NEGOTIATE/ПРЕГОВАРЯЙ

neGOtiate

NEGOTIATE Overcoming early job-insecurity in Europe

negotiate_BG_logo

МЕЖДУНАРОДЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ

Институтът за изследване на обществата и знанието е част от международен консорциум съвместно с научни институции от девет европейски държави за осъществяването на изследователски проект “Договаряне на възможностите за преодоляване на несигурността в ранните трудови кариери и изключеността от пазара на труда в Европа”. Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма Хоризонт 2020.

Период на изпълнение: 1 Март 2015 г. – 30 март 2018 г.

Изследователи:

Български изследователски екип (Институт за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките):

Проф. дсн Румяна Стоилова rstoilova@bas.bg

Проф. дсн Пепка Бояджиева pepka@sociology.bas.bg

Д-р Венета Кръстева vkrasteva@bas.bg

Д-р Габриела Йорданова gyordanova@bas.bg

Д-р Петя Илиева-Тричкова pilieva@bas.bg

Докторант Лъчезар Няголов lnqgolov@bas.bg

Международни участници:

Норвежки център за социални изследвания НОВА към Колеж за приложни науки на Университета в Осло, Норвегия

Институт по труд и икономика, Университет Бремен, Германия

Университета в Брайтън, Великобритания

Институт за публични политики и социална дейност към Университета Масарик, Чешка република

Катедра за социални науки към Университета в Базел, Швейцария

Катедра икономика към Университета в Жирона, Испания

Катедра за социална политика към Университета Пантеон за социални и политически науки, Гърция

Катедра за трудови и социални политики към Икономически университет в Познан, Полша

Фондация SOLIDAR, Белгия

Резюме на проекта

Проектът има за цел да проучи дългосрочните и краткосрочните последици от несигурността при започване на първа работа и изключването от пазара на младите хора в Европа. Ще се изследва връзката между макро, мезо и микро нива като механизми за създаване на несигурност при започване на първа работа. Пазарът на труда като цяло и тежката криза на заетостта в момента представляват макронивото. Като мезониво се разглежда различния достъп до държавна и частна подкрепа в рамките и между отделните държави. Микронивото се характеризира от възможността на младите хора с неравностойни възможности да влияят върху перспективите си за работа. Ще се анализира как неблагоприятните условия на трудовия пазар за младите хора влияят върху техния път към зрелостта (преминаване към икономическа независимост, напускане на дома на родителите и създаване на собствено семейство). Под внимание ще бъдат поставени и личните възприятия на младежите за перспективите и възможностите, които имат за преодоляване на несигурността при започване на първа работа. По този начин ще може да се подобри разбирането за механизмите, които водят до различия в степента на несигурност при започване на първа работа в различните държави.

Предвижда се провеждането на експеримент сред работодатели чрез въпроси винетки, както и интервюта на хора от две различни групи – родени 1970-1975 г. и 1990-1995 г. Събраните данни, както и анализ на политиките в тази област, ще позволят да се подобри разбирането ни за съществуващите различия при последиците от несигурността при започване на първа работа и изключването от пазара на труда на младите хора в рамките на и между държавите, както и между отделните социални групи.

Очаквани резултати

Ще се предостави ново знание за това как неблагоприятните условия на труд за младите хора влияят върху субективното и обективното им благополучие. Ще се информира обществеността и вземащите решения за факторите, които могат да насърчат обществената устойчивост на национално и европейско ниво.

Чрез включване на представители на работодателски и синдикални организации, на представители на МТСП и Агенцията по заетостта, членове на неправителствения сектор, както и взимайки предвид позицията на самите млади хора, проектът ще допринесе за създаване на ефективни политики за превенция на неблагоприятните последици от несигурността при започване на първа работа и безработицата сред младите хора.

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Венета Кръстева представя резултати от проект NEGOTIATE на международна конференция в Белград, Сърбия

Prof. Rumiana Stoilova presents key findings of the NEGOTIATE Working paper No. 5.3: “An interview study of early job insecurity and consequences for the transition to adulthood” at the Fourth NEGOTIATE Progress Meeting in Girona 3-4 April 2017

 

 

Gabriela Yordanova presents some information about Sofia which will host the  Final NEGOTIATE Progress Meeting in 5-6 October 2017

 

Dream team

The Bulgarian NEGOTIATE project team took part in a Jubilee conference “HOW WE LIVE TOGETHER COMMUNITIES, INSTITUTIONS, NETWORKS” – info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGOTIATE Progress Meeting in Sofia 5 – 6 October 2017, Sofia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  NEGOTIATE Progress Meeting in Sofia 5 – 6 October 2017, Sofia

 

Employer report Bulgaria
Job-hopping sends negative signals to Bulgarian employers

 

The Bulgarian NEGOTIATE project team took part in a Jubilee conference “HOW WE LIVE TOGETHER COMMUNITIE, INSTITUTION, NETWORKS”presentation_1_title page

The Bulgarian NEGOTIATE project team took part in a Jubilee conference “HOW WE LIVE TOGETHER COMMUNITIES, INSTITUTIONS, NETWORKS”presentation_2_title page.ppt

 

 

Доклад за ранната трудова несигурност и последствията върху прехода към възрастен 

Презентация “Роля на работодателите на пазара на труда: самооценка и оценка на кандидатите за работа”

Презентация “Работата под образователното ниво: Изход от безработицата или прахосване на човешки капитал”

Презентация “Стратегии за подобряване на интеграцията на младите хора на пазара на труда: вертикална и хоризонтална координация на политиките”

NEGOTIATE European Policy brief No 3

NEGOTIATE European Policy brief No 4

NEGOTIATE working paper no D4.4

NEGOTIATE working paper D4.3

NEGOTIATE working paper D7.2

ПРЕГОВАРЯЙ брошура

NEGOTIATE brochure

NEGOTIATE -deliverable 5.4_ 31.07.2017

NEGOTIATE-poster.

Работни документи (working papers)

Медиен мониторинг

Conference “Labour market, education, employment: contemporary challenges and perspectives” and the participation of project NEGOTIATE

Участия:

  1. Negotiate at the innovative Youth Expo in Bulgaria – https://negotiate-research.eu/2017/06/06/negotiate-innovative-youth-expo-bulgaria/
    2. Concluding Conference under the NEGOTIATE project
    Scarred Youth – What Can the EU Do?’
    The Concluding Conference of the NEGOTIATE project was held on December and 5, 2017, at Norway House in Brussels. The two-day programme included a variety of sessions and provided discussion at a high level of expertise between over 130 researchers, European Parliament deputees from the political left, right and center, members of civic organizations, members of the European Commission, and youths from different countries. The participants exchanged opinions and policy recommendations for dealing with youth unemployment and overcoming the consequences of the economic crisis in Europe.  
    Prof. Rumiana Stoilova, Director of ISSK-BAS, presented a discussion of some of the impacts of marginalization on the labour market, stressing gender-based and ethnicity-based differences identified through interviews with young people from seven countries. The opinions of young people were also made evident in selfies they had made and presented. Direct questions coming from youths set the start of the conference discussions. The Bulgarian project team at the conference was also represented by three more scholars: Prof. Pepka Boyadjieva, Dr Gabriela Yordanova, and Dr Veneta Krasteva. The Bulgarian participants also included Stefan Markov (Job Tiger TV) and Kaloyan Tsvetkov (Bulgarian Youth Forum).