BEYOND 4.0: Inclusive Futures for Europe BEYOND the impacts of Industrie 4.0 and Digital Disruption/Приобщаващо бъдеще за Европа. Отвъд въздействието на Индустрията 4.0 и цифровата промяна

 

Проектът BEYOND4.0 има за задача да допринесе за постигането на приобщаващо европейско бъдеще, като проучи въздействието на новите технологии върху развитието на работните места, бизнес моделите и благосъстоянието. Конкретните цели на BEYOND 4.0 са следните: 1. Осигуряване на нов, научен поглед към технологичната трансформация; 2. Осигуряване на ново научно знание за стратегиите на компаниите, свързани с технологичната трансформация; 3. Проучване на въздействието на технологичната трансформация върху: a) качеството, съдържанието и разпределението на труда; б) потребностите от умения; в) образованието и обучението; г) създаването на стойност от компаниите; 4. Дефиниране на политическите възможности за: a) фискална политика (например данъци за роботи); б) социална политика (например безусловен базов доход); 5. Определяне на подходи и инструменти за социални инвестиции за приобщаващ растеж. BEYOND 4.0 генерира това ново знание чрез използване на иновативни методи, в т.ч комбиниране на историческа информация, данни за ЕС като цяло, регионални изследвания и проучване на конкретни компании по метода изследване на случаи.

В проекта участват седем европейски страни – Холандия, Великобритания, Германия, България, Финландия, Франция и Испания. Координатор на проекта е холандска организация за приложни природонаучни изследвания (TNO).

Резултати от проекта ще бъдат достъпни на адрес: www.beyond4-0.eu

 

Период: 2019-2022 г.

 

Екип от ИИОЗ: Доц. д-р Васил Киров – ръководител на българския екип по проекта, проф. д.с.н. Пепка Бояджиева, гл. ас. д-р Екатерина Маркова, гл. ас. д-р Габриела Йорданова, редовен докторант Багрян Маламин и Диана Ненкова.

 

Контакти:

Доц. д-р Васил Киров – ръководител на българския екип по проекта

Електронна поща: vassil.kirov@gmail.com