LIAISON: Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks

 

WWW.LIAISON2020.EU

Ако сте фермер, лесовъд или имате бизнес с успешна история, ще се радваме да се включите в нашия конкурс за иновации в селското стопанство и селските райони EURIC . За повече информация, последвайте тази връзка и заредете флаера на EURIC.

 

 

LIAISON е проект, финансиран от Програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, съгласно договор 773418. Изпълнява се в срока 2018-2021 г.

 

LIAISON е проект с множество участници, който събира разнообразна общност от изследователи, представители на иновативни проекти, инициативи и мрежи, властимащи и администратори, в силно интерактивна работна програма, за да изследват заедно дизайна и реализацията на интерактивни иновативни проекти в селското и горското стопанство и развитието на селските райони – както в рамките на ЕПИ-АГРИ, така и извън него. ЕПИ-АГРИ (Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост, е стартирано от Европейската комисия през 2012 г. Основната концепция, която ЕПИ-АГРИ насърчава и подпомага, е “подходът на интерактивните иновации”, при който иновациите се инициират от крайните им ползватели, а новаторските идеи се превръщат в практически приложения благодарение на взаимодействията между партньорите, споделянето на знания и ефективното посредничество и разпространение на знания и информация.

 

Това е обещаващ нов подход: той вече работи много добре в Оперативните групи на ЕПИ-АГРИ, подпомагани чрез мярка 16.1 от националните програми за развитие на селските райони, както и в проектите с множество участници на Хоризонт 2020, но все още има потенциал за подобрение!

 

LIAISON се състои от седем работни пакета (РП):

РП1 разработва концепуалната рамка и отговаря за общото разбиране на ключовите понятия и концепции на отделните екипи.

РП2 работи в посока прилагане и оптимизиране на партисипативните методи, които използваме в съвместната ни работа.

РП3 включва ‘общ преглед’ на 200 проекта и инициативи, чрез които ще оценяваме

изследователски програми и програми за развитие на селските райони на проектно, национално и европейско ниво. Тази база данни ще даде основа за работата по РП4.

РП4 ще ръководи дълбочинния анализ на 32 интерактивни иновационни проекта от

различни сектори и страни.

РП5 ще работи в посока тестване и подобряване на методите, използвани за оценка на ефективността и въздействието на интерактивните иновационни подходи.

РП6 ще интегрира всички данни и резултати и ще синтезира ключовите препоръки.

РП7 привлича практикуващи и заинтересовани страни към проекта и подпомага разпространението и използването на резултатите от проекта.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ LIAISON

LIAISON ще създаде готови за използване в практиката методи и инструменти за оптимизирането на интерактивните иновационни подходи в проекти, финансирани в рамките на ЕПИ-АГРИ и извън него.

 

По време на проекта LIAISON:

  • Ще се проведе Европейски конкурс за иновации в селските райони, с резултат интерактивна база данни от около 150 случая и номинация на 14 Европейски посланика на иновациите.
  • Ще има постоянно подпомагане на разположение на Стратегическата работна група по Системата за знания и иновации в селското стопанство (SWG AKIS) към Постоянната комисия за селскостопански изследвания (SCAR).
  • Ще се разработят серия от дълбочинни, практически насочени наръчници за подпомагането на взаимодействието и съвместното учене в иновационни проекти, мрежи и услуги.
  • Ще се разработят Препоръки за подобряване на институционалната среда за интерактивни иновационни проекти при прилагане на ЕПИ-АГРИ на национално и регионално ниво.
  • Ще се подготвят видеоматериали и други комуникционни материали и инструменти представящи добри практики за планирането и осъществяването на интерактивни иновационни проекти и  свързаните с тях дейности.
  • Всички гореописани резултати (и не само те) ще бъдат на разположение под формата на уеб-базиран Интерактивен иновационен инструментариум.

 

Всички инструменти, които се разработват, ще подлежат на критична оценка и редакция на базата на рецензиране от членове на консорцума, практикуващи партньори и заинтересовани страни.

 

ПАРТНЬОРИ

В консорциума участват шестнадесет партньора в четиринадесет страни

 

Координатори на проекта:

Anna Maria Häring /

Susanne von Münchhausen

Eberswalde University for Sustainable Development (HNEE)

Schicklerstr.5, D-16225 Eberswalde, Germany

 

E-mail: LIAISON2020@hnee.de

Интернет страница: www.liaison2020.eu

Facebook & Twitter: LIAISON2020

 

Участници в екипа на ИИОЗ:

Гл. ас. д-р Дона Пикард

Доц. д-р Мариана Драганова

Гл. ас. д-р Галина Колева

Гл. ас. д-р Светла Стоева

Доц. д-р Петя Славова

 

www.twitter.com/liaison2020