторите, които влияят върху формирането на културата на дарителство.
 • Проучи готовността за дарителство в образованието на различни социални групи, като използва теорията на планираното действие.
 • Разкрие мобилизационните ресурси на културно-историческото наследство и съдейства за формиране на култура на дара в българското общество.

Теоретичната рамка и методологията на проекта са иновативни и интердисциплинарни. Методологията включва два компонента, които са оригинални не само за българската, но и за чуждестранните изследователски практики: 1) използване на специално създаден софтуер за контент-анализ на исторически документи; 2) изследване на дарителската активност чрез теорията за планираното действие.

Основните научни резултати, които ще бъдат публикувани в реферирани списания и сборник, са:

а) относително цялостна интердисциплинарна теоретична рамка за анализ на културата на дара в образованието;

б) разкриване на зависимости между дарителската активност и същностни характеристики на обществото и личността;

в) разкриване на евристичните възможности на теорията за планираното поведение при анализ на дарителската активност в образованието;

г) разработен комбиниран софтуер за анализ на съдържанието на исторически документи и извличането на понятия от тях;

д) създаване на информационен корпус със свободен достъп от материали от културно-историческото ни наследство.

Проектът ще бъде реализиран от колектив от учени от различни научноизследователски организации и специалности и в сътрудничество с други научни групи (включително чуждестранни).

 

Разпространение на резултатите от проекта:

 

Електронен корпус от документи за дарителството в образованието и система за техния анализ: http://dar.webclark.org/

 

Публикации излезли от печат:

 

Дар и дарителство за образование: теории, институции, личности (колективен сборник с международно участие). 2017. Бояджиева, П., Р. Стоянова (съст.). София: Изток-Запад, 2017, 560 с.

 

Boyadjieva, P. Invisible Higher Education: Higher Education Institutions from Central and Eastern Europe in Global Rankings. 2017. European Educational Research Journal, Vol. 16 (5): 529-546 (https://doi.org/10.1177/1474904116681016), SJR 0,66.

 

Boyadjieva, P., Ilieva-Trichkova, P. 2017. Between Inclusion and Fairness: Social Justice Perspective to Participation in Adult Education. Adult Education Quarterly, 67(2): 97–117, 2017, (https://doi.org/10.1177/0741713616685398), IF: 0,919.

 

Стоянова, Р. Дарителство за образование – традиция и съвременност. 2017. Наука, № 3: 21-26.

 

Ilieva-Trichkova, P. 2017. University-business quality partnership: Graduate employability as an indicator of higher education quality. In: Dent, S., L. Lane and T. Strike (Eds.) Collaboration, Communities and Competition International Perspectives from the Academy. Rotterdam: Sense Publishers, pp. 31-50.

 

Стойкова, П. 2017. Мотивация за дарителство в сферата на образованието. Електронно научно списание Реторика и комуникации (http://rhetoric.bg/).

 

Stoykova, P., Parvanov, P.  2017. Bulgarian donation activity for education in the period from 1878 to 2015. International Journal KNOWLEDGE, https://www.researchgate.net/profile/Danica_Pirsl2/publication/315805046_WORKPLACE_DISCOURSE_PROFICIENCY_AS_PART_OF_LABOR_MARKET_COMPETITIVENESS/links/58e6b9b64585152528de514c/WORKPLACE-DISCOURSE-PROFICIENCY-AS-PART-OF-LABOR-MARKET-COMPETITIVENESS.pdf / http://ikm.mk/16.3.pdf, pp. 1061-1067.

 

Boyadjieva, P., Ilieva-Trichkova, P. 2018. Lifelong Learning as an Emancipation Process: A Capability Approach. In: Milana, M., S. Webb, J. Holford, R. Waller and P. Jarvis (Eds.) The Palgrave International Handbook on Adult and Lifelong Education and Learning. London: Palgrave McMillan, pp. 267-288.

 

Boyadjieva, P., Petkova, К. 2016. The Social Construction of the Individual’s Culture of Giving for Education. Sociological Problems, Special issue in English: 62-79.

