Онтология, епистемология, философия на науката

Предметът на дейност на секция „Онтология, епистемология, философия на науката” са фундаментални и приложни изследвания в областта на съвременната онтология, епистемология, и философия на науката, в перспективите на европейския проект за общество, основано на знанието.  Тези дисциплини са традиционни и фундаментални за философията, но и едни от най-динамично развиващите се в съвременните философски изследвания

Проекти:

2015-2018. Индивидуален проект на гл. ас. д-р Димитър Ганов „Незаявеният национализъм.”

 

Състав

1. Доц. д-р Ивайло Димитров – Завеждащ секция
democrit@gmail.com

2. Доц. д-р Асен Димитров
assen.dimitrov@gmail.com

3. Доц. д-р Борис Грозданов
grozdanoff@gmail.com

4. Доц. дфн Алекси Апостолов

a_apostolov_iioz@abv.bg

5. Доц. д-р Николай Турлаков
nturlakov@abv.bg

6. Доц. д-р Юлия Васева
julvadi@gmail.com

7. Гл. ас. д-р Георги Ангелов
angelovg@abv.bg

8. Гл. ас. д-р Димитър Ганов
abutor1@gmail.com

9. Гл. ас. д-р Ясен Андреев

jassen_andreev@hotmail.com

10. Гл. ас. д-р Стефан Димитров (асоцииран член на секцията)
s_i_dimitrov@abv.bg

Докторанти
1. Цвета Рачева

Секретар
Виолета Колева
V_Koleva@abv.bg