Национална научна инфраструктура „SHARE ERIC България”

 

 

 

 

ИИОЗ е координатор на национален консорциум „SHARE ERIC България” на научната инфраструктура „Проучване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа (Survey of Health, Ageing and Retirement in EuropeSHARE) в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски”. Националната инфраструктура SHARE ERIC България е финансирана от Министерството на образованието и науката (МОН), в качеството на финансов координатор на Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г. (НПКНИ). В рамките на консорциума SHARE ERIC Bulgaria екипът на ИИОЗ изгражда научноизследователски приложен център за работа с панелни данни от SHARE за нуждите на студенти, докторанти и учени. В екипа на ИИОЗ участват гл. ас. д-р Екатерина Маркова (координатор), проф. д.с.н. Румяна Стоилова, доц. д-р Васил Киров, гл. ас. д-р Габриела Йорданова и Диана Ненкова. Екипът на СУ „Св. Климент Охридски”, ръководен от проф. д.икон.н. Желю Владимиров, създава университетски учебни програми за бакалаври и магистри на основата на лонгитюдни панелни данни от SHARE. В рамките на 2019 г. националният консорциум планира да проведе информационни семинари и научна конференция за възможностите, които базата данни на SHARE предлага за научни и приложни изследвания, и за публични политики, основани на знанието.

 

Период: 2018 г.-2019 г.

 

Контакти:

Гл. ас. д-р Екатерина Маркова – координатор на проекта

Електронна поща: shareericbg@gmail.com