 

Стоянова, Р. Българската държава срещу „буржоазната” филантропия (1944-1952 г.). 2016. Историческо бъдеще, № 1-2: 113-138.

 

Стойкова, П. 2016. “Култура на дарителството в сферата на образованието – предизвикателство пред съвременният учител”, International Journal, Institute of Knowledge Management, Scientific papers, Vol 13.1., ISSN: 1857-92, pp. 65-69.

 

Ilieva-Trichkova, P. 2016. “Lifelong Learning: Capabilities and Aspirations”, In

Nikolay Popov, Charl Wolhuter, Jana Kalin, Gillian Hilton, James Ogunleye, Ewelina Niemczyk (Eds.), Education Provision to Every One: Comparing Perspectives from Around the World, Vol. 14.1. ISSN 1314-4693, ISBN 978-954-92908-9-9, pp. 207-212. http://bces-conference.org/onewebmedia/BCES%20Conference%20Book%202016%20Vol%2014%20No%201%20text.pdf

 

Milenkova, V. 2015. “University Education and Students’ Integration to Research Activities”. In: The Future of Education: Conference Proceedings. Florence, Pixel, ISBN: 978-88-6292-620-1, ISSN, 2384-95-09, pp. 411-418.

https://books.google.bg/books?id=5-fVCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Conference+proceedings+future+of+education&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiCoq2YkNLNAhVK7BQKHRaMBWsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=Conference%20proceedings%20future%20of%20education&f=false

 

Публикации приети за печат:

 

Milenkova, V. Charity for educational causes in Bulgarian conditions: Motivation and Practicies. In: Zemon, R. (Ed.) Runway World, Liquity Modernity and Reshaping of Cultural Identities, Heritage, Economy, Tourism and Media (forthcoming) Представени доклади на конференции:

 

Представени доклади на конференции:

 

 • Миленкова, В. Международна конференция на тема „Runway World, Liquity Modernity and Reshaping of Cultural Identities, Heritage, Economy, Tourism and Media”. 17-19 януари 2017 г., Охрид, Македония.

Доклад:  „Charity for educational causes in Bulgarian conditions: Motivation and Practicies”. Докладът ще бъде публикуван в сборник с материали от конференцията, който ще излезе през м. януари 2018 г..

 

 • Стойкова, П., Първанов, П. Международна конференция “Knowledge without Borders”. 30 март – 2 април 2017 г., Върнячка баня, Сърбия,

Доклад: „Bulgarian donation activity for education in the period from 1878 to 2015”

Докладът е публикуван в International Journal KNOWLEDGE – https://www.researchgate.net/profile/Danica_Pirsl2/publication/315805046_WORKPLACE_DISCOURSE_PROFICIENCY_AS_PART_OF_LABOR_MARKET_COMPETITIVENESS/links/58e6b9b64585152528de514c/WORKPLACE-DISCOURSE-PROFICIENCY-AS-PART-OF-LABOR-MARKET-COMPETITIVENESS.pdf / http://ikm.mk/16.3.pdf, pp. 1061-1067.

 

 • Първанов, П. Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации „Проф. д.ф.н. Илия Конев”, организиран от Югозападния университет „Неофит Рилски” – XХVI Международна кръгла маса „Разрушени светове… нови светове”, 27-28 април 2017 г., Благоевград, България/

Доклад:За един разрушен свят (Случаят с дарението на Ненчо Палавеев на Копривщенската гимназия)”.

 

 • Стойкова, П. International Scientific Conference „The Teacher of the Future”, Institute of Knowledge Management – Skopje, 17-19 June 2016, Durres, Albania,

Доклад: Култура на дарителство в сферата на образованието – предизвикателство пред съвременният учител

 

 • Бояджиева, П., Илиева-Тричкова, П. Third ISA Forum of Sociology “The Future we Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World”, 10-14 July, 2016, Vienna, Austria.

