Логика и философия на науката

Секция “Логически системи и модели” към Институт за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) – БАН е приемник на секция „Логика” към бившия Институт за философски изследвания към БАН. Тя е специализирано звено в ИИОЗ, което системно разработва проекти в областта на съвременната логика и семантика.

Интересите на членовете на секцията са ориентирани към изследвания, детерминирани от бързото развитие на некласическите логики като параконсистентните и релевантните, многозначните и размитите логики, интензионалните и немонотонните системи, семантиките на възможните и невъзможните светове, теориите на неопределеността, както и техните приложения в епистемологията, онтологията, лингвистиката и компютърните науки. Изследователският интерес е насочен също към сцецификациите на логическото следване в различни логически теории, теориите на аргументацията, логическите парадокси, съвременни проблеми във философия на науката и др.

Членовете на секцията имат редица публикации, част от които в престижни международни издания. Секция “Логически системи и модели” издаде първия по рода си в България „Ен­цик­ло­пе­ди­чен реч­ник по ло­ги­ка и семантика(изд. „Звезди“, 2012г.), който продължава да допълва и обновява.

Секцията ежегодно организира конференция „Логически модели“, която в повечето случаи е международна или с международно участие.

Членовете на секцията имат натрупан опит не само в изследователската, но и в преподавателската дейност.

Настоящи проекти на секция “Логически системи и модели”:

1)Вътрешно-институтски проект на секция „Логически системи и модели“ на тема „Съвременната логика и семантика – понятия, концепции, тенденции” (5/2015-5/2018) с ръководител проф. дфн Мартин Табаков

2) Тригодишен проект с Института по философия и социология към Полската Академия на Науките „Логическите парадокси – епистемични, онтологични и лингвистични решения и интерпретации” (2015-2017) с ръководител от българска страна доц. д-р Доротея Ангелова

3) Тригодишен проект с Института по философия към Чешката академия на науките на тема: „Некласически логически системи и техните приложения“ (2017-2019) с ръководител от българска страна доц. д-р Доротея Ангелова

Състав

1. Доц. д-р Доротея Ангелова – завеждащ секция
teiaang@yahoo.com

2. Проф. дфн Мартин Табаков

marmatab@yahoo.com

3. Проф. дфн. Ангел Стефанов

angstefanov@abv.bg

4. Доц. дфн Васил Пенчев
vasildinev@gmail.com

5. Доц. д-р Борис Грозданов
grozdanoff@gmail.com

6. Доц. д-р Юлия Васева
julvadi@gmail.com

Светлана Нанчева – редовен докторант

Петър Евгениев – редовен докторант

Виолета Колева– секретар
V_Koleva@abv.bg