EXCEPT: Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer

except

EXCEPT: Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer

 

МЕЖДУНАРОДЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ

Институтът за изследване на обществата и знанието, БАН, е част от международен консорциум, съвместно с научни институции от девет европейски държави (8 страни-членки на ЕС и Украйна), за осъществяване на изследователски проект “Социално изключване на младите хора в Европа: Натрупващи се пречки, стратегии за справяне, ефективни политики и трансфер”. Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма Хоризонт 2020.

Период на изпълнение: 1 май 2015 г. – 30 април 2018 г.

Изследователи:

Български изследователски екип:

Доц. д-р Мария Желязкова

Проф. дсн Духомир Минев

Д-р Венета Кръстева

Д-р Атанас Стоилов

Д-р Драгомир Драганов

Международни участници:

Университет в Талин, Естония (TLU) – Координатор

Университет „Карл фон Осиецки“ в Олденбург, Германия (CuO) – Заместник-координатор

Университет Дуйсбург-Есен, Германия (UDE)

Университет „Аристотел“ в Солун, Гърция

Университет в Торино, Италия (UNITO)

Институт за изследвания и образование, Полша (IBE)

Университет в Умео, Швеция (UMU)

Университет в  Кент, Великобритания (UK)

Икономически институт в Киев, Украйна (KSE)

Резюме на проекта

На фона на нарастващата младежка несигурност на пазара на труда, целта на този интердисциплинарен и международен сравнителен проект е да осигури цялостно разбиране за последиците от уязвимостта на младите хора на трудовия пазар по отношение на рисковете от социално изключване в Европа.

Проектът прилага многомерна динамична перспектива по отношение на обективните и субективни измерения на социалното изключване на младите хора, за да се идентифицират комплексните взаимоотношения и потенциални рискове от кумулативните пречки, както и  да се оценят възможни компенсаторни механизми. По-конкретно, чрез смесени методи се изследват последиците от несигурността на трудовия пазар за риска от бедност и материална депривация на младите хора, тяхното субективно благополучие и здравен статус, както и способността им да живеят самостоятелно, извън дома на родителите си.

За тази цел: Първо, за да се достигне до по-задълбочено разбиране на това как младежи в неравностойно положение възприемат своята социална ситуация и се опитват да се справят в различни икономически, институционални и културни среди се провеждат качествени интервюта с млади хора от девет избрани европейски страни, включително Украйна. Второ, за да могат да се идентифицират каузалните взаимовръзки и динамични процеси на социалното изключване на младите хора в различни национални контексти се прилагат количествени методи като се използват национални и европейски микроданни. Трето, в 28те страни членки на ЕС и Украйна се оценява разпространението и ефективността на европейските и национални политики, насочени към различни проблеми на социалното изключване на младите хора на базата на интервюта с експерти и анализи за оценка на политиките.

Основна цел на този сравнителен проект е да запознае с примери на добри практики и да предостави препоръки за реформи и политики, които помагат за подобряване на социалното положение на младите хора, изправени пред несигурността на трудовия пазар, както и да включи самите младежи в този процес. Чрез включване и адресиране на различни групи заинтересовани страни във всички етапи на проекта ще се осигури разпространение на резултатите.

Очаквани въздействия

Първо, проектът ще подпомогне формулирането и прилагането на политики, релевантни на целите на Стратегия „Европа 2020“ въз основа на специфичен преглед на съответни водещи инициативи, като Младежката гаранция, Инициативата за младежка заетост и др.

Второ, проектът ще подкрепи сътрудничеството, работата в мрежи и мобилността на изследователите.

Трето, проектът ще включи релевантни общности, заинтересовани страни и практици в изследователските дейности.

Четвърто, проектът ще допринесе за взаимна обмяна между държавите-членки и асоциираните страни, по отношение на дизайна на съответни политики и програми.

Пето, проектът ще съдейства за по-силно включване на младите хора във формулирането и прилагането на политики.

Работен пакет 1 – доклад

Работен пакет 2 – доклад

Работен пакет 3 – доклад

Работен пакет 4 – доклад

Работен пакет 5 – доклад

Работен пакет 6 – доклад

Работен доклад №7

Работен доклад №8

Работен доклад №9

Работен доклад №10

Работен доклад №11

Работен доклад №12

Работен доклад №13

Работен доклад №14

EXCEPT Working Paper No. 17 “A review of good youth employment practices in 19 EU countries”

EXCEPT Working Papers No. 20 “Young adults in insecure labour market positions – The results from qualitative studies”

EXCEPT Working Paper No. 53 “Labour market insecurity and social exclusion: Qualitative comparative results in nine countries”

EXCEPT Working Paper No. 55 “Assessing Youth Employment Policies in 28 European Countries”

Бюлетин №1

уеб страница

фейсбук страница

фейсбук страница на английски