Доклад: The social embeddedness of the influence of higher education expansion on graduate employability. https://isaconf.confex.com/isaconf/forum2016/webprogram/Paper73436.html

 

 • Илиева-Тричкова, П., Бояджиева, П. HDCA 2017 Conference „Challenging Inequalities: Human Development and Social Change”, организирана от Университета на Кейп Таун, 6-8 септември 2017 г., Кейп Таун, Южна Африка,

Доклад: „The (im)possible agency in a situation of early job insecurity: Patterns of young people’s active agency with regard to education”.

 

 • Симов, К. 7 септември 2017 г., Варна, България, KnowRSH Workshop

Доклад: NLP for Studying Culture of Giving in the Sphere of Education.

 

 • Стойкова, П. Международна конференция на тема “Challenges of Contemporary Society II”, 16-18 ноември 2017 г., Скопие, Македония,

Доклад: “The gender cap in charitable giving for education: a case study from Bulgaria in the period from 1878 to 2015”. Докладът ще бъде публикуван в сборник с материали от конференцията през 2018 г.

 

 • Илиева-Тричкова, П. 38th EAIR Forum „Only connect: Collaboration, cooperation and capacity building through HE partnerships”, 31 August – 3 September, 2016, Birmingham, United Kingdom.

Доклад: University-business quality partnership: Graduate Graduate employability as an indicator of higher education quality. http://www.eairweb.org/wp-content/uploads/2016/08/2016-EAIR-BIRMINGHAM-FORUM-FINAL-PROGRAMME1.pdf

 

 

 • Бояджиева, П., Илиева-Тричкова, П. ESREA: 8th Triennial European Research Conference “Imagining diverse futures for adult education: questions of power and resources of creativity”, 8-11 September, 2016, Maynooth University, Ireland.

Доклад: Rethinking social justice in adult education: Does adult education have the power to overcome existing educational hierarchies?

 

 • Бояджиева, П. & Илиева-Тричкова, П.: XIV Годишна международна конференция на Българското общество за сравнително образование (14-17 юни, 2016 г., София, България): http://bces-conference.org/onewebmedia/XIV.BCES.Conference.Program.pdf,

Доклад: Challenging the Value and Missions of Higher Education: New Forms of Philanthropy and Giving.

 

Доклад: Lifelong Learning: Capabilities and Aspirations.

 

 • Бояджиева, П., Петкова, К., & Тодоров, В.: Годишна международна конференция на Института за изследване на обществата и знанието при БАН и Фондация „Конрад Аденауер” на тема „Средна класа, образование, заетост: приносът на социалните науки” (5 ноември 2015 г., София, България): http://bas.bg/images/NEWS2015/11/Conf%20112015%20programa%20Bg%20A4FINAL%201.pdf,

Доклад: Социалната конструираност на индивидуалната култура на дарителство за образование.

 

 • Илиева-Тричкова, П.: Международна годишна конференция на Асоциацията за човешко развитие и способностите и възможностите за реализация (HDCA) на тема “Capabilities on the Move: Mobility and Aspirations” (10-13 септември 2015 г., Вашингтон, САЩ), https://hd-ca.org/wp-content/uploads/2014/11/HDCA-2015-Program.pdf, (стр. 43).

Доклад: Lifelong Learning as an Aspiration and Aspirations Shaping Agency Process: A Capability Approach.

 

 • Бояджиева, П. & Илиева-Тричкова, П.: XXXVII Годишен форум на Европейско общество за висше образование, известно още и като Европейска асоциация за институционални изследвания (EAIR), (30 август – 2 септември 2015 г., Кремс, Австрия): http://www.eairweb.org/forum2015/

Доклад: Missions and Values of Higher Education: Heuristic Potential of the Capability Approach: http://eairaww.websites.xs4all.nl/forum/krems/PDF/1582.pdf

 

 • Бояджиева, П. & Илиева-Тричкова, П.: XIII Годишна международна конференция на Българското общество за сравнително образование (12 юни 2015 г., София, България): http://bces-conference.org/index.html

Доклад: Higher Education and Social Inclusion in Bulgaria: The Reproduction of Social Inequality Based on Residence.

Доклад: University Education Students’ Integration to Research Activity.

 

Бояджиева, П. & Илиева-Тричкова, П.: Двудневна конференция за глобалните социални тенденции и въздействието им върху България, организирана от Българската Академия на науките по повод делегацията на копрорацията РАНД-Европа (26-27 март 2015 г., София)

Доклад: Inequalities as indicators for human capital and development.

http://www.bas.bg/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/9079-%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0

Популяризация на научните резултати сред широка аудитория

 

Изложба „Да послужа народу си… Дарителство за образование – традиция и съвременност”

 

За по-атрактивно и мобилно представяне на работата по проекта и резултатите от дейността по различните направления на проекта – историческо, социологическо и математико-лингвистично – в неговите рамки се подготви изложбата „Да послужа народу си… Дарителство за образование – традиция и съвременност”. В нея са представени главно исторически материали – снимки и архивни документи, издирени в архиви и музеи в София и страната, но също така и резултати от проведеното национално представително социологическо изследване на нагласите към дарителството за образование, както и математико-лингвистични анализи и, разбира се, самият проект. Те са организирани в 24 експозиционни табла. Интензивната работа по изложбата обхвана месеците февруари – април 2017 г. През м. май се постави началото на представянето й в София и страната.

 

 

 • През м. септември изложбата беше подредена в 32 СУ „Климент Охридски”, София. Изложбата беше подредена в различни учебни кабинети, които позволи да бъде видяна от всички ученици, а също и да бъде използвана в някои от часовете.

 

 • След това беше организирано показването на изложбата в Община Благоевград – открита на 2 октомври 2017 г.

 

 • През м. октомври изложбата беше подредена в СУ „Иван Вазов” в гр. Вършец. На 23 октомври 2017 г. се състоя нейното официално откриване, на което за проекта говори гл. ас. д-р Петрана Стойкова, ЮЗУ „Неофит Рилски”.

 

 • В края на месеца – на 30 октомври – изложбата беше представена и в СУ „Димитър Благоев” в гр. Свищов.

 

 

 • Предстоящо е нейното показване в 6 СУ, София.

 

 

Срещи и семинари

 

На 20 ноември 2017 г. в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе заключителната среща по проекта, на която бяха поканени изследователи, преподаватели, студенти, представители на образователни институции и неправителствени организации. Първата част на срещата бе свързана с посещението на Магдалена Дулева, директор по развитието и връзките със завършилите студенти на Университета Нотингам Трент, Великобритания. На срещата лекцията, която гостенката представи, беше на тема „Набиране на дарения и спонсорство (възможности и предизвикателства в контекста на висшето образование”. Изложението предизвика жив интерес сред присъстващите – особено сред представителите на гражданския сектор, които имат пряк досег с проблемите на дарителството, с търсенето и оползотворяването на дарения и др. под. Специално беше изявено желание да получат презентацията на лекцията и тя им беше изпратена. Непосредствено след пребиваването й у нас в края на м. ноември Магдалена Дулева ни изпрати новината, че Университет Нотингам Трент е избран за университет на годината във Великобритания, което е най-престижната академична награда за английските университети.

Във втората част на срещата проф. Петя Кабакчева представи колективният сборник с международно участие по проекта „Дар и култури на дарителство за образование: теории, институции, личности” (Пепка Бояджиева и Росица Стоянова (съст.), София: Изток-Запад, 560 с.). http://issk-bas.org/2017/11/15/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%85%d1%83-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0/

 

 

Работен семинар по проекта 20 ноември 2015 г., на който участваха всички членове на колектива  и външните експерти по проекта – проф. д.с.н. Галин Горнев, проф. д.ист.н. Надя Данова, проф. д.с.н. Елена Михайловска, проф. д.ф.н. Атанас Стаматов. На тази среща се конкретизираха част от бъдещите материали, които експертите ще разработят за планираната съвместна публикация по проекта.

Този семинар беше последван от лекцията на д-р Барбара Рийвс-Елингтън, на която присъстваха освен колеги-социолози, така и изследователи от други академични институти и университетски преподаватели, работещи в полето на историята, литературознанието, джендър-изследванията: http://issk-bas.org/category/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/page/